Chế độ demo
Bán
0.01
05.12.2019 13:02:40
1.92413
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.77 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 13:02:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.92413
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.12.2019 10:30:47
1.92140
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.64 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 10:30:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.92140
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
05.12.2019 09:31:11
0.84392
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.33 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:31:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84392
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.12.2019 09:30:55
1.91922
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.13 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:30:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91922
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.12.2019 03:30:45
1.91638
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.07 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 03:30:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91638
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 21:51:42
0.84552
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 21:51:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84552
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 17:17:04
0.84598
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.04 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 17:17:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 14:39:33
0.84660
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.86 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:39:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84660
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 14:06:09
0.84716
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.60 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:06:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84716
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 13:54:24
0.84774
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.36 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 13:54:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84774
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.12.2019 12:28:07
1.91043
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-11.13 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 12:28:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91043
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 11:25:49
0.84846
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.31 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:25:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84846
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 11:03:51
0.84886
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.83 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:03:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84886
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.12.2019 11:03:35
1.91432
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.47 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:03:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91432
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.12.2019 10:24:09
1.91293
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.42 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:24:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91293
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
04.12.2019 10:18:27
0.85020
0.84382
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.60 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:18:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.85020
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84382
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.12.2019 10:17:45
1.91190
1.92643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.13 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:17:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.91190
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.92643
Chốt lời
0.00000