Chế độ demo
10.07.2020 16:45:03
10.07.2020 17:44:21
Mua
0.03
1.26539
1.26559
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140166160
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 16:45:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 17:44:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26559
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
09.07.2020 03:18:50
09.07.2020 21:37:44
Bán
0.01
18.686
18.666
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139951353
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:18:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 21:37:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.666
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
09.07.2020 03:18:54
09.07.2020 21:37:44
Bán
0.01
18.686
18.666
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139951357
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:18:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 21:37:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.666
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
09.07.2020 03:18:53
09.07.2020 21:37:44
Bán
0.01
18.686
18.666
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139951356
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:18:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 21:37:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.666
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
09.07.2020 03:44:58
09.07.2020 21:09:58
Bán
0.01
18.667
18.65
Lợi nhuận
0.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139952081
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:44:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 21:09:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.65
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
09.07.2020 03:44:20
09.07.2020 18:03:26
Bán
0.01
18.668
18.648
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139952062
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:44:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:03:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
09.07.2020 03:44:48
09.07.2020 18:03:26
Bán
0.01
18.667
18.648
Lợi nhuận
0.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139952079
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:44:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:03:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
07.07.2020 15:00:01
07.07.2020 15:00:20
Mua
0.03
1.25188
1.25206
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139716970
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 15:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25188
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 15:00:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25206
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
07.07.2020 05:44:55
07.07.2020 05:58:29
Bán
0.01
18.241
18.227
Lợi nhuận
0.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654759
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:44:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:58:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.227
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
07.07.2020 05:44:57
07.07.2020 05:58:21
Bán
0.01
18.241
18.224
Lợi nhuận
0.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654768
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:44:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:58:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.224
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
07.07.2020 05:44:58
07.07.2020 05:58:13
Bán
0.01
18.242
18.222
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654774
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:44:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.242
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:58:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.222
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
07.07.2020 05:45:03
07.07.2020 05:50:59
Bán
0.01
18.239
18.225
Lợi nhuận
0.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654802
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:45:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:50:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.225
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
07.07.2020 05:45:05
07.07.2020 05:50:55
Bán
0.01
18.239
18.227
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654807
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:45:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:50:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.227
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
07.07.2020 05:45:07
07.07.2020 05:50:53
Bán
0.01
18.238
18.225
Lợi nhuận
0.45 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654816
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:45:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:50:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.225
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
07.07.2020 05:45:25
07.07.2020 05:50:51
Bán
0.01
18.239
18.224
Lợi nhuận
0.55 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139654882
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 05:45:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
18.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 05:50:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
18.224
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
Bán
0.05
17.951
18.251
Lợi nhuận
-76.09 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139332614
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 03:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.951
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-75.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:46:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
18.251
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-76.09 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
Bán
0.05
17.951
18.251
Lợi nhuận
-76.09 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139332616
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 03:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.951
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-75.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:46:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
18.251
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-76.09 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
Bán
0.05
17.951
18.251
Lợi nhuận
-76.09 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139332615
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 03:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.951
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-75.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:46:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
18.251
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-76.09 USD
03.07.2020 22:30:01
03.07.2020 23:45:46
Mua
0.03
1.24797
1.24821
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139436404
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:45:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24821
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:22
Bán
0.05
17.936
17.93
Lợi nhuận
0.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139225401
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 07:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 08:02:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.93
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:16
Bán
0.05
17.936
17.93
Lợi nhuận
0.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139225402
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 07:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 08:02:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.93
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:14
Bán
0.1
17.936
17.93
Lợi nhuận
1.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#139225400
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 07:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 08:02:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
17.93
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
Mua
0.05
17.783
17.799
Lợi nhuận
3.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138673320
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 20:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 22:24:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.799
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
Mua
0.05
17.783
17.799
Lợi nhuận
3.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138673319
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 20:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 22:24:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.799
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
Mua
0.05
17.783
17.799
Lợi nhuận
3.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138673317
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 20:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 22:24:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.799
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
25.06.2020 18:15:01
25.06.2020 18:52:34
Mua
0.15
17.702
17.724
Lợi nhuận
13.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138661736
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 18:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 18:52:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
17.724
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:16
Bán
0.05
17.527
17.504
Lợi nhuận
4.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138529336
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 21:52:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.504
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:11
Bán
0.05
17.527
17.504
Lợi nhuận
4.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138529342
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 21:52:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.504
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:11
Bán
0.05
17.527
17.504
Lợi nhuận
4.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138529340
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 21:52:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.504
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
24.06.2020 17:45:00
24.06.2020 17:45:54
Bán
0.03
1.24488
1.24463
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138521405
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 17:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 17:45:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24463
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
22.06.2020 02:30:01
22.06.2020 02:39:44
Mua
0.07
17.701
17.723
Lợi nhuận
6.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138174643
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 02:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 02:39:44
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
17.723
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
19.06.2020 20:00:01
19.06.2020 20:17:53
Mua
0.05
17.651
17.673
Lợi nhuận
4.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138133760
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 20:17:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.673
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:35
Bán
0.05
17.39
17.384
Lợi nhuận
0.41 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138048168
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 19:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.39
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 05:45:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.384
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:33
Bán
0.05
17.39
17.384
Lợi nhuận
0.41 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138048170
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 19:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.39
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 05:45:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.384
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:32
Bán
0.05
17.39
17.384
Lợi nhuận
0.41 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#138048164
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 19:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.39
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 05:45:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.384
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
16.06.2020 21:00:01
17.06.2020 16:03:32
Mua
0.05
17.505
17.524
Lợi nhuận
3.51 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137825847
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.505
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:03:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.524
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
16.06.2020 21:00:02
17.06.2020 16:03:31
Mua
0.1
17.505
17.524
Lợi nhuận
7.03 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137825860
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 21:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.505
Phí qua đêm
-0.47 USD
Tổng cộng
9.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:03:31
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
17.524
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
7.03 USD
16.06.2020 21:00:01
17.06.2020 16:03:30
Mua
0.05
17.505
17.524
Lợi nhuận
3.51 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137825848
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.505
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:03:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.524
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
16.06.2020 22:15:01
16.06.2020 22:15:28
Bán
0.03
1.25668
1.25646
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137827608
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 22:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 22:15:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25646
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
12.06.2020 20:45:02
12.06.2020 20:47:02
Bán
0.07
17.439
17.422
Lợi nhuận
4.55 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137628151
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 20:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:47:02
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
17.422
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
12.06.2020 14:00:01
12.06.2020 14:21:25
Bán
0.05
17.638
17.596
Lợi nhuận
9.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137551570
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 14:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 14:21:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.596
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
11.06.2020 04:00:01
11.06.2020 19:50:48
Mua
0.05
18.036
17.673
Lợi nhuận
-91.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137336930
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 04:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
18.036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-90.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:50:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.673
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-91.75 USD
10.06.2020 21:45:01
10.06.2020 21:49:24
Mua
0.05
18.023
18.046
Lợi nhuận
4.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137309566
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 21:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
18.023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 21:49:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
18.046
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
10.06.2020 16:45:01
10.06.2020 17:02:49
Mua
0.05
17.904
17.933
Lợi nhuận
6.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137272976
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 16:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 17:02:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.933
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
10.06.2020 16:00:00
10.06.2020 16:30:16
Mua
0.05
17.902
17.931
Lợi nhuận
6.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137268151
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:30:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.931
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
10.06.2020 01:30:01
10.06.2020 01:46:01
Bán
0.05
17.573
17.564
Lợi nhuận
1.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137190462
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 01:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 01:46:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.564
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
10.06.2020 01:30:01
10.06.2020 01:46:01
Bán
0.05
17.573
17.564
Lợi nhuận
1.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137190459
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 01:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
17.573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 01:46:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.564
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
09.06.2020 07:56:13
09.06.2020 19:30:36
Mua
0.01
17.581
17.693
Lợi nhuận
5.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137064880
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 07:56:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 19:30:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
17.693
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
09.06.2020 19:15:02
09.06.2020 19:20:18
Mua
0.03
1.27419
1.27432
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137154276
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 19:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 19:20:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.27432
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
09.06.2020 02:00:01
09.06.2020 17:26:56
Mua
0.05
17.737
17.763
Lợi nhuận
5.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#137018037
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 02:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
17.737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 17:26:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
17.763
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.50 USD