Chế độ demo
12.04.2021 05:59:30
12.04.2021 11:53:04
Bán
0.01
1.25534
1.25577
Lợi nhuận
-0.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158845414
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 05:59:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 11:53:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.44 USD
12.04.2021 07:57:09
12.04.2021 11:52:59
Bán
0.01
1.2563
1.25577
Lợi nhuận
0.32 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158846954
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 07:57:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 11:52:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
08.04.2021 03:14:49
08.04.2021 03:57:36
Mua
0.01
1.26136
1.26189
Lợi nhuận
0.32 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158783930
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 03:14:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 03:57:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26189
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
06.04.2021 07:59:34
06.04.2021 08:19:36
Bán
0.01
1.25396
1.2536
Lợi nhuận
0.19 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158723013
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 07:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 08:19:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2536
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
31.03.2021 05:59:24
31.03.2021 09:02:48
Mua
0.01
1.26241
1.2625
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158574308
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 05:59:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 09:02:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2625
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
31.03.2021 08:40:47
31.03.2021 09:02:48
Mua
0.01
1.26181
1.2625
Lợi nhuận
0.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158576863
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 08:40:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 09:02:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2625
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
30.03.2021 05:59:36
30.03.2021 08:18:53
Mua
0.01
1.25904
1.25919
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158539805
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 05:59:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 08:18:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25919
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.03.2021 02:15:17
29.03.2021 10:03:28
Bán
0.01
1.25807
1.26048
Lợi nhuận
-2.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158451494
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 02:15:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 10:03:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.01 USD
29.03.2021 03:15:40
29.03.2021 10:03:25
Bán
0.01
1.2589
1.2605
Lợi nhuận
-1.37 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158452114
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 03:15:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 10:03:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2605
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.37 USD
29.03.2021 03:54:24
29.03.2021 10:03:21
Bán
0.01
1.26046
1.26054
Lợi nhuận
-0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158452788
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 03:54:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 10:03:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26054
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
29.03.2021 07:53:26
29.03.2021 10:03:17
Bán
0.01
1.26166
1.26048
Lợi nhuận
0.84 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158456384
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 07:53:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 10:03:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
29.03.2021 08:50:05
29.03.2021 10:03:11
Bán
0.01
1.26243
1.26048
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158457749
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 08:50:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 10:03:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
26.03.2021 04:59:41
26.03.2021 05:45:43
Mua
0.01
1.37585
1.3764
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158403308
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 04:59:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 05:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3764
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
25.03.2021 02:59:18
25.03.2021 03:08:33
Bán
0.01
1.36952
1.36894
Lợi nhuận
0.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158353031
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 02:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2021 03:08:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36894
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
24.03.2021 02:59:36
24.03.2021 03:57:02
Mua
0.01
1.2584
1.25876
Lợi nhuận
0.19 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158295297
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 02:59:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 03:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25876
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
19.03.2021 01:59:37
19.03.2021 02:03:26
Bán
0.01
1.39232
1.39181
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158166972
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 01:59:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2021 02:03:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39181
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
17.03.2021 03:59:00
17.03.2021 08:34:03
Bán
0.01
1.24502
1.24492
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158035533
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 03:59:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 08:34:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24492
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
16.03.2021 01:50:53
16.03.2021 02:33:59
Bán
0.01
1.3897
1.38916
Lợi nhuận
0.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157944253
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 01:50:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 02:33:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38916
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
12.03.2021 02:59:23
12.03.2021 03:08:24
Mua
0.01
1.39955
1.40032
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157833139
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2021 02:59:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2021 03:08:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40032
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
11.03.2021 02:59:14
11.03.2021 03:28:18
Bán
0.01
1.26199
1.26157
Lợi nhuận
0.23 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157789888
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 02:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 03:28:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26157
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
08.03.2021 04:00:15
08.03.2021 04:25:10
Bán
0.01
1.19273
1.19221
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157624535
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 04:00:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2021 04:25:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19221
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
04.03.2021 02:00:05
04.03.2021 03:26:50
Bán
0.01
1.20474
1.20488
Lợi nhuận
-0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157532898
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 02:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 03:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20488
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
04.03.2021 02:07:04
04.03.2021 03:26:27
Bán
0.01
1.20558
1.20488
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157533094
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 02:07:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 03:26:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20488
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
03.03.2021 01:59:49
03.03.2021 02:47:50
Mua
0.01
1.39543
1.39578
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157486422
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 01:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 02:47:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39578
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
02.03.2021 03:59:50
02.03.2021 04:15:16
Bán
0.01
1.26659
1.26605
Lợi nhuận
0.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157443812
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 03:59:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 04:15:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26605
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
01.03.2021 04:59:59
01.03.2021 06:04:21
Bán
0.01
1.20837
1.20805
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157350277
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:59:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 06:04:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20805
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
26.02.2021 03:59:36
26.02.2021 05:33:51
Bán
0.01
1.39967
1.4001
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255078
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 03:59:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.4001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
26.02.2021 04:11:48
26.02.2021 05:33:49
Bán
0.01
1.40034
1.40009
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255559
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 04:11:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40034
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
26.02.2021 04:16:16
26.02.2021 05:33:46
Bán
0.01
1.40126
1.40009
Lợi nhuận
1.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255780
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 04:16:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
24.02.2021 01:59:34
24.02.2021 03:24:24
Bán
0.01
1.21515
1.215
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157083938
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 01:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.215
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
24.02.2021 02:46:03
24.02.2021 03:24:24
Bán
0.01
1.21575
1.215
Lợi nhuận
0.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157084531
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 02:46:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.215
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
23.02.2021 05:59:27
23.02.2021 07:00:18
Mua
0.01
1.21666
1.21717
Lợi nhuận
0.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157053653
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 05:59:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 07:00:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21717
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
19.02.2021 03:59:06
19.02.2021 04:41:42
Mua
0.01
1.39639
1.39534
Lợi nhuận
-1.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156956636
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 03:59:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39534
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.15 USD
19.02.2021 04:06:10
19.02.2021 04:41:40
Mua
0.01
1.39594
1.39534
Lợi nhuận
-0.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156956841
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 04:06:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39534
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
19.02.2021 04:21:48
19.02.2021 04:41:38
Mua
0.01
1.39529
1.39533
Lợi nhuận
-0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156957143
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 04:21:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
18.02.2021 02:59:25
18.02.2021 03:34:49
Bán
0.01
1.38691
1.38657
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156920061
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 02:59:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 03:34:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38657
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
17.02.2021 01:59:30
17.02.2021 03:05:19
Bán
0.01
1.209
1.2086
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156876087
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 01:59:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 03:05:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2086
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
15.02.2021 04:59:31
15.02.2021 05:47:15
Bán
0.01
1.26738
1.26688
Lợi nhuận
0.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156812706
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 04:59:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 05:47:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26688
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
10.02.2021 02:59:27
10.02.2021 03:45:43
Mua
0.01
1.38113
1.3811
Lợi nhuận
-0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156690720
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 02:59:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 03:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
10.02.2021 03:33:51
10.02.2021 03:45:43
Mua
0.01
1.38043
1.3811
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156691351
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 03:33:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 03:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
09.02.2021 02:59:52
09.02.2021 04:12:44
Bán
0.01
1.27322
1.27244
Lợi nhuận
0.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156654368
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 02:59:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 04:12:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27244
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
08.02.2021 02:59:40
08.02.2021 03:59:01
Mua
0.01
1.37265
1.37318
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156598381
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 02:59:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 03:59:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37318
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
04.02.2021 01:59:56
04.02.2021 02:59:37
Mua
0.01
1.27849
1.27894
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156511228
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 01:59:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 02:59:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27894
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
03.02.2021 04:00:06
03.02.2021 05:00:17
Bán
0.01
1.36795
1.36734
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156478471
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 04:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 05:00:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36734
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
02.02.2021 05:30:16
02.02.2021 05:33:04
Bán
0.01
1.36975
1.36905
Lợi nhuận
0.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156432341
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 05:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 05:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
02.02.2021 04:59:31
02.02.2021 05:33:01
Bán
0.01
1.3692
1.36907
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156431417
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 04:59:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 05:33:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36907
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
01.02.2021 01:59:27
01.02.2021 02:17:43
Bán
0.01
1.28023
1.27929
Lợi nhuận
0.63 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156375158
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 01:59:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 02:17:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27929
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
28.01.2021 04:59:49
28.01.2021 05:06:36
Mua
0.01
1.28191
1.28266
Lợi nhuận
0.48 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156270886
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 04:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28191
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 05:06:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
25.01.2021 04:59:22
25.01.2021 10:19:50
Mua
0.01
1.27072
1.2707
Lợi nhuận
-0.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156120905
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 04:59:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 10:19:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2707
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
25.01.2021 06:30:32
25.01.2021 10:19:50
Mua
0.01
1.26983
1.2707
Lợi nhuận
0.58 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156122841
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 06:30:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 10:19:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2707
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.58 USD