Chế độ demo
Bán
10
13.08.2019 16:59:18
1486.18
1526.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-40 810.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:59:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1486.18
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-40 810.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
0.00
Mua
10
13.08.2019 14:46:09
1527.26
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
-710.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 14:46:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1527.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-710.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Mua
10
13.08.2019 13:45:17
1530.26
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3 710.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 13:45:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1530.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3 710.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Mua
10
13.08.2019 13:07:14
1533.59
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
-7 040.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 13:07:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1533.59
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-7 040.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Bán
10
07.08.2019 08:41:34
1481.45
1526.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-45 540.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 08:41:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1481.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-45 540.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
0.00
Mua
10
05.08.2019 18:21:34
1459.58
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
66 970.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 18:21:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1459.58
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
66 970.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Mua
10
05.08.2019 18:11:47
1456.73
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
69 820.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 18:11:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1456.73
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
69 820.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Bán
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1526.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-75 030.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 07:01:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1451.96
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-75 030.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
0.00
Bán
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1526.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-122 210.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 10:59:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1404.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-122 210.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
0.00
Mua
8
31.07.2019 21:57:35
1419.18
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
85 896.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 21:57:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1419.18
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
85 896.00 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Mua
5
31.07.2019 08:38:59
1430.64
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
47 955.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 08:38:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1430.64
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
47 955.00 USD
Khối lượng giao dịch
5
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Bán
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1526.99
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-13 647.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 17:40:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1390.52
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-13 647.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1300.00
Mua
9
28.06.2019 08:36:43
1419.78
1526.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
96 093.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 08:36:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1419.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
96 093.00 USD
Khối lượng giao dịch
9
Giá hiện tại
1526.55
Chốt lời
0.00
Bán
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1526.99
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-29 800.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 05:09:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1377.99
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-29 800.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1300.00
Bán
10
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1526.99
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-173 820.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 09:26:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1353.17
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-173 820.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1300.00
Bán
10
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1526.99
0.00
1300.00
Lợi nhuận
-180 090.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1346.90
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-180 090.00 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1300.00
Bán
4
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1526.99
0.00
1280.00
Lợi nhuận
-95 572.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:42:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1288.06
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-95 572.00 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1280.00
Bán
4
30.05.2019 20:03:11
1286.89
1526.99
0.00
1280.00
Lợi nhuận
-96 040.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:03:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1286.89
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-96 040.00 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
1526.99
Chốt lời
1280.00