Chế độ demo
16.04.2021 10:06:00
16.04.2021 11:12:48
Mua
0.01
25.868
25.906
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13110808
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 10:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 11:12:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.906
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
16.04.2021 10:07:06
16.04.2021 11:12:28
Mua
0.01
25.866
25.905
Lợi nhuận
1.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13111051
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 10:07:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 11:12:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
16.04.2021 06:24:01
16.04.2021 08:35:30
Mua
0.01
25.851
25.889
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13093207
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 06:24:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:35:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.889
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
16.04.2021 06:26:04
16.04.2021 08:30:04
Mua
0.01
25.841
25.883
Lợi nhuận
1.90 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13093236
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 06:26:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:30:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.883
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
16.04.2021 07:07:00
16.04.2021 08:02:41
Mua
0.01
25.84
25.877
Lợi nhuận
1.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13095169
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 07:07:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:02:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.877
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
16.04.2021 07:21:05
16.04.2021 08:01:05
Mua
0.01
25.833
25.871
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13095502
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 07:21:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.871
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
16.04.2021 07:18:02
16.04.2021 08:01:05
Mua
0.01
25.831
25.871
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13095418
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 07:18:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.871
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
16.04.2021 07:10:02
16.04.2021 08:00:02
Mua
0.01
25.828
25.868
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13095248
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 07:10:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 08:00:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.868
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
07.04.2021 02:49:22
08.04.2021 08:49:12
Mua
0.01
25.175
25.314
Lợi nhuận
6.58 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235863
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.175
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:49:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.314
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
07.04.2021 02:49:23
08.04.2021 08:49:11
Mua
0.01
25.175
25.314
Lợi nhuận
6.58 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235864
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.175
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:49:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.314
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:10
Mua
0.01
25.175
25.313
Lợi nhuận
6.53 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235867
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.175
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:49:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.313
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.53 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:09
Mua
0.01
25.175
25.316
Lợi nhuận
6.68 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235865
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.175
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
7.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:49:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.316
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.68 USD
07.04.2021 02:49:25
08.04.2021 08:49:08
Mua
0.01
25.175
25.321
Lợi nhuận
6.93 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235868
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.175
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
7.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:49:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.321
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.93 USD
08.04.2021 07:02:02
08.04.2021 08:29:10
Mua
0.01
25.112
25.149
Lợi nhuận
1.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12351451
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 07:02:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:29:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.149
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
08.04.2021 06:40:01
08.04.2021 08:27:44
Mua
0.01
25.104
25.142
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12350868
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 06:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:27:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.142
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
07.04.2021 02:49:31
07.04.2021 21:29:37
Mua
0.01
25.176
25.207
Lợi nhuận
1.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235871
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:29:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.207
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
07.04.2021 02:49:32
07.04.2021 21:29:30
Mua
0.01
25.176
25.2
Lợi nhuận
1.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235872
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:29:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.2
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
07.04.2021 02:49:34
07.04.2021 21:29:29
Mua
0.01
25.176
25.201
Lợi nhuận
1.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235874
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:29:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.201
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
07.04.2021 02:49:46
07.04.2021 21:29:28
Mua
0.01
25.176
25.201
Lợi nhuận
1.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235890
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:29:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.201
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
07.04.2021 02:49:48
07.04.2021 21:29:26
Mua
0.01
25.176
25.201
Lợi nhuận
1.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235891
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:49:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:29:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.201
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
07.04.2021 02:51:02
07.04.2021 18:09:44
Mua
0.01
25.176
25.217
Lợi nhuận
1.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12235929
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 02:51:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 18:09:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.217
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
07.04.2021 09:37:01
07.04.2021 17:12:49
Mua
0.01
25.136
25.173
Lợi nhuận
1.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12255774
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:37:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:12:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.173
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
07.04.2021 09:36:01
07.04.2021 17:12:26
Mua
0.01
25.126
25.165
Lợi nhuận
1.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12255637
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:36:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:12:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.165
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
07.04.2021 09:36:02
07.04.2021 17:12:24
Mua
0.01
25.128
25.169
Lợi nhuận
1.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12255645
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:36:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.169
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
07.04.2021 10:50:00
07.04.2021 17:11:19
Mua
0.01
25.099
25.14
Lợi nhuận
1.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12265700
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 10:50:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:11:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.14
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
07.04.2021 10:50:01
07.04.2021 17:11:14
Mua
0.01
25.099
25.139
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12265704
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 10:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:11:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.139
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
07.04.2021 10:53:01
07.04.2021 16:57:02
Mua
0.01
25.088
25.129
Lợi nhuận
1.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12265969
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 10:53:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 16:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.129
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
07.04.2021 07:52:02
07.04.2021 09:45:09
Mua
0.01
25.121
25.158
Lợi nhuận
1.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12247087
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 07:52:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:45:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.158
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
07.04.2021 07:53:03
07.04.2021 09:45:05
Mua
0.01
25.12
25.159
Lợi nhuận
1.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12247114
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 07:53:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:45:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.159
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
07.04.2021 07:44:01
07.04.2021 09:39:03
Mua
0.01
25.113
25.133
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12246784
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 07:44:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:39:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.133
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:48
Bán
0.01
24.932
24.918
Lợi nhuận
0.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949003
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:44:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.918
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:05
Bán
0.01
24.932
24.916
Lợi nhuận
0.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949004
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:44:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.916
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:43:51
Bán
0.01
24.932
24.916
Lợi nhuận
0.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949006
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:43:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.916
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:39:45
Bán
0.01
24.932
24.924
Lợi nhuận
0.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949008
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:39:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.924
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:22
Bán
0.01
24.932
24.922
Lợi nhuận
0.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949009
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:37:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.922
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:17
Bán
0.01
24.932
24.921
Lợi nhuận
0.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949010
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:23:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:37:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.921
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:34
Bán
0.01
24.933
24.916
Lợi nhuận
0.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949012
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:36:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.916
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:30
Bán
0.01
24.933
24.921
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949013
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:36:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.921
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:27
Bán
0.01
24.933
24.921
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949014
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:36:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.921
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:26
Bán
0.01
24.933
24.921
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949016
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:24:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:36:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.921
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:21
Bán
0.01
24.933
24.921
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11949017
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 05:24:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 05:36:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.921
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
26.03.2021 07:34:54
05.04.2021 02:05:06
Mua
0.01
25.243
24.989
Lợi nhuận
-13.37 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11330734
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 07:34:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.243
Phí qua đêm
-0.47 USD
Tổng cộng
-12.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 02:05:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.989
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.37 USD
31.03.2021 04:09:22
01.04.2021 07:53:15
Mua
0.01
24.061
24.283
Lợi nhuận
10.73 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696116
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.061
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.283
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.73 USD
31.03.2021 04:09:24
01.04.2021 07:53:12
Mua
0.01
24.063
24.283
Lợi nhuận
10.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696118
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.063
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.283
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.63 USD
31.03.2021 04:09:28
01.04.2021 07:53:10
Mua
0.01
24.063
24.284
Lợi nhuận
10.68 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696122
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.063
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.284
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.68 USD
31.03.2021 04:09:26
01.04.2021 07:53:09
Mua
0.01
24.063
24.282
Lợi nhuận
10.58 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696119
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.063
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
10.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.282
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.58 USD
31.03.2021 04:09:30
01.04.2021 07:53:08
Mua
0.01
24.062
24.282
Lợi nhuận
10.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696125
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.062
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.282
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.63 USD
31.03.2021 04:09:32
01.04.2021 07:53:06
Mua
0.01
24.062
24.282
Lợi nhuận
10.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11696128
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:09:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.062
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 07:53:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.282
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.63 USD
31.03.2021 16:04:00
31.03.2021 16:56:22
Mua
0.01
24.126
24.175
Lợi nhuận
2.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11754663
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 16:04:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 16:56:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.175
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
31.03.2021 15:40:01
31.03.2021 16:55:31
Mua
0.01
24.122
24.16
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#11751304
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 15:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 16:55:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.16
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD