Chế độ demo
Sao chép
599.93 USD
22.11.2020 15:40:50
35.16%
47.60%
0.00
0.00
Lợi nhuận
213.16 USD
Takkan_MC
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2020 15:40:50
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
213.16 USD
Khối lượng giao dịch
599.93 USD
Chốt lời
0.00