Chế độ demo
11.05.2021 16:59:27
11.05.2021 17:14:47
Bán
0.66
1.41507
1.41357
Lợi nhuận
0.99 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506613698
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:59:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 17:14:47
Khối lượng giao dịch
0.66
Thoát
1.41357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
11.05.2021 16:24:28
11.05.2021 17:14:47
Bán
0.03
1.41193
1.41357
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506603815
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:24:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 17:14:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
11.05.2021 16:43:14
11.05.2021 17:14:47
Bán
0.29
1.41339
1.41357
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506608231
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:43:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 17:14:47
Khối lượng giao dịch
0.29
Thoát
1.41357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
11.05.2021 16:24:29
11.05.2021 17:14:47
Bán
0.22
1.41193
1.41357
Lợi nhuận
-0.36 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506603816
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:24:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 17:14:47
Khối lượng giao dịch
0.22
Thoát
1.41357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
11.05.2021 16:19:01
11.05.2021 16:24:28
Bán
0.03
1.41353
1.41205
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506601319
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:19:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:24:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
11.05.2021 16:19:02
11.05.2021 16:24:28
Bán
0.22
1.41355
1.41205
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506601323
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:19:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:24:28
Khối lượng giao dịch
0.22
Thoát
1.41205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
Bán
0.21
1.41249
1.41369
Lợi nhuận
-0.25 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506580912
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:18:59
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.41369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
11.05.2021 14:42:37
11.05.2021 16:18:59
Bán
0.3
1.41446
1.41369
Lợi nhuận
0.23 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506586390
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 14:42:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:18:59
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.41369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
Bán
0.03
1.41249
1.41369
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506580911
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:18:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
11.05.2021 14:18:30
11.05.2021 16:18:59
Bán
0.25
1.41372
1.41369
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506583508
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 14:18:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:18:59
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.41369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.05.2021 15:07:04
11.05.2021 16:18:59
Bán
0.44
1.41519
1.41369
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506588558
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 15:07:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:18:59
Khối lượng giao dịch
0.44
Thoát
1.41369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
Bán
0.21
1.41265
1.41268
Lợi nhuận
-0.01 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506574617
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:58:00
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.41268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
Bán
0.03
1.41264
1.41268
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506574616
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:58:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
11.05.2021 13:19:43
11.05.2021 13:58:00
Bán
0.3
1.41418
1.41268
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506576918
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:19:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:58:00
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.41268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
11.05.2021 12:02:09
11.05.2021 13:01:41
Bán
0.21
1.41429
1.41279
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506570245
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 12:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:01:41
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.41279
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.05.2021 12:02:07
11.05.2021 13:01:41
Bán
0.03
1.4143
1.41279
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506570193
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 12:02:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:01:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41279
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
11.05.2021 05:48:01
11.05.2021 09:29:15
Bán
0.06
1.41285
1.41135
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506536328
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 05:48:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41285
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 09:29:15
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.41135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
11.05.2021 04:21:58
11.05.2021 09:29:15
Bán
0.33
1.41235
1.41135
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506529668
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 04:21:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 09:29:15
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
1.41135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
11.05.2021 04:21:56
11.05.2021 09:29:15
Bán
0.03
1.41235
1.41135
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506529642
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 04:21:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 09:29:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.41135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
10.05.2021 01:19:45
11.05.2021 04:17:39
Mua
0.7
1.212
1.21048
Lợi nhuận
-0.88 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506380891
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 01:19:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:17:39
Khối lượng giao dịch
0.7
Thoát
1.21048
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
10.05.2021 09:17:47
11.05.2021 04:17:22
Mua
0.66
1.2113
1.21057
Lợi nhuận
-0.40 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506412120
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:17:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:17:22
Khối lượng giao dịch
0.66
Thoát
1.21057
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
10.05.2021 09:43:47
11.05.2021 04:07:43
Mua
1.27
1.21007
1.21102
Lợi nhuận
1.00 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506416710
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:43:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:07:43
Khối lượng giao dịch
1.27
Thoát
1.21102
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
10.05.2021 18:11:56
11.05.2021 04:07:42
Mua
0.83
1.20946
1.21102
Lợi nhuận
1.07 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506485913
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 18:11:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:07:42
Khối lượng giao dịch
0.83
Thoát
1.21102
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
10.05.2021 18:39:56
11.05.2021 04:07:40
Mua
1.04
1.20878
1.21102
Lợi nhuận
1.92 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506488453
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 18:39:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:07:40
Khối lượng giao dịch
1.04
Thoát
1.21102
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
10.05.2021 20:37:59
11.05.2021 04:07:39
Mua
1.03
1.20819
1.21103
Lợi nhuận
2.42 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506499225
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 20:37:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 04:07:39
Khối lượng giao dịch
1.03
Thoát
1.21103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.42 USD
07.05.2021 17:59:12
07.05.2021 22:38:16
Mua
0.5
1.21519
1.21467
Lợi nhuận
-0.21 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506319292
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:59:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 22:38:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.21467
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
07.05.2021 18:27:21
07.05.2021 22:09:12
Mua
0.27
1.21462
1.21465
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506324305
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:27:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 22:09:12
Khối lượng giao dịch
0.27
Thoát
1.21465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
07.05.2021 08:58:19
07.05.2021 17:01:10
Mua
0.41
1.21678
1.2157
Lợi nhuận
-0.36 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506235311
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 08:58:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 17:01:10
Khối lượng giao dịch
0.41
Thoát
1.2157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
07.05.2021 10:43:34
07.05.2021 10:55:50
Mua
1
1.39211
1.39233
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506251268
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:43:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:55:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39233
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
06.05.2021 18:35:54
07.05.2021 09:27:27
Bán
0.03
0.72228
0.7222
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506188066
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 18:35:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:27:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.7222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
06.05.2021 22:55:16
07.05.2021 09:27:27
Bán
0.39
0.7237
0.7222
Lợi nhuận
0.59 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506204634
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 22:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:27:27
Khối lượng giao dịch
0.39
Thoát
0.7222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
06.05.2021 17:06:38
07.05.2021 09:27:27
Bán
0.28
0.7207
0.7222
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506167270
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:06:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:27:27
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
0.7222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.42 USD
06.05.2021 18:35:57
07.05.2021 09:27:27
Bán
0.28
0.72228
0.7222
Lợi nhuận
0.02 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506188164
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 18:35:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:27:27
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
0.7222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
06.05.2021 22:28:57
07.05.2021 09:27:27
Bán
0.41
0.7232
0.7222
Lợi nhuận
0.41 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506202400
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 22:28:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:27:27
Khối lượng giao dịch
0.41
Thoát
0.7222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
06.05.2021 22:57:38
07.05.2021 08:58:16
Mua
0.57
1.21615
1.21662
Lợi nhuận
0.22 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506205461
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 22:57:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 08:58:16
Khối lượng giao dịch
0.57
Thoát
1.21662
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
06.05.2021 23:53:40
07.05.2021 08:58:15
Mua
0.56
1.21496
1.21662
Lợi nhuận
0.76 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506208609
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 23:53:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 08:58:15
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
1.21662
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
06.05.2021 21:04:31
06.05.2021 22:12:34
Bán
1.65
0.7228
0.7226
Lợi nhuận
0.33 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506198473
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 21:04:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 22:12:34
Khối lượng giao dịch
1.65
Thoát
0.7226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
06.05.2021 18:35:03
06.05.2021 18:35:04
Mua
0.01
1.21911
1.21896
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506187474
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 18:35:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:35:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21896
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
06.05.2021 17:49:27
06.05.2021 18:13:28
Mua
0.28
1.21931
1.22038
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506176542
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:49:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:13:28
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
1.22038
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
06.05.2021 17:56:37
06.05.2021 18:13:26
Bán
0.71
0.72222
0.72099
Lợi nhuận
0.87 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506179096
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:56:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:13:26
Khối lượng giao dịch
0.71
Thoát
0.72099
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
06.05.2021 17:56:07
06.05.2021 18:13:24
Mua
0.64
1.21858
1.22041
Lợi nhuận
0.96 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506178420
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:56:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21858
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:13:24
Khối lượng giao dịch
0.64
Thoát
1.22041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
06.05.2021 17:56:35
06.05.2021 17:56:37
Bán
0.02
0.72221
0.72237
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506179008
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:56:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:56:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.72237
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
06.05.2021 17:56:06
06.05.2021 17:56:07
Mua
0.01
1.2186
1.21845
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506178393
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:56:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:56:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21845
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
06.05.2021 17:09:29
06.05.2021 17:41:57
Mua
0.03
1.38781
1.38822
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506168197
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:09:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:41:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.38822
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.05.2021 17:30:42
06.05.2021 17:41:57
Mua
0.23
1.38672
1.38822
Lợi nhuận
0.35 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506173708
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:30:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:41:57
Khối lượng giao dịch
0.23
Thoát
1.38822
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
06.05.2021 17:09:29
06.05.2021 17:41:57
Mua
0.21
1.38781
1.38822
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506168223
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:09:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:41:57
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.38822
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
06.05.2021 15:32:35
06.05.2021 16:37:53
Mua
0.03
1.38986
1.39081
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506145666
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 15:32:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:37:53
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.39081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
06.05.2021 15:59:59
06.05.2021 16:37:53
Mua
0.14
1.38931
1.39081
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506150352
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 15:59:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:37:53
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
1.39081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
06.05.2021 15:32:36
06.05.2021 16:37:53
Mua
0.21
1.38985
1.39081
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506145668
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 15:32:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:37:53
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.39081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
06.05.2021 11:25:49
06.05.2021 15:32:13
Bán
0.03
0.72001
0.72029
Lợi nhuận
-0.01 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1506106098
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:25:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:32:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.72029
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD