Chế độ demo
05.05.2021 23:36:03
06.05.2021 09:36:42
Mua
0.01
26.521
26.782
Lợi nhuận
12.68 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673630
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:36:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.782
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.68 USD
05.05.2021 23:36:04
06.05.2021 09:35:47
Mua
0.01
26.521
26.761
Lợi nhuận
11.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673632
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:35:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.761
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.63 USD
05.05.2021 23:36:07
06.05.2021 09:33:48
Mua
0.01
26.521
26.741
Lợi nhuận
10.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673635
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:33:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.741
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.63 USD
05.05.2021 23:36:09
06.05.2021 08:48:35
Mua
0.01
26.521
26.721
Lợi nhuận
9.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673638
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:48:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.721
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.63 USD
05.05.2021 23:36:11
06.05.2021 08:43:51
Mua
0.01
26.521
26.701
Lợi nhuận
8.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673639
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:43:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.701
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.63 USD
05.05.2021 23:36:14
06.05.2021 08:42:16
Mua
0.01
26.521
26.681
Lợi nhuận
7.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673641
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:42:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.681
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.63 USD
05.05.2021 23:36:16
06.05.2021 08:42:00
Mua
0.01
26.521
26.661
Lợi nhuận
6.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673647
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.521
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:42:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.661
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.63 USD
05.05.2021 23:36:32
06.05.2021 08:38:29
Mua
0.01
26.523
26.623
Lợi nhuận
4.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673658
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.523
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:38:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.623
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.63 USD
05.05.2021 23:36:35
06.05.2021 08:38:18
Mua
0.01
26.523
26.603
Lợi nhuận
3.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673659
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.523
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:38:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.603
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.63 USD
05.05.2021 23:36:37
06.05.2021 06:04:16
Mua
0.01
26.523
26.583
Lợi nhuận
2.63 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14673660
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 23:36:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.523
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 06:04:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.583
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.63 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:43:33
Mua
0.01
26.514
26.552
Lợi nhuận
1.64 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14571922
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 23:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.514
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 04:43:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.552
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:25:56
Mua
0.01
26.51
26.544
Lợi nhuận
1.44 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14571921
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 23:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.51
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 04:25:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.544
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
05.05.2021 03:33:03
05.05.2021 04:02:05
Mua
0.01
26.478
26.518
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14577620
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 03:33:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 04:02:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.518
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
05.05.2021 01:22:02
05.05.2021 03:04:45
Mua
0.01
26.459
26.499
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14574699
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 01:22:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 03:04:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.499
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
05.05.2021 01:25:04
05.05.2021 02:06:27
Mua
0.01
26.451
26.491
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14574733
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 01:25:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 02:06:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.491
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
05.05.2021 01:44:01
05.05.2021 02:04:11
Mua
0.01
26.439
26.488
Lợi nhuận
2.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14575026
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 01:44:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 02:04:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.488
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
04.05.2021 22:55:03
04.05.2021 23:03:49
Mua
0.01
26.473
26.508
Lợi nhuận
1.55 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14570637
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 22:55:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.473
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 23:03:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.508
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
04.05.2021 01:41:43
04.05.2021 03:11:06
Bán
0.01
26.894
26.866
Lợi nhuận
1.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14465747
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 01:41:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:11:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.866
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
04.05.2021 01:41:46
04.05.2021 03:11:03
Bán
0.01
26.894
26.866
Lợi nhuận
1.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14465749
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 01:41:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:11:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.866
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
04.05.2021 01:41:52
04.05.2021 03:11:01
Bán
0.01
26.895
26.868
Lợi nhuận
1.15 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14465755
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 01:41:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:11:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.868
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
28.04.2021 21:04:01
28.04.2021 21:36:07
Mua
0.01
26.083
26.122
Lợi nhuận
1.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14161419
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 21:04:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 21:36:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.122
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
28.04.2021 20:55:01
28.04.2021 21:02:33
Mua
0.01
26.007
26.048
Lợi nhuận
1.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14159492
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 20:55:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 21:02:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.048
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
28.04.2021 20:57:03
28.04.2021 21:02:24
Mua
0.05
26.001
26.042
Lợi nhuận
9.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#14159666
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 20:57:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 21:02:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
26.042
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.25 USD
26.04.2021 06:15:03
26.04.2021 12:48:32
Mua
0.05
26.05
26.14
Lợi nhuận
21.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13827428
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 06:15:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 12:48:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
26.14
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
21.50 USD
09.04.2021 04:28:36
21.04.2021 22:43:53
Mua
0.01
25.501
26.631
Lợi nhuận
55.71 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488700
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.501
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
56.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 22:43:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.631
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
55.71 USD
09.04.2021 04:28:38
21.04.2021 22:43:49
Mua
0.01
25.502
26.631
Lợi nhuận
55.66 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488703
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.502
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
56.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 22:43:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.631
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
55.66 USD
09.04.2021 04:28:51
21.04.2021 19:09:02
Mua
0.01
25.505
26.525
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488757
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.505
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:09:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.525
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:08:48
Mua
0.01
25.504
26.524
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488736
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.504
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:56
21.04.2021 19:08:48
Mua
0.01
25.504
26.524
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488775
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.504
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:53
21.04.2021 19:08:48
Mua
0.01
25.504
26.524
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488766
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.504
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:44
21.04.2021 19:08:38
Mua
0.01
25.501
26.521
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488722
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.501
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.521
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:43
21.04.2021 19:08:38
Mua
0.01
25.501
26.521
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488711
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.501
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.521
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:46
21.04.2021 19:08:36
Mua
0.01
25.499
26.519
Lợi nhuận
50.21 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488729
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.499
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
51.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:08:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.519
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:04:17
Mua
0.01
25.504
26.506
Lợi nhuận
49.31 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488739
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.504
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
50.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:04:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.506
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
49.31 USD
09.04.2021 04:28:40
21.04.2021 19:02:04
Mua
0.01
25.502
26.5
Lợi nhuận
49.11 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#12488704
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.502
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
49.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 19:02:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
49.11 USD
20.04.2021 18:46:04
21.04.2021 08:47:36
Mua
0.01
25.934
25.972
Lợi nhuận
1.64 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13438910
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 18:46:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.934
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 08:47:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.972
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
20.04.2021 18:51:01
21.04.2021 06:15:07
Mua
0.01
25.916
25.957
Lợi nhuận
1.79 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13439356
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 18:51:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.916
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 06:15:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.957
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
21.04.2021 01:38:03
21.04.2021 06:10:47
Mua
0.01
25.871
25.911
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13458646
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 01:38:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 06:10:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.911
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
21.04.2021 04:05:01
21.04.2021 06:10:47
Mua
0.01
25.872
25.91
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13462677
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 04:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 06:10:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.91
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
21.04.2021 03:19:00
21.04.2021 06:08:26
Mua
0.01
25.868
25.905
Lợi nhuận
1.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13460529
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 03:19:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 06:08:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
21.04.2021 01:34:03
21.04.2021 04:40:30
Mua
0.01
25.859
25.87
Lợi nhuận
0.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13458573
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 01:34:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 04:40:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.87
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
20.04.2021 23:25:02
21.04.2021 04:40:24
Mua
0.01
25.858
25.871
Lợi nhuận
0.39 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13455759
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 23:25:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.858
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 04:40:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.871
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
20.04.2021 16:51:01
20.04.2021 16:58:20
Mua
0.01
25.924
25.964
Lợi nhuận
1.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13422924
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 16:51:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 16:58:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.964
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
20.04.2021 16:47:01
20.04.2021 16:53:41
Mua
0.01
25.891
25.936
Lợi nhuận
2.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13422514
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 16:47:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 16:53:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.936
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
20.04.2021 16:48:00
20.04.2021 16:53:00
Mua
0.01
25.881
25.919
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13422602
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 16:48:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 16:53:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
20.04.2021 14:06:01
20.04.2021 14:38:13
Mua
0.01
25.925
25.972
Lợi nhuận
2.15 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13409219
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 14:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 14:38:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.972
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
20.04.2021 13:58:00
20.04.2021 14:31:42
Mua
0.01
25.908
25.953
Lợi nhuận
2.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13408488
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 13:58:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 14:31:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.953
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
20.04.2021 14:03:03
20.04.2021 14:19:32
Mua
0.01
25.891
25.933
Lợi nhuận
1.90 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13408998
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 14:03:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 14:19:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.933
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
20.04.2021 04:58:02
20.04.2021 06:09:31
Mua
0.01
25.848
25.89
Lợi nhuận
1.90 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13365412
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 04:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 06:09:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.89
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
20.04.2021 04:58:02
20.04.2021 06:09:26
Mua
0.01
25.848
25.886
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#13365413
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 04:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 06:09:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
25.886
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD