Chế độ demo
Bán
0.01
07.05.2021 13:17:32
0.72193
0.72808
0.00000
0.70750
Lợi nhuận
-6.25 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 13:17:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.72193
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
06.05.2021 05:55:04
0.71876
0.72808
0.00000
0.70750
Lợi nhuận
-9.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:55:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71876
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
04.05.2021 21:12:43
0.71442
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-13.76 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 21:12:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71442
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-13.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
04.05.2021 14:52:20
0.71243
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-15.75 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:52:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71243
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-15.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
14.04.2021 05:48:41
0.70866
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-19.52 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 05:48:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70866
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-19.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
14.04.2021 02:52:24
0.70658
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-21.60 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 02:52:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70658
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-21.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
13.04.2021 19:16:59
0.70455
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-23.63 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 19:16:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70455
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-23.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750
Bán
0.01
13.04.2021 15:35:00
0.70254
0.72808
0.74254
0.70750
Lợi nhuận
-25.64 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:35:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70254
Dừng lỗ
0.74254
Lợi nhuận
-25.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72808
Chốt lời
0.70750