Chế độ demo
24.09.2020 06:47:33
24.09.2020 07:56:39
Mua
0.1
1857.95
1852.16
Lợi nhuận
-57.90 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62531998
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 06:47:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1857.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-57.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 07:56:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1852.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-57.90 USD
24.09.2020 03:08:11
24.09.2020 04:56:59
Mua
0.15
1859.06
1859.96
Lợi nhuận
13.50 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62522135
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 03:08:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1859.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 04:56:59
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1859.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
23.09.2020 17:15:00
23.09.2020 17:51:08
Mua
0.1
1872.72
1865.43
Lợi nhuận
-72.90 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497579
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1872.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-72.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-72.90 USD
23.09.2020 17:15:12
23.09.2020 17:51:08
Mua
0.1
1872.3
1865.43
Lợi nhuận
-68.70 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497635
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:15:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1872.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-68.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-68.70 USD
23.09.2020 17:14:57
23.09.2020 17:51:08
Mua
0.1
1872.21
1865.43
Lợi nhuận
-67.80 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497576
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:14:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1872.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-67.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-67.80 USD
23.09.2020 17:15:07
23.09.2020 17:51:08
Mua
0.1
1872.94
1865.43
Lợi nhuận
-75.10 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497613
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:15:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1872.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-75.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-75.10 USD
23.09.2020 17:15:15
23.09.2020 17:51:08
Mua
0.1
1872.09
1865.43
Lợi nhuận
-66.60 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497639
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:15:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1872.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-66.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-66.60 USD
23.09.2020 17:10:57
23.09.2020 17:51:07
Mua
0.1
1874.28
1865.43
Lợi nhuận
-88.50 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497160
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:10:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1874.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-88.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-88.50 USD
23.09.2020 17:10:54
23.09.2020 17:51:07
Mua
0.1
1874.46
1865.43
Lợi nhuận
-90.30 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497158
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:10:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1874.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-90.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-90.30 USD
23.09.2020 17:10:52
23.09.2020 17:51:07
Mua
0.1
1874.7
1865.43
Lợi nhuận
-92.70 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62497156
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 17:10:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1874.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-92.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:51:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-92.70 USD
23.09.2020 14:44:18
23.09.2020 15:18:28
Bán
0.15
1.17007
1.16936
Lợi nhuận
10.65 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#62485528
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:44:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.16936
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
23.09.2020 14:30:28
23.09.2020 15:18:24
Bán
0.15
1888.97
1884.09
Lợi nhuận
73.20 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62484731
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:30:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1888.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
73.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:18:24
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1884.09
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
73.20 USD
23.09.2020 11:18:41
23.09.2020 12:12:14
Mua
0.1
1879.73
1887.4
Lợi nhuận
76.70 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62471243
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:18:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1879.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
76.70 USD
23.09.2020 11:18:42
23.09.2020 12:12:13
Mua
0.1
1879.72
1887.45
Lợi nhuận
77.30 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62471244
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:18:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1879.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
77.30 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:12
Mua
0.1
1879.77
1887.44
Lợi nhuận
76.70 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62471246
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:18:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1879.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
76.70 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:10
Mua
0.1
1879.77
1887.28
Lợi nhuận
75.10 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62471248
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:18:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1879.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.28
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
75.10 USD
23.09.2020 12:00:38
23.09.2020 12:12:09
Mua
0.1
1882.17
1887.36
Lợi nhuận
51.90 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62474851
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 12:00:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1882.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.90 USD
23.09.2020 12:00:39
23.09.2020 12:12:08
Mua
0.1
1882.17
1887.32
Lợi nhuận
51.50 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62474854
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 12:00:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1882.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:12:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1887.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.50 USD
23.09.2020 08:57:22
23.09.2020 09:09:37
Mua
0.5
1886.47
1881.25
Lợi nhuận
-261.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62457244
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 08:57:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1886.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-261.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:09:37
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1881.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-261.00 USD
23.09.2020 07:14:43
23.09.2020 07:43:26
Mua
5
1888.62
1887.07
Lợi nhuận
-775.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62451717
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:14:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1888.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-775.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-775.00 USD
23.09.2020 07:32:12
23.09.2020 07:43:26
Mua
1
1890.61
1887.07
Lợi nhuận
-354.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62452943
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:32:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-354.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1887.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-354.00 USD
23.09.2020 07:34:10
23.09.2020 07:43:26
Mua
0.5
1890.91
1887.07
Lợi nhuận
-192.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62453053
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:34:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-192.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1887.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-192.00 USD
23.09.2020 07:30:38
23.09.2020 07:43:26
Mua
1
1889.29
1887.07
Lợi nhuận
-222.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62452879
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:30:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1889.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-222.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1887.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-222.00 USD
23.09.2020 07:32:15
23.09.2020 07:43:26
Mua
1
1890.59
1887.07
Lợi nhuận
-352.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62452945
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:32:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-352.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:43:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1887.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-352.00 USD
23.09.2020 05:54:53
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1899.72
1887.17
Lợi nhuận
-6 275.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62447722
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:54:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1899.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6 275.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6 275.00 USD
23.09.2020 06:03:57
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1897.76
1887.17
Lợi nhuận
-5 295.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448151
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:03:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1897.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5 295.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5 295.00 USD
23.09.2020 06:06:06
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1895.59
1887.17
Lợi nhuận
-4 210.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448347
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:06:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1895.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 210.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 210.00 USD
23.09.2020 06:10:20
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1894.94
1887.17
Lợi nhuận
-3 885.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448644
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:10:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1894.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 885.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 885.00 USD
23.09.2020 06:56:43
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1893.89
1887.17
Lợi nhuận
-3 360.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62450577
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:56:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1893.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 360.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 360.00 USD
23.09.2020 06:03:50
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1897.7
1887.17
Lợi nhuận
-5 265.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448143
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:03:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1897.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5 265.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5 265.00 USD
23.09.2020 06:04:16
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1897.25
1887.17
Lợi nhuận
-5 040.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448177
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:04:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1897.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5 040.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5 040.00 USD
23.09.2020 06:06:12
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1895.8
1887.17
Lợi nhuận
-4 315.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62448359
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:06:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1895.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 315.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 315.00 USD
23.09.2020 06:56:41
23.09.2020 07:12:11
Mua
5
1893.86
1887.17
Lợi nhuận
-3 345.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62450576
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:56:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1893.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 345.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:12:11
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1887.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 345.00 USD
23.09.2020 05:46:01
23.09.2020 06:03:02
Mua
5
1900.16
1897.07
Lợi nhuận
-1 545.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62447373
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1900.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 545.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:03:02
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1897.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 545.00 USD
23.09.2020 03:51:42
23.09.2020 04:34:40
Mua
5.05
1901.73
1903.04
Lợi nhuận
661.55 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62440960
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:51:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1901.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
661.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 04:34:40
Khối lượng giao dịch
5.05
Thoát
1903.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
661.55 USD
23.09.2020 01:22:52
23.09.2020 01:40:34
Mua
10.05
1899.46
1900.53
Lợi nhuận
1 075.35 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62434589
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 01:22:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1899.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 075.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 01:40:34
Khối lượng giao dịch
10.05
Thoát
1900.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 075.35 USD
23.09.2020 01:00:48
23.09.2020 01:02:34
Mua
10.05
1900.39
1900.23
Lợi nhuận
-160.80 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62433999
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 01:00:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1900.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 01:02:34
Khối lượng giao dịch
10.05
Thoát
1900.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-160.80 USD
22.09.2020 17:46:12
22.09.2020 17:47:52
Mua
10.05
1905.44
1906.12
Lợi nhuận
683.40 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62420111
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 17:46:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1905.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
683.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:47:52
Khối lượng giao dịch
10.05
Thoát
1906.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
683.40 USD
22.09.2020 17:15:10
22.09.2020 17:40:45
Bán
10.05
1912.74
1908.28
Lợi nhuận
4 482.30 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62417116
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 17:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1912.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 482.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:40:45
Khối lượng giao dịch
10.05
Thoát
1908.28
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 482.30 USD
22.09.2020 17:13:55
22.09.2020 17:40:42
Bán
15.05
1911.94
1907.74
Lợi nhuận
6 321.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62417029
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 17:13:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1911.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6 321.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:40:42
Khối lượng giao dịch
15.05
Thoát
1907.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6 321.00 USD
22.09.2020 15:47:48
22.09.2020 17:01:28
Bán
15.05
1910.84
1907.84
Lợi nhuận
4 515.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62410257
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 15:47:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1910.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 515.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:01:28
Khối lượng giao dịch
15.05
Thoát
1907.84
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 515.00 USD
22.09.2020 16:07:20
22.09.2020 17:01:25
Bán
10
1915.15
1907.85
Lợi nhuận
7 300.00 USD
XAUUSDm
Thỏa thuận
#62411484
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 16:07:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1915.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7 300.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:01:25
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1907.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7 300.00 USD