Chế độ demo
Bán
0.39
11.05.2021 19:55:08
1.41601
1.41614
0.00000
1.41451
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 19:55:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.41601
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.39
Giá hiện tại
1.41614
Chốt lời
1.41451
Bán
0.38
11.05.2021 18:30:08
1.41538
1.41614
0.00000
1.41451
Lợi nhuận
-0.29 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 18:30:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.41538
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.38
Giá hiện tại
1.41614
Chốt lời
1.41451
Bán
0.17
11.05.2021 17:39:05
1.41422
1.41614
0.00000
1.41451
Lợi nhuận
-0.33 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 17:39:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.41422
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
1.41614
Chốt lời
1.41451
Bán
0.03
11.05.2021 17:14:48
1.41349
1.41614
0.00000
1.41451
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 17:14:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.41349
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.41614
Chốt lời
1.41451
Bán
0.22
11.05.2021 17:14:48
1.41349
1.41614
0.00000
1.41451
Lợi nhuận
-0.58 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 17:14:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.41349
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.41614
Chốt lời
1.41451
Mua
2
11.05.2021 05:44:35
1.20924
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
1.55 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 05:44:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20924
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.55 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.19
11.05.2021 05:44:35
1.20925
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
0.15 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 05:44:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20925
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.19
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.58
11.05.2021 05:11:06
1.20997
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
0.10 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 05:11:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20997
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.58
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.58
11.05.2021 04:48:11
1.21020
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 04:48:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21020
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.58
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
1.8
11.05.2021 04:18:32
1.21062
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-0.65 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 04:18:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21062
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.65 USD
Khối lượng giao dịch
1.8
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.75
07.05.2021 23:52:40
1.21291
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-1.69 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 23:52:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21291
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.75
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.62
07.05.2021 18:54:37
1.21369
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-1.80 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:54:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21369
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.62
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.65
07.05.2021 17:01:12
1.21587
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-3.06 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:01:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21587
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.65
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.27
06.05.2021 22:33:38
1.21793
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-1.73 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 22:33:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21793
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.27
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.74
06.05.2021 18:35:04
1.21911
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-5.46 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 18:35:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21911
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.74
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328
Mua
0.28
06.05.2021 17:03:57
1.22118
1.21018
0.00000
1.21328
Lợi nhuận
-2.55 USD
USDCAD_S
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:03:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22118
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.28
Giá hiện tại
1.21018
Chốt lời
1.21328