Chế độ demo
Mua
1
21.01.2021 17:10:35
285.56
284.66
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.15 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 17:10:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
285.56
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.15 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
284.66
Chốt lời
0.00
Mua
1
20.01.2021 18:43:03
848.26
844.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.68 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 18:43:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
848.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.68 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
844.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
19.01.2021 20:59:45
127.95
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
7.57 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:59:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
127.95
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
7.57 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
19.01.2021 20:57:12
519.61
542.17
0.00
0.00
Lợi nhuận
22.31 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:57:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
519.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
22.31 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
542.17
Chốt lời
0.00
Mua
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.38 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 18:12:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
130.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.38 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
29.12.2020 17:34:30
136.18
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.66 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 17:34:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
136.18
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.66 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
284.66
0.00
0.00
Lợi nhuận
-58.04 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:42:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
342.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-58.04 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
284.66
Chốt lời
0.00
Mua
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
284.66
0.00
0.00
Lợi nhuận
-95.59 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:19:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
380.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-95.59 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
284.66
Chốt lời
0.00
Mua
1
04.12.2020 18:12:33
211.83
214.31
0.00
0.00
Lợi nhuận
2.23 USD
#MCD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 18:12:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
211.83
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
2.23 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
214.31
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
13.91 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:44:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
121.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
13.91 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
284.66
0.00
0.00
Lợi nhuận
-38.37 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:47:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
322.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-38.37 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
284.66
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:46:59
595.49
844.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
249.09 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:46:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
595.49
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
249.09 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
844.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
20.17 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 20:38:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
115.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
20.17 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
48.98
0.00
0.00
Lợi nhuận
-4.54 USD
#KO
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:49:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
53.27
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-4.54 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
48.98
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:37:10
220.58
206.72
0.00
0.00
Lợi nhuận
-14.11 USD
#BA
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:37:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
220.58
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-14.11 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
206.72
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
20.84 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:29:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
114.68
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
20.84 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
16.11
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.08 USD
#AGNC
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:25:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
15.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.08 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
16.11
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:22:57
60.71
66.68
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.72 USD
#GILD
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:22:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
60.71
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.72 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
66.68
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
16.22 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:46:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
16.22 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.11.2020 20:45:19
45.50
59.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
13.30 USD
#INTC
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
45.50
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
13.30 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
59.05
Chốt lời
0.00
Mua
1
17.11.2020 21:08:42
536.65
542.17
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.27 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:08:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
536.65
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.27 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
542.17
Chốt lời
0.00
Mua
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
271.53
0.00
0.00
Lợi nhuận
-4.57 USD
#FB
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:03:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
275.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-4.57 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
271.53
Chốt lời
0.00
Mua
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
11.63
0.00
0.00
Lợi nhuận
3.01 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 21:02:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
8.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
3.01 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
11.63
Chốt lời
0.00
Mua
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
16.11 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 20:36:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.41
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
16.11 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00
Mua
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
36.26
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.50 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:25:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
39.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.50 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
36.26
Chốt lời
0.00
Mua
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
36.26
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.06 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 19:59:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
37.07
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.06 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
36.26
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
135.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
6.47 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
6.47 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
135.77
Chốt lời
0.00