Chế độ demo
Bán
0.02
18.11.2019 13:57:12
120.572
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
4.20 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 13:57:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.572
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
4.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 21:48:12
120.288
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-1.03 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 21:48:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.288
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 16:40:31
120.084
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-4.78 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 16:40:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.084
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 16:13:52
120.015
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-6.05 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 16:13:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.015
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 14:51:50
119.956
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-7.14 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:51:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.956
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-7.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 14:35:14
119.919
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-7.82 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:35:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.919
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-7.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.02
15.11.2019 14:15:58
119.902
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-8.13 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:15:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.902
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-8.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820
Bán
0.04
15.11.2019 14:13:57
119.887
120.322
0.000
119.820
Lợi nhuận
-16.81 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:13:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.887
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-16.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
120.322
Chốt lời
119.820