Chế độ demo
06.07.2020 06:52:06
13.07.2020 17:56:08
Bán
1
3170
3222.5
Lợi nhuận
-5.75 USD
SPX
Thỏa thuận
#137363085
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 06:52:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
3170
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 17:56:08
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3222.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.75 USD
10.06.2020 04:55:57
11.06.2020 21:12:44
Mua
1
10017.1
9686.1
Lợi nhuận
-33.60 USD
NQ
Thỏa thuận
#137203177
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 04:55:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10017.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-33.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9686.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-33.60 USD
08.06.2020 15:37:03
11.06.2020 21:12:44
Mua
1
3212.7
3029.4
Lợi nhuận
-18.83 USD
SPX
Thỏa thuận
#136969989
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 15:37:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
3212.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3029.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-18.83 USD
10.06.2020 03:12:49
11.06.2020 21:12:44
Mua
1
9997.7
9686.1
Lợi nhuận
-31.66 USD
NQ
Thỏa thuận
#137193808
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:12:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9997.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9686.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-31.66 USD
10.06.2020 04:56:07
11.06.2020 21:12:44
Mua
1
10017
9686.1
Lợi nhuận
-33.59 USD
NQ
Thỏa thuận
#137203198
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 04:56:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-33.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9686.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-33.59 USD
11.06.2020 06:41:36
11.06.2020 21:12:44
Bán
1
3160.5
3029.8
Lợi nhuận
12.57 USD
SPX
Thỏa thuận
#137363016
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 06:41:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
3160.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3029.8
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.57 USD
08.06.2020 17:19:27
11.06.2020 21:12:44
Bán
1
3198.6
3029.8
Lợi nhuận
16.38 USD
SPX
Thỏa thuận
#136983995
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 17:19:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
3198.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 21:12:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3029.8
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
16.38 USD
10.06.2020 04:47:18
11.06.2020 19:53:00
Mua
1
3227
3042.4
Lợi nhuận
-18.96 USD
SPX
Thỏa thuận
#137202175
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 04:47:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
3227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:53:00
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3042.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-18.96 USD
09.06.2020 15:21:25
11.06.2020 19:51:50
Mua
1
3208.9
3043.1
Lợi nhuận
-17.08 USD
SPX
Thỏa thuận
#137127919
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 15:21:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
3208.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:51:50
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3043.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-17.08 USD
09.06.2020 17:17:05
11.06.2020 19:49:07
Bán
1
9890
9743
Lợi nhuận
14.20 USD
NQ
Thỏa thuận
#137138714
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 17:17:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9890
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:49:07
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9743
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
14.20 USD
09.06.2020 13:22:20
11.06.2020 19:47:00
Bán
1
9830
9783.199999999999
Lợi nhuận
4.18 USD
NQ
Thỏa thuận
#137106739
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 13:22:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9830
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:47:00
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9783.199999999999
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.18 USD
08.06.2020 17:18:39
11.06.2020 19:46:52
Bán
1
9756.8
9780.5
Lợi nhuận
-2.87 USD
NQ
Thỏa thuận
#136983930
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 17:18:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9756.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 19:46:52
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9780.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.87 USD
09.06.2020 19:25:41
11.06.2020 12:19:37
Bán
1
9970
9965.400000000001
Lợi nhuận
-0.04 USD
NQ
Thỏa thuận
#137149165
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 19:25:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9970
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 12:19:37
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9965.400000000001
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
10.06.2020 04:56:13
10.06.2020 17:59:38
Mua
1
10017.3
10024.6
Lợi nhuận
0.23 USD
NQ
Thỏa thuận
#137203218
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 04:56:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10017.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 17:59:38
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10024.6
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
09.06.2020 17:57:29
09.06.2020 18:50:06
Mua
1
9964
9949.800000000001
Lợi nhuận
-1.92 USD
NQ
Thỏa thuận
#137141991
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 17:57:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:50:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9949.800000000001
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
09.06.2020 17:56:24
09.06.2020 18:49:57
Mua
1
9959.1
9949.3
Lợi nhuận
-1.48 USD
NQ
Thỏa thuận
#137141879
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 17:56:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9959.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:49:57
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9949.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.48 USD
09.06.2020 17:56:14
09.06.2020 18:49:51
Mua
1
9959.8
9948.800000000001
Lợi nhuận
-1.60 USD
NQ
Thỏa thuận
#137141867
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 17:56:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9959.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:49:51
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9948.800000000001
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.60 USD
08.06.2020 19:11:52
09.06.2020 17:13:44
Mua
1
330.6
336.7
Lợi nhuận
5.85 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#136994595
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 19:11:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
330.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 17:13:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
336.7
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
5.85 USD
09.06.2020 16:37:02
09.06.2020 17:13:23
Mua
1
9887.6
9886.8
Lợi nhuận
-0.58 USD
NQ
Thỏa thuận
#137133984
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 16:37:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9887.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 17:13:23
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9886.8
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.58 USD
09.06.2020 15:20:54
09.06.2020 17:13:17
Mua
1
9860.3
9885.4
Lợi nhuận
2.01 USD
NQ
Thỏa thuận
#137127852
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 15:20:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9860.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 17:13:17
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9885.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
09.06.2020 10:46:12
09.06.2020 12:43:29
Bán
1
3207.9
3203.4
Lợi nhuận
-0.05 USD
SPX
Thỏa thuận
#137090412
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 10:46:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
3207.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 12:43:29
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
3203.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
09.06.2020 11:07:30
09.06.2020 12:43:22
Bán
1
9851
9845.2
Lợi nhuận
0.08 USD
NQ
Thỏa thuận
#137092258
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 11:07:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 12:43:22
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9845.2
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
09.06.2020 04:02:33
09.06.2020 11:01:28
Bán
1
9866.6
9864.4
Lợi nhuận
-0.28 USD
NQ
Thỏa thuận
#137032343
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 04:02:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9866.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 11:01:28
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9864.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
08.06.2020 19:11:19
09.06.2020 10:42:03
Mua
1
9819.5
9860.1
Lợi nhuận
3.56 USD
NQ
Thỏa thuận
#136994559
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 19:11:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9819.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 10:42:03
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9860.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.56 USD
08.06.2020 19:11:08
09.06.2020 10:41:57
Mua
1
9819.3
9859.699999999999
Lợi nhuận
3.54 USD
NQ
Thỏa thuận
#136994550
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 19:11:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9819.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 10:41:57
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9859.699999999999
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
08.06.2020 16:33:57
08.06.2020 17:58:50
Mua
1
9800
9800.3
Lợi nhuận
-0.47 USD
NQ
Thỏa thuận
#136972660
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 16:33:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9800
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 17:58:50
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
9800.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
22.04.2020 14:00:56
22.04.2020 20:22:28
Mua
0.02
1.08728
1.0808
Lợi nhuận
-13.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132687624
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2020 14:00:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2020 20:22:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0808
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.16 USD
21.04.2020 17:06:33
22.04.2020 20:22:28
Mua
0.02
1.086
1.0808
Lợi nhuận
-10.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132582573
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 17:06:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2020 20:22:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0808
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.60 USD
20.04.2020 17:53:54
21.04.2020 05:08:08
Mua
1
1.08841
1.08426
Lợi nhuận
-425.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132438833
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2020 17:53:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-415.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-425.00 USD
13.03.2020 05:54:31
21.04.2020 05:08:08
Mua
0.02
1.12172
1.08426
Lợi nhuận
-75.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128896146
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 05:54:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-74.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-75.12 USD
10.03.2020 14:08:24
21.04.2020 05:08:08
Mua
0.02
1.13694
1.08426
Lợi nhuận
-105.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128546904
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2020 14:08:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-105.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-105.56 USD
11.03.2020 14:11:07
21.04.2020 05:08:08
Mua
0.02
1.13471
1.08426
Lợi nhuận
-101.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128693846
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 14:11:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-100.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-101.10 USD
16.03.2020 10:34:29
21.04.2020 05:08:08
Mua
0.02
1.12086
1.08426
Lợi nhuận
-73.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129002244
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 10:34:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-73.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-73.40 USD
15.04.2020 21:15:18
21.04.2020 05:08:08
Mua
0.02
1.09313
1.08426
Lợi nhuận
-17.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131935629
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 21:15:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 05:08:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08426
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-17.94 USD
17.04.2020 14:27:13
17.04.2020 19:31:50
Mua
0.02
1.08446
1.08623
Lợi nhuận
3.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132238316
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2020 14:27:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2020 19:31:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08623
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.34 USD
17.04.2020 11:03:49
17.04.2020 14:26:58
Bán
0.02
1.0824
1.08429
Lợi nhuận
-3.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132209431
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2020 11:03:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2020 14:26:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08429
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.98 USD
17.04.2020 10:11:21
17.04.2020 10:57:55
Bán
0.02
1.08396
1.08332
Lợi nhuận
1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132198791
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2020 10:11:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2020 10:57:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
16.04.2020 19:52:41
17.04.2020 09:08:23
Mua
0.02
1.08362
1.08567
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132099453
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 19:52:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2020 09:08:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08567
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
16.04.2020 18:04:58
16.04.2020 19:55:18
Bán
0.02
1.08357
1.08337
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132076066
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 18:04:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08357
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 19:55:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08337
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
16.04.2020 18:05:08
16.04.2020 19:55:13
Bán
0.02
1.08366
1.08332
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132076124
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 18:05:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 19:55:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
16.04.2020 18:04:34
16.04.2020 19:52:58
Bán
0.02
1.08377
1.08372
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132075991
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 18:04:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 19:52:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08372
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
16.04.2020 18:04:22
16.04.2020 19:52:53
Bán
0.02
1.08375
1.08362
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132075931
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 18:04:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 19:52:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
16.04.2020 18:04:14
16.04.2020 19:52:49
Bán
0.02
1.08388
1.08362
Lợi nhuận
0.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#132075885
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 18:04:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 19:52:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
16.04.2020 04:20:13
16.04.2020 08:35:06
Bán
0.02
1.0883
1.08833
Lợi nhuận
-0.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131952454
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 04:20:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 08:35:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08833
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.26 USD
15.04.2020 17:14:34
16.04.2020 04:19:48
Mua
0.02
1.08794
1.08839
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131920641
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 17:14:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2020 04:19:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08839
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
09.04.2020 09:17:37
15.04.2020 18:00:41
Bán
0.02
1.08425
1.09066
Lợi nhuận
-13.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131366005
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 09:17:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 18:00:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09066
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.02 USD
15.04.2020 06:00:42
15.04.2020 18:00:36
Bán
0.02
1.09813
1.09069
Lợi nhuận
14.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131845896
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 06:00:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09813
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 18:00:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09069
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.68 USD
15.04.2020 10:27:29
15.04.2020 17:59:46
Bán
0.02
1.09517
1.09047
Lợi nhuận
9.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131872474
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 10:27:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09517
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 17:59:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09047
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.20 USD
09.04.2020 15:56:35
15.04.2020 16:07:35
Bán
0.02
1.09
1.08766
Lợi nhuận
4.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131144288
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 15:56:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 16:07:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08766
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.48 USD
15.04.2020 15:36:14
15.04.2020 16:07:18
Bán
0.02
1.08708
1.08755
Lợi nhuận
-1.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131909652
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 15:36:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 16:07:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08755
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.14 USD