Chế độ demo
Mua
16
18.09.2019 13:08:36
1502.25
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
15 840.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 13:08:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1502.25
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
15 840.00 USD
Khối lượng giao dịch
16
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
10
12.09.2019 15:51:31
1518.26
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6 110.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:51:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1518.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6 110.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
10
12.09.2019 15:42:14
1522.06
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-9 910.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:42:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1522.06
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-9 910.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
10
12.09.2019 14:30:07
1503.60
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
8 550.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 14:30:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1503.60
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
8 550.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 17:08:34
1524.73
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2 516.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 17:08:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1524.73
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2 516.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 16:33:54
1538.17
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5 204.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 16:33:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1538.17
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5 204.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 15:01:47
1544.50
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6 470.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:01:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1544.50
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6 470.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 13:00:19
1541.43
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5 856.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 13:00:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1541.43
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5 856.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 10:46:10
1544.48
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6 466.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 10:46:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1544.48
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6 466.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
05.09.2019 10:11:01
1549.94
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-7 558.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 10:11:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1549.94
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-7 558.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
04.09.2019 09:08:38
1540.63
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5 696.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:08:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1540.63
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5 696.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Mua
2
04.09.2019 05:02:01
1541.86
1512.15
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5 942.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 05:02:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1541.86
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5 942.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.15
Chốt lời
0.00
Bán
10
13.08.2019 16:59:18
1486.18
1512.40
0.00
0.00
Lợi nhuận
-26 220.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:59:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1486.18
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-26 220.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
0.00
Bán
10
07.08.2019 08:41:34
1481.45
1512.40
0.00
0.00
Lợi nhuận
-30 950.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 08:41:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1481.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-30 950.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
0.00
Bán
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1512.40
0.00
0.00
Lợi nhuận
-60 440.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 07:01:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1451.96
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-60 440.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
0.00
Bán
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1512.40
0.00
0.00
Lợi nhuận
-107 620.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 10:59:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1404.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-107 620.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
0.00
Bán
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1512.40
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-12 188.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 17:40:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1390.52
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-12 188.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
1300.00
Bán
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1512.40
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-26 882.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 05:09:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1377.99
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-26 882.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
1300.00
Bán
9
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1512.40
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-143 307.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 09:26:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1353.17
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-143 307.00 USD
Khối lượng giao dịch
9
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
1300.00
Bán
8
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1512.40
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-132 400.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1346.90
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-132 400.00 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
1300.00
Bán
4
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1512.40
0.00
1280.00
Lợi nhuận
-89 736.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:42:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1288.06
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-89 736.00 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
1512.40
Chốt lời
1280.00