Chế độ demo
15.10.2019 10:38:18
15.10.2019 12:28:38
Bán
0.1
1.10218
1.10188
Lợi nhuận
3.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#50057679
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 10:38:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 12:28:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10188
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
15.10.2019 11:17:34
15.10.2019 12:28:35
Bán
0.1
1.10282
1.10187
Lợi nhuận
9.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#50059212
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 11:17:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 12:28:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
15.10.2019 09:30:47
15.10.2019 10:10:14
Bán
0.1
1.10329
1.10263
Lợi nhuận
6.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#50053700
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 09:30:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 10:10:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.60 USD
15.10.2019 09:26:01
15.10.2019 10:10:11
Bán
0.1
1.1027
1.10265
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#50052709
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 09:26:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 10:10:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10265
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
15.10.2019 09:38:29
15.10.2019 10:10:08
Bán
0.1
1.10422
1.10266
Lợi nhuận
15.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#50055357
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 09:38:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 10:10:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10266
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.60 USD
10.10.2019 18:00:33
10.10.2019 19:00:58
Bán
0.1
0.99604
0.99547
Lợi nhuận
5.73 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#49961795
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:00:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:00:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.99547
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.73 USD
10.10.2019 16:59:12
10.10.2019 19:00:56
Bán
0.1
0.99485
0.99556
Lợi nhuận
-7.13 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#49958780
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 16:59:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:00:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.99556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.13 USD
10.10.2019 18:06:54
10.10.2019 19:00:53
Bán
0.1
0.99693
0.9955
Lợi nhuận
14.36 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#49962058
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:06:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:00:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.9955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.36 USD
10.10.2019 18:11:27
10.10.2019 19:00:51
Mua
0.1
1.10047
1.10194
Lợi nhuận
14.70 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49962256
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:11:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:00:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10194
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.70 USD
09.10.2019 09:39:44
09.10.2019 10:18:21
Mua
0.1
1.0959
1.09703
Lợi nhuận
11.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49912463
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 09:39:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 10:18:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09703
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.30 USD
07.10.2019 03:28:32
07.10.2019 06:48:39
Bán
0.1
1.09852
1.09789
Lợi nhuận
6.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49841752
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 03:28:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 06:48:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
07.10.2019 03:32:34
07.10.2019 06:48:36
Bán
0.1
1.09853
1.09789
Lợi nhuận
6.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49841813
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 03:32:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 06:48:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
07.10.2019 04:06:55
07.10.2019 06:48:34
Bán
0.1
1.09887
1.09789
Lợi nhuận
9.80 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49842225
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 04:06:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 06:48:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
04.10.2019 17:31:49
04.10.2019 23:52:28
Bán
0.1
1.09792
1.09772
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49833182
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 17:31:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 23:52:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09772
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
04.10.2019 17:37:15
04.10.2019 23:52:25
Bán
0.1
1.09817
1.09772
Lợi nhuận
4.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49833394
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 17:37:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 23:52:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09772
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
04.10.2019 18:17:25
04.10.2019 23:52:22
Bán
0.1
1.09854
1.09773
Lợi nhuận
8.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49834398
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 18:17:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 23:52:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.10 USD
04.10.2019 12:04:47
04.10.2019 15:12:00
Bán
0.1
1.09774
1.09797
Lợi nhuận
-2.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49823038
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 12:04:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 15:12:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.30 USD
04.10.2019 12:19:54
04.10.2019 15:11:57
Bán
0.1
1.09796
1.09794
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49823426
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 12:19:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 15:11:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09794
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
04.10.2019 13:40:56
04.10.2019 15:11:54
Bán
0.1
1.09837
1.09794
Lợi nhuận
4.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49824762
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 13:40:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 15:11:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09794
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.30 USD
04.10.2019 14:00:08
04.10.2019 15:11:51
Bán
0.1
1.09876
1.09793
Lợi nhuận
8.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49825112
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 14:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 15:11:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.30 USD
04.10.2019 05:16:58
04.10.2019 08:00:00
Bán
0.1
1.09823
1.09714
Lợi nhuận
10.90 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49817699
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 05:16:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 08:00:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09714
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.90 USD
02.10.2019 15:18:51
02.10.2019 16:10:39
Mua
0.2
1.09248
1.0934
Lợi nhuận
18.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49773323
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 15:18:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 16:10:39
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.0934
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.40 USD
02.10.2019 15:21:01
02.10.2019 16:10:37
Mua
0.2
1.09237
1.0934
Lợi nhuận
20.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49773465
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 15:21:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 16:10:37
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.0934
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.60 USD
02.10.2019 15:22:00
02.10.2019 16:10:34
Mua
0.2
1.09174
1.09347
Lợi nhuận
34.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49773564
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 15:22:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 16:10:34
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.09347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
34.60 USD
02.10.2019 09:27:24
02.10.2019 14:25:11
Mua
0.5
1.09261
1.0933
Lợi nhuận
34.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49760788
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 09:27:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:25:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.0933
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
34.50 USD
02.10.2019 08:05:51
02.10.2019 14:25:08
Mua
0.5
1.09347
1.09333
Lợi nhuận
-7.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49759387
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 08:05:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:25:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.09333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.00 USD
02.10.2019 09:11:32
02.10.2019 14:25:06
Mua
0.5
1.09298
1.09331
Lợi nhuận
16.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49760406
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 09:11:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:25:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.09331
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.50 USD
02.10.2019 09:46:24
02.10.2019 14:25:04
Mua
0.5
1.09258
1.09335
Lợi nhuận
38.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49761310
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 09:46:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:25:04
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.09335
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.50 USD
02.10.2019 11:01:17
02.10.2019 14:25:02
Mua
0.5
1.09173
1.09339
Lợi nhuận
83.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49763894
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 11:01:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
83.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:25:02
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.09339
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
83.00 USD
01.10.2019 15:14:17
01.10.2019 17:00:49
Bán
0.1
1.00069
0.99894
Lợi nhuận
17.52 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#49740980
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:14:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:00:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.99894
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.52 USD
01.10.2019 15:28:06
01.10.2019 17:00:46
Mua
0.1
1.08946
1.09062
Lợi nhuận
11.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49741563
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:28:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:00:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09062
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.60 USD
01.10.2019 16:45:44
01.10.2019 17:00:44
Mua
0.1
1.08913
1.09066
Lợi nhuận
15.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49743813
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 16:45:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:00:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.30 USD
01.10.2019 02:46:16
01.10.2019 13:17:39
Mua
0.1
1.09005
1.09012
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49721543
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 02:46:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:17:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09012
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
01.10.2019 05:48:28
01.10.2019 13:17:34
Mua
0.1
1.0887
1.09002
Lợi nhuận
13.20 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49724520
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 05:48:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:17:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09002
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.20 USD
01.10.2019 03:05:45
01.10.2019 13:17:34
Mua
0.1
1.09
1.09001
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49721718
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 03:05:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:17:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09001
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
01.10.2019 04:18:20
01.10.2019 13:17:33
Mua
0.1
1.08939
1.09003
Lợi nhuận
6.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49722723
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 04:18:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:17:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
01.10.2019 03:55:25
01.10.2019 13:17:33
Mua
0.1
1.08969
1.09001
Lợi nhuận
3.20 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49722272
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 03:55:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:17:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09001
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
30.09.2019 10:04:32
30.09.2019 11:09:57
Bán
0.1
1.09438
1.09338
Lợi nhuận
10.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49696880
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 10:04:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 11:09:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09338
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.00 USD
27.09.2019 14:26:41
30.09.2019 03:45:08
Bán
0.1
1.09365
1.09392
Lợi nhuận
-2.20 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49669733
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 14:26:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09365
Phí qua đêm
0.50 USD
Tổng cộng
-2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 03:45:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
27.09.2019 17:55:24
30.09.2019 03:45:06
Bán
0.1
1.09429
1.09398
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49675976
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 17:55:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09429
Phí qua đêm
0.50 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 03:45:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09398
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
27.09.2019 18:37:22
30.09.2019 03:45:04
Bán
0.1
1.09551
1.09399
Lợi nhuận
15.70 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49676986
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 18:37:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09551
Phí qua đêm
0.50 USD
Tổng cộng
15.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 03:45:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.70 USD
24.09.2019 20:03:01
25.09.2019 05:54:18
Bán
0.1
1.10135
1.10027
Lợi nhuận
11.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49585942
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 20:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10135
Phí qua đêm
0.50 USD
Tổng cộng
10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 05:54:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10027
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.30 USD
24.09.2019 17:42:53
24.09.2019 19:33:49
Mua
0.1
1.10025
1.10046
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49579926
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 17:42:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 19:33:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
24.09.2019 17:57:38
24.09.2019 19:33:47
Mua
0.1
1.0998
1.10046
Lợi nhuận
6.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49580405
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 17:57:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 19:33:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.60 USD
20.09.2019 18:43:52
23.09.2019 10:05:34
Bán
0.2
1.09982
1.10126
Lợi nhuận
-27.80 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49524297
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 18:43:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09982
Phí qua đêm
1.00 USD
Tổng cộng
-28.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 10:05:34
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.10126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-27.80 USD
23.09.2019 07:14:58
23.09.2019 10:05:33
Bán
0.1
1.10219
1.10132
Lợi nhuận
8.70 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49537326
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 07:14:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 10:05:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.70 USD
20.09.2019 15:52:23
23.09.2019 06:55:58
Mua
0.1
1.10206
1.10223
Lợi nhuận
0.45 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49520328
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 15:52:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10206
Phí qua đêm
-1.25 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 06:55:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10223
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
20.09.2019 17:50:06
23.09.2019 06:55:56
Mua
0.1
1.10089
1.10216
Lợi nhuận
11.45 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49523118
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 17:50:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10089
Phí qua đêm
-1.25 USD
Tổng cộng
12.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 06:55:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10216
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.45 USD
19.09.2019 10:12:35
19.09.2019 11:02:11
Mua
0.1
1.1038
1.10533
Lợi nhuận
15.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49483089
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 10:12:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:02:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10533
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.30 USD
19.09.2019 02:32:31
19.09.2019 05:51:26
Mua
0.1
1.10309
1.10338
Lợi nhuận
2.90 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#49474938
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 02:32:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 05:51:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10338
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.90 USD