Chế độ demo
07.08.2019 20:00:30
12.08.2019 13:01:17
Mua
0.11
1.49689
1.48034
Lợi nhuận
-143.39 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108497884
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 20:00:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49689
Phí qua đêm
-4.53 USD
Tổng cộng
-137.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:17
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.48034
Phí hoa hồng
-1.32 USD
Lợi nhuận
-143.39 USD
07.08.2019 18:41:05
12.08.2019 13:01:16
Mua
0.1
1.49702
1.48033
Lợi nhuận
-131.40 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108484703
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:41:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49702
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
-126.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48033
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-131.40 USD
07.08.2019 19:20:00
12.08.2019 13:01:16
Mua
0.05
1.49934
1.48036
Lợi nhuận
-74.35 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108487441
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 19:20:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49934
Phí qua đêm
-2.05 USD
Tổng cộng
-71.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.48036
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-74.35 USD
07.08.2019 18:41:54
12.08.2019 13:01:16
Mua
0.05
1.49706
1.48034
Lợi nhuận
-65.81 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108484891
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:41:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49706
Phí qua đêm
-2.05 USD
Tổng cộng
-63.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.48034
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-65.81 USD
07.08.2019 18:36:39
12.08.2019 13:01:10
Mua
0.1
1.49606
1.48028
Lợi nhuận
-124.52 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108482912
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:36:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49606
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
-119.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48028
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-124.52 USD
07.08.2019 18:39:38
12.08.2019 13:01:10
Mua
0.1
1.49662
1.48028
Lợi nhuận
-128.76 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108484491
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:39:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49662
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
-123.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48028
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-128.76 USD
07.08.2019 18:39:26
12.08.2019 13:01:06
Mua
0.1
1.4965
1.48028
Lợi nhuận
-127.85 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108484328
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:39:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.4965
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
-122.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48028
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-127.85 USD
05.08.2019 04:57:31
12.08.2019 13:01:05
Bán
0.03
1.46996
1.48042
Lợi nhuận
-23.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107957879
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 04:57:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46996
Phí qua đêm
0.77 USD
Tổng cộng
-23.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.48042
Phí hoa hồng
-0.36 USD
Lợi nhuận
-23.30 USD
01.08.2019 19:42:16
12.08.2019 13:01:04
Bán
0.08
1.46026
1.48041
Lợi nhuận
-120.13 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108426895
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 19:42:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46026
Phí qua đêm
2.60 USD
Tổng cộng
-121.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:04
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.48041
Phí hoa hồng
-0.96 USD
Lợi nhuận
-120.13 USD
07.08.2019 18:29:13
12.08.2019 13:01:03
Mua
0.1
1.49582
1.48028
Lợi nhuận
-122.71 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108479356
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:29:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49582
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
-117.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48028
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-122.71 USD
01.08.2019 03:54:15
12.08.2019 13:01:02
Bán
0.1
1.4584
1.48041
Lợi nhuận
-164.23 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107579844
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 03:54:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4584
Phí qua đêm
3.24 USD
Tổng cộng
-166.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48041
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-164.23 USD
01.08.2019 13:28:59
12.08.2019 13:01:01
Bán
0.1
1.45816
1.48041
Lợi nhuận
-166.05 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107687571
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 13:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45816
Phí qua đêm
3.24 USD
Tổng cộng
-168.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:01:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.48041
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-166.05 USD
01.08.2019 13:12:45
12.08.2019 13:00:57
Bán
0.1
1.45857
1.4804
Lợi nhuận
-162.87 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107680299
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 13:12:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45857
Phí qua đêm
3.24 USD
Tổng cộng
-164.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:00:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4804
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-162.87 USD
01.08.2019 12:12:41
12.08.2019 13:00:56
Bán
0.1
1.45942
1.4804
Lợi nhuận
-156.45 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107656912
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 12:12:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45942
Phí qua đêm
3.24 USD
Tổng cộng
-158.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:00:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4804
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-156.45 USD
31.07.2019 22:56:55
12.08.2019 13:00:55
Bán
0.1
1.46089
1.4804
Lợi nhuận
-144.25 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107564271
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 22:56:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46089
Phí qua đêm
4.33 USD
Tổng cộng
-147.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:00:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4804
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-144.25 USD
31.07.2019 21:22:10
12.08.2019 13:00:53
Bán
0.1
1.46085
1.4804
Lợi nhuận
-144.56 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107550704
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 21:22:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46085
Phí qua đêm
4.33 USD
Tổng cộng
-147.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:00:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4804
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-144.56 USD
08.08.2019 04:45:23
08.08.2019 11:27:58
Bán
0.01
1.48807
1.4915
Lợi nhuận
-2.70 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108534793
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 04:45:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.48807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 11:27:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4915
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
-2.70 USD
07.08.2019 23:07:46
08.08.2019 02:49:20
Bán
0.01
1.48985
1.49134
Lợi nhuận
-1.13 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108503872
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 23:07:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.48985
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
-1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 02:49:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.49134
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
-1.13 USD
07.08.2019 21:46:34
08.08.2019 02:49:17
Bán
0.01
1.49309
1.49135
Lợi nhuận
1.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108502654
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 21:46:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49309
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 02:49:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.49135
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
07.08.2019 18:38:35
07.08.2019 19:56:29
Mua
0.1
1.49628
1.49634
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108483961
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:38:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 19:56:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49634
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
07.08.2019 17:01:04
07.08.2019 19:27:01
Mua
0.06
1.49783
1.49808
Lợi nhuận
0.41 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108444449
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:01:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 19:27:01
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.49808
Phí hoa hồng
-0.72 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
07.08.2019 17:05:51
07.08.2019 18:41:04
Mua
0.1
1.49621
1.49688
Lợi nhuận
3.83 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108446196
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:05:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 18:41:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49688
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
3.83 USD
07.08.2019 18:24:02
07.08.2019 18:32:32
Mua
0.1
1.49583
1.49585
Lợi nhuận
-1.05 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108476651
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:24:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 18:32:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49585
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-1.05 USD
07.08.2019 18:21:58
07.08.2019 18:25:04
Mua
0.1
1.49524
1.49544
Lợi nhuận
0.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108475551
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:21:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 18:25:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49544
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
07.08.2019 18:06:32
07.08.2019 18:09:56
Mua
0.1
1.49429
1.49351
Lợi nhuận
-7.06 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108468020
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:06:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 18:09:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49351
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-7.06 USD
07.08.2019 17:49:33
07.08.2019 17:51:58
Bán
0.1
1.49253
1.49238
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108459676
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:49:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:51:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49238
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
07.08.2019 17:11:39
07.08.2019 17:44:36
Bán
0.1
1.49457
1.49436
Lợi nhuận
0.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108448149
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:11:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:44:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49436
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
07.08.2019 17:20:28
07.08.2019 17:30:46
Mua
0.1
1.49585
1.4963
Lợi nhuận
2.18 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108451224
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:20:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:30:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4963
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
07.08.2019 17:24:48
07.08.2019 17:30:01
Mua
0.1
1.49543
1.49594
Lợi nhuận
2.63 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108452745
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:24:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:30:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49594
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
2.63 USD
07.08.2019 17:09:26
07.08.2019 17:30:01
Mua
0.1
1.49573
1.49594
Lợi nhuận
0.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108447344
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:09:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:30:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49594
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
07.08.2019 16:50:40
07.08.2019 17:29:22
Mua
0.1
1.49719
1.49487
Lợi nhuận
-18.63 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108441191
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:50:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49719
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:29:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49487
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-18.63 USD
07.08.2019 16:53:26
07.08.2019 17:29:10
Mua
0.1
1.49731
1.49488
Lợi nhuận
-19.45 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108441450
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:53:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49731
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:29:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49488
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-19.45 USD
07.08.2019 17:19:45
07.08.2019 17:21:10
Mua
0.1
1.4951
1.4953
Lợi nhuận
0.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108450893
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:19:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.4951
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:21:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.4953
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
07.08.2019 16:47:00
07.08.2019 17:11:30
Mua
0.05
1.49883
1.49467
Lợi nhuận
-16.22 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108440715
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:47:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:11:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.49467
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-16.22 USD
07.08.2019 15:59:22
07.08.2019 17:07:46
Mua
0.1
1.49483
1.49533
Lợi nhuận
2.56 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108428819
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 15:59:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:07:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49533
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
07.08.2019 15:59:01
07.08.2019 17:04:50
Mua
0.1
1.49434
1.49571
Lợi nhuận
9.08 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108428554
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 15:59:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:04:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49571
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
9.08 USD
07.08.2019 16:42:20
07.08.2019 17:04:17
Mua
0.1
1.49613
1.49624
Lợi nhuận
-0.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108440048
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:42:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:04:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49624
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
07.08.2019 16:36:56
07.08.2019 17:04:17
Mua
0.1
1.49627
1.49631
Lợi nhuận
-0.90 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108439064
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:36:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:04:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49631
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.90 USD
07.08.2019 16:37:03
07.08.2019 16:58:25
Mua
0.1
1.49647
1.49659
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108439232
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:37:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:58:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49659
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
07.08.2019 16:13:50
07.08.2019 16:50:30
Mua
0.05
1.49674
1.49697
Lợi nhuận
0.26 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108433900
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:13:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:50:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.49697
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
07.08.2019 16:45:34
07.08.2019 16:50:30
Mua
0.1
1.49682
1.49697
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108440396
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:45:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49682
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:50:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49697
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
07.08.2019 16:31:53
07.08.2019 16:49:01
Mua
0.06
1.4974
1.49754
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108438591
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:31:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.4974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:49:01
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.49754
Phí hoa hồng
-0.72 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
07.08.2019 16:26:37
07.08.2019 16:38:13
Mua
0.1
1.49579
1.49566
Lợi nhuận
-2.18 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108437954
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:26:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:38:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49566
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-2.18 USD
07.08.2019 16:23:33
07.08.2019 16:36:38
Mua
0.1
1.49583
1.49609
Lợi nhuận
0.75 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108437043
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:23:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:36:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49609
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
07.08.2019 16:06:50
07.08.2019 16:36:24
Mua
0.1
1.49598
1.49616
Lợi nhuận
0.15 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108431702
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:06:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:36:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49616
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
07.08.2019 16:27:30
07.08.2019 16:36:21
Mua
0.1
1.49624
1.49636
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108438182
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:27:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:36:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49636
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
07.08.2019 15:59:33
07.08.2019 16:19:47
Mua
0.21
1.49489
1.49508
Lợi nhuận
0.47 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108429025
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 15:59:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:19:47
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.49508
Phí hoa hồng
-2.52 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
07.08.2019 16:03:11
07.08.2019 16:16:13
Mua
0.1
1.49523
1.49536
Lợi nhuận
-0.22 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108430298
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:03:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.49523
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:16:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49536
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
07.08.2019 16:03:41
07.08.2019 16:15:52
Mua
0.1
1.4956
1.49567
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#108430603
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:03:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.4956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:15:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.49567
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
01.08.2019 19:42:16
07.08.2019 15:53:44
Bán
0.02
1.46026
1.49392
Lợi nhuận
-50.43 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107789419
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 19:42:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46026
Phí qua đêm
0.29 USD
Tổng cộng
-50.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 15:53:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.49392
Phí hoa hồng
-0.24 USD
Lợi nhuận
-50.43 USD