Chế độ demo
23.09.2020 16:19:51
23.09.2020 16:50:26
Bán
0.5
1884.56
1879.51
Lợi nhuận
252.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62492031
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:19:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1884.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
252.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:50:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1879.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
252.50 USD
23.09.2020 16:25:58
23.09.2020 16:50:24
Bán
0.5
1883.28
1879.69
Lợi nhuận
179.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62492451
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:25:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1883.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
179.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:50:24
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1879.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
179.50 USD
23.09.2020 16:22:32
23.09.2020 16:50:24
Bán
0.5
1883.62
1879.63
Lợi nhuận
199.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62492244
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:22:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1883.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
199.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:50:24
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1879.63
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
199.50 USD
23.09.2020 16:42:26
23.09.2020 16:50:23
Bán
0.5
1884.96
1879.73
Lợi nhuận
261.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62494225
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:42:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1884.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
261.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:50:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1879.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
261.50 USD
23.09.2020 11:57:20
23.09.2020 12:06:02
Mua
0.5
1880.15
1884.79
Lợi nhuận
232.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62474433
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:57:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1880.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
232.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:06:02
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.79
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
232.00 USD
23.09.2020 09:14:20
23.09.2020 09:19:27
Bán
0.5
1876.42
1875.69
Lợi nhuận
36.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62458719
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 09:14:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1876.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:19:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1875.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.50 USD
23.09.2020 09:15:04
23.09.2020 09:18:57
Bán
0.5
1876.52
1875.29
Lợi nhuận
61.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62458857
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 09:15:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1876.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:18:57
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1875.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
61.50 USD
23.09.2020 08:25:26
23.09.2020 08:54:36
Bán
0.5
1889.34
1884.89
Lợi nhuận
222.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62455913
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 08:25:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1889.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
222.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:54:36
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
222.50 USD
23.09.2020 07:49:49
23.09.2020 08:54:31
Bán
0.5
1887.73
1884.93
Lợi nhuận
140.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62454100
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:49:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1887.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
140.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:54:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
140.00 USD
23.09.2020 07:49:10
23.09.2020 08:54:28
Bán
0.5
1886.53
1884.9
Lợi nhuận
81.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62454052
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:49:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1886.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
81.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:54:28
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
81.50 USD
23.09.2020 07:48:13
23.09.2020 08:54:17
Bán
0.5
1885.62
1884.8
Lợi nhuận
41.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62453993
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:48:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1885.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:54:17
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.00 USD
23.09.2020 07:48:02
23.09.2020 08:54:09
Bán
0.5
1885.58
1884.78
Lợi nhuận
40.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62453952
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:48:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1885.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:54:09
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1884.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
23.09.2020 07:20:13
23.09.2020 07:43:26
Mua
0.5
1890.36
1887.13
Lợi nhuận
-161.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62452105
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:20:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-161.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1887.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-161.50 USD
23.09.2020 06:55:21
23.09.2020 07:04:25
Bán
0.5
1893.23
1892.47
Lợi nhuận
38.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62450485
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:55:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1893.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:04:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1892.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.00 USD
23.09.2020 06:55:19
23.09.2020 07:04:23
Bán
0.5
1893.24
1892.58
Lợi nhuận
33.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62450457
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:55:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1893.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:04:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1892.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
33.00 USD
22.09.2020 12:40:19
22.09.2020 13:10:44
Mua
0.5
1904.46
1903.74
Lợi nhuận
-36.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62398387
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 12:40:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1904.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 13:10:44
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1903.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-36.00 USD
22.09.2020 12:35:01
22.09.2020 13:10:42
Mua
0.5
1905.55
1903.73
Lợi nhuận
-91.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62398129
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 12:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1905.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-91.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 13:10:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1903.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-91.00 USD
22.09.2020 11:09:45
22.09.2020 11:21:18
Bán
0.5
1903
1902.11
Lợi nhuận
44.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62390864
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 11:09:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 11:21:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1902.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
44.50 USD
22.09.2020 11:09:45
22.09.2020 11:21:17
Bán
0.5
1903
1902.17
Lợi nhuận
41.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62390878
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 11:09:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 11:21:17
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1902.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.50 USD
22.09.2020 11:18:49
22.09.2020 11:21:13
Bán
0.5
1902.31
1902.13
Lợi nhuận
9.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62391764
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 11:18:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1902.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 11:21:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1902.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.00 USD
22.09.2020 10:35:09
22.09.2020 10:37:36
Bán
0.5
1897.7
1895.89
Lợi nhuận
90.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62386126
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 10:35:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1897.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
90.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 10:37:36
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1895.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
90.50 USD
22.09.2020 10:35:21
22.09.2020 10:37:27
Bán
0.5
1897.04
1895.64
Lợi nhuận
70.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62386188
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 10:35:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1897.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
70.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 10:37:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1895.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
70.00 USD
22.09.2020 06:23:58
22.09.2020 08:26:04
Mua
0.5
1912.59
1911.75
Lợi nhuận
-42.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62369684
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 08:26:04
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-42.00 USD
22.09.2020 06:30:53
22.09.2020 08:26:00
Mua
0.5
1912.41
1911.76
Lợi nhuận
-32.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370366
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:30:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 08:26:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.50 USD
22.09.2020 06:57:38
22.09.2020 08:25:55
Mua
0.5
1911.3
1911.77
Lợi nhuận
23.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370654
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:57:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1911.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 08:25:55
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.50 USD
22.09.2020 06:29:52
22.09.2020 08:25:52
Mua
0.5
1911.98
1911.68
Lợi nhuận
-15.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370127
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:29:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1911.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 08:25:52
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.00 USD
22.09.2020 06:57:38
22.09.2020 08:25:42
Mua
0.5
1911.3
1911.72
Lợi nhuận
21.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370655
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:57:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1911.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 08:25:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.00 USD
22.09.2020 06:29:54
22.09.2020 07:43:43
Mua
0.5
1912.01
1916.12
Lợi nhuận
205.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370155
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:29:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
205.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 07:43:43
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1916.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
205.50 USD
22.09.2020 06:30:01
22.09.2020 07:43:41
Mua
0.5
1912.76
1915.87
Lợi nhuận
155.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370188
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
155.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 07:43:41
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1915.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
155.50 USD
22.09.2020 06:30:04
22.09.2020 07:43:40
Mua
0.5
1912.73
1915.87
Lợi nhuận
157.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370206
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:30:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
157.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 07:43:40
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1915.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
157.00 USD
22.09.2020 06:30:13
22.09.2020 07:43:39
Mua
0.5
1912.48
1915.87
Lợi nhuận
169.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370274
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:30:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
169.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 07:43:39
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1915.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
169.50 USD
22.09.2020 06:30:43
22.09.2020 07:43:38
Mua
0.5
1912.34
1915.87
Lợi nhuận
176.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62370334
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 06:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
176.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 07:43:38
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1915.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
176.50 USD
22.09.2020 05:15:55
22.09.2020 06:22:54
Bán
0.5
1908.16
1912.46
Lợi nhuận
-215.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62367137
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:15:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-215.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:22:54
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-215.00 USD
22.09.2020 05:22:48
22.09.2020 06:22:53
Bán
0.5
1907.94
1912.48
Lợi nhuận
-227.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62367474
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:22:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-227.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:22:53
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-227.00 USD
22.09.2020 05:15:37
22.09.2020 06:22:52
Bán
0.5
1908.77
1912.48
Lợi nhuận
-185.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62367093
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:15:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-185.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:22:52
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-185.50 USD
22.09.2020 05:20:07
22.09.2020 06:22:05
Bán
0.5
1907.04
1912.1
Lợi nhuận
-253.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62367361
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:20:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-253.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:22:05
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-253.00 USD
22.09.2020 05:40:54
22.09.2020 06:22:04
Bán
0.5
1908.91
1912.1
Lợi nhuận
-159.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62368092
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:40:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-159.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:22:04
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-159.50 USD
22.09.2020 05:50:15
22.09.2020 06:20:01
Bán
0.5
1908.1
1911.55
Lợi nhuận
-172.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62368404
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:50:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-172.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:20:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-172.50 USD
22.09.2020 05:50:25
22.09.2020 06:20:01
Bán
0.5
1908.25
1911.55
Lợi nhuận
-165.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62368435
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 05:50:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-165.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 06:20:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1911.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-165.00 USD
21.09.2020 16:50:24
21.09.2020 16:54:13
Mua
0.5
1915.92
1913.89
Lợi nhuận
-101.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62333027
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:50:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1915.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-101.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:54:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1913.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-101.50 USD
21.09.2020 16:48:43
21.09.2020 16:54:13
Mua
0.5
1916.25
1913.89
Lợi nhuận
-118.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62332875
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:48:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1916.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-118.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:54:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1913.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-118.00 USD
21.09.2020 16:48:31
21.09.2020 16:54:13
Mua
0.5
1915.23
1913.89
Lợi nhuận
-67.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62332813
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:48:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1915.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-67.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:54:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1913.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-67.00 USD
21.09.2020 16:38:11
21.09.2020 16:40:34
Mua
0.5
1916.13
1912.77
Lợi nhuận
-168.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62331434
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:38:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1916.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-168.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:40:34
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-168.00 USD
21.09.2020 16:36:38
21.09.2020 16:40:33
Mua
0.5
1916.88
1912.77
Lợi nhuận
-205.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62331076
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:36:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1916.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-205.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:40:33
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1912.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-205.50 USD
21.09.2020 14:16:49
21.09.2020 14:27:16
Bán
0.5
1931.1
1930.07
Lợi nhuận
51.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62317539
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:16:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1931.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:27:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1930.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.50 USD
21.09.2020 14:20:27
21.09.2020 14:27:09
Bán
0.51
1931.04
1929.95
Lợi nhuận
55.59 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62317738
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:20:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1931.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:27:09
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1929.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.59 USD
21.09.2020 06:02:27
21.09.2020 06:12:05
Mua
0.51
1952.12
1953.2
Lợi nhuận
55.08 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62278171
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 06:02:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1952.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 06:12:05
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1953.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.08 USD
21.09.2020 03:41:38
21.09.2020 04:03:54
Mua
0.5
1949.95
1950.53
Lợi nhuận
29.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62272918
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 03:41:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1949.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 04:03:54
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1950.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.00 USD
21.09.2020 03:37:09
21.09.2020 04:03:52
Mua
0.5
1949.72
1950.58
Lợi nhuận
43.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62272812
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 03:37:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1949.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
43.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 04:03:52
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1950.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
43.00 USD
21.09.2020 03:30:13
21.09.2020 04:00:12
Mua
0.51
1950.55
1952.8
Lợi nhuận
114.75 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#62272554
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 03:30:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1950.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
114.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 04:00:12
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1952.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
114.75 USD