Chế độ demo

TECH Mua 03.08.2020 08:12

Apple Inc.: phân tích sóng

Giá đang trong xu hướng tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng thứ ba ở mức cao hơn (3) đang phát triển, trong đó sóng 5 của sóng (3) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ năm ở mức thấp hơn 5 của sóng v đang phát triển, trong đó sóng (iii) của sóng v trong sóng 5 đã hình thành, một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng thứ tư (iv) của sóng v trong sóng 5 và sóng (v) của sóng v trong sóng 5 đang phát triển. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 450.00–475.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 356.51.

Đọc tiếp