Chế độ demo
Sao chép
23.84 USD
31.03.2020 18:17:14
166.24%
176.30%
0.00
0.00
Lợi nhuận
4.18 USD
Rotero26
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 18:17:14
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
4.18 USD
Khối lượng giao dịch
23.84 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.02
31.03.2020 11:55:24
2.06013
2.06372
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:55:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
2.06013
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.06372
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
31.03.2020 11:47:42
2.05818
2.06372
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:47:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
2.05818
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.06372
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
31.03.2020 10:43:02
2.05430
2.06372
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 10:43:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
2.05430
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.06372
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
26.03.2020 09:28:54
0.84664
0.85849
0.00000
0.84200
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 09:28:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.84664
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.85849
Chốt lời
0.84200
Bán
0.01
26.03.2020 08:06:09
0.84250
0.85849
0.00000
0.84200
Lợi nhuận
-0.11 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 08:06:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.84250
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.85849
Chốt lời
0.84200
Sao chép
31.04 USD
20.03.2020 10:40:10
9132.70%
16700.43%
0.00
0.00
Lợi nhuận
14.94 USD
BuIgar
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 10:40:10
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
14.94 USD
Khối lượng giao dịch
31.04 USD
Chốt lời
0.00