Chế độ demo
Sao chép
214.80 USD
03.02.2021 01:59:04
0.00%
-81.38%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2.28 USD
CikguWan
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 01:59:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2.28 USD
Khối lượng giao dịch
214.80 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
5 889.91 USD
09.10.2020 03:13:07
13.29%
35.82%
0.00
0.00
Lợi nhuận
1 341.05 USD
Brexit
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 03:13:07
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1 341.05 USD
Khối lượng giao dịch
5 889.91 USD
Chốt lời
0.00