Chế độ demo
Bán
0.01
01.04.2020 20:32:14
1.42399
1.41786
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
4.03 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 20:32:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.42399
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.04.2020 04:31:27
1.40990
1.41786
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.91 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 04:31:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.40990
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
27.03.2020 22:01:12
1.39978
1.41786
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-13.09 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 22:01:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.39978
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.03.2020 17:44:45
1.33927
1.41786
0.00000
1.33127
Lợi nhuận
-56.26 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 17:44:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33927
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-56.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
1.33127
Bán
0.01
03.03.2020 18:00:32
1.33360
1.41786
0.00000
1.32560
Lợi nhuận
-60.27 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 18:00:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33360
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-60.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
1.32560
Bán
0.01
22.01.2020 17:02:21
1.31115
1.41786
0.00000
1.30315
Lợi nhuận
-76.93 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31115
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
1.30315
Bán
0.01
22.01.2020 15:35:57
1.30521
1.41786
0.00000
1.29721
Lợi nhuận
-81.12 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 15:35:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30521
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-81.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
1.29721
Bán
0.01
16.01.2020 15:17:12
1.30339
1.41786
0.00000
1.29539
Lợi nhuận
-82.48 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 15:17:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30339
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-82.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.41786
Chốt lời
1.29539