Chế độ demo
24.04.2019 21:41:28
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.1
112.263
110.086
Lợi nhuận
-87.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47719936
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 21:41:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
112.263
Phí qua đêm
110.67 USD
Tổng cộng
-197.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
110.086
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-87.08 USD
01.07.2019 19:21:43
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.05
1.13048
1.06849
Lợi nhuận
-460.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48339869
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 19:21:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13048
Phí qua đêm
-150.29 USD
Tổng cộng
-309.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-460.24 USD
10.09.2019 23:08:03
19.03.2020 18:27:52
Bán
0.05
107.507
110.111
Lợi nhuận
-222.90 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49304125
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 23:08:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.507
Phí qua đêm
-104.66 USD
Tổng cộng
-118.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-222.90 USD
29.04.2019 15:54:51
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.02
111.85
110.086
Lợi nhuận
-10.49 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47769012
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 15:54:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
111.85
Phí qua đêm
21.56 USD
Tổng cộng
-32.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.086
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.49 USD
25.06.2019 04:28:46
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.05
1.14096
1.06849
Lợi nhuận
-516.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48263404
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 04:28:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14096
Phí qua đêm
-153.95 USD
Tổng cộng
-362.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-516.30 USD
12.09.2019 18:47:27
19.03.2020 18:27:52
Bán
0.05
108.023
110.111
Lợi nhuận
-196.96 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49362173
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:47:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.023
Phí qua đêm
-102.15 USD
Tổng cộng
-94.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-196.96 USD
01.05.2019 21:36:39
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.03
111.46
110.086
Lợi nhuận
-4.82 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47789837
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 21:36:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
111.46
Phí qua đêm
32.62 USD
Tổng cộng
-37.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
110.086
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.82 USD
24.04.2019 22:38:56
19.03.2020 18:27:52
Mua
0.05
112.278
110.086
Lợi nhuận
-44.30 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47750326
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 22:38:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
112.278
Phí qua đêm
55.26 USD
Tổng cộng
-99.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.086
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-44.30 USD
11.09.2019 09:54:37
19.03.2020 18:27:52
Bán
0.05
107.754
110.111
Lợi nhuận
-211.06 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49312982
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 09:54:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.754
Phí qua đêm
-104.03 USD
Tổng cộng
-107.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 18:27:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-211.06 USD
29.04.2019 10:07:35
26.11.2019 14:24:07
Mua
0.02
111.706
108.938
Lợi nhuận
-35.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47766830
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 10:07:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
111.706
Phí qua đêm
14.98 USD
Tổng cộng
-50.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 14:24:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-35.84 USD
30.04.2019 10:41:49
26.11.2019 14:23:51
Mua
0.02
111.328
108.937
Lợi nhuận
-28.99 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47775489
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 10:41:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
111.328
Phí qua đêm
14.91 USD
Tổng cộng
-43.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 14:23:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.99 USD
04.01.2019 02:58:07
26.08.2019 01:26:18
Bán
0.2
107.551
104.575
Lợi nhuận
-23.29 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48740539
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-592.45 USD
Tổng cộng
569.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 01:26:18
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
104.575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.29 USD
07.08.2019 20:44:03
14.08.2019 14:32:40
Mua
0.1
106.045
106.093
Lợi nhuận
7.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48782010
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 20:44:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.045
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:32:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
106.093
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.10 USD
07.08.2019 20:43:28
07.08.2019 20:43:52
Mua
1
106.076
106.025
Lợi nhuận
-48.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48781986
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 20:43:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-48.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 20:43:52
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
106.025
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-48.10 USD
04.01.2019 02:58:07
05.08.2019 17:28:15
Bán
0.04
107.551
106.053
Lợi nhuận
-51.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48740527
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-107.81 USD
Tổng cộng
56.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 17:28:15
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
106.053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-51.31 USD
04.01.2019 02:58:07
05.08.2019 17:28:04
Bán
0.03
107.551
106.049
Lợi nhuận
-38.37 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48556894
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-80.86 USD
Tổng cộng
42.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 17:28:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
106.049
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-38.37 USD
24.07.2019 10:43:14
05.08.2019 17:27:50
Mua
0.1
1.11365
1.11932
Lợi nhuận
42.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48599188
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 10:43:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11365
Phí qua đêm
-14.64 USD
Tổng cộng
56.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 17:27:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.06 USD
25.07.2019 11:07:44
05.08.2019 17:27:48
Mua
0.1
1.1131
1.11932
Lợi nhuận
51.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48612788
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 11:07:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1131
Phí qua đêm
-10.98 USD
Tổng cộng
62.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 17:27:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.22 USD
31.05.2019 09:38:26
01.08.2019 10:28:30
Mua
0.1
108.973
109.134
Lợi nhuận
37.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48053121
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 09:38:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.973
Phí qua đêm
22.32 USD
Tổng cộng
14.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 10:28:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
109.134
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
37.07 USD
25.04.2019 14:36:17
24.07.2019 10:42:53
Bán
0.02
1.11224
1.11365
Lợi nhuận
11.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47755312
Ngày và giờ mở cửa
25.04.2019 14:36:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11224
Phí qua đêm
14.25 USD
Tổng cộng
-2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:42:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11365
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.43 USD
26.04.2019 15:30:08
24.07.2019 10:42:47
Bán
0.02
1.11105
1.11368
Lợi nhuận
8.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47755313
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 15:30:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11105
Phí qua đêm
14.15 USD
Tổng cộng
-5.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:42:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.89 USD
03.05.2019 15:30:06
24.07.2019 10:42:45
Bán
0.02
1.114
1.11368
Lợi nhuận
13.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47799335
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 15:30:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.114
Phí qua đêm
12.69 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:42:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.33 USD
18.06.2019 11:19:18
22.07.2019 14:40:16
Bán
0.1
1.11917
1.12135
Lợi nhuận
4.77 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48196535
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 11:19:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11917
Phí qua đêm
26.57 USD
Tổng cộng
-21.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 14:40:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.77 USD
04.01.2019 02:58:07
19.07.2019 21:16:35
Bán
0.01
107.551
107.949
Lợi nhuận
-28.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48556879
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-25.08 USD
Tổng cộng
-3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:16:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.949
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.77 USD
04.01.2019 02:58:07
19.07.2019 21:16:13
Bán
0.01
107.551
107.956
Lợi nhuận
-28.83 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48556864
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-25.08 USD
Tổng cộng
-3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:16:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.83 USD
04.01.2019 02:58:07
19.07.2019 21:15:48
Bán
0.01
107.551
107.945
Lợi nhuận
-28.73 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#47079917
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 02:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.551
Phí qua đêm
-25.08 USD
Tổng cộng
-3.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:15:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.73 USD
18.07.2019 18:59:44
19.07.2019 21:15:29
Mua
0.5
107.76
107.933
Lợi nhuận
81.96 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48538547
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 18:59:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.76
Phí qua đêm
1.82 USD
Tổng cộng
80.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:15:29
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
107.933
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
81.96 USD
03.01.2019 22:14:26
18.07.2019 16:22:07
Bán
0.01
107.388
107.937
Lợi nhuận
-30.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48530466
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-25.10 USD
Tổng cộng
-5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 16:22:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-30.19 USD
18.07.2019 10:55:35
18.07.2019 16:22:05
Mua
0.3
107.783
107.915
Lợi nhuận
36.70 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48530901
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 10:55:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 16:22:05
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
107.915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.70 USD
03.01.2019 22:14:26
18.07.2019 10:24:35
Bán
0.01
107.388
107.776
Lợi nhuận
-28.71 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48507333
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-25.11 USD
Tổng cộng
-3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 10:24:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.71 USD
16.07.2019 15:58:47
18.07.2019 10:24:26
Mua
0.3
1.12197
1.12366
Lợi nhuận
36.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48507468
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 15:58:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12197
Phí qua đêm
-14.64 USD
Tổng cộng
50.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 10:24:26
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
1.12366
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.06 USD
03.01.2019 22:14:26
16.07.2019 15:51:49
Bán
0.01
107.388
108.235
Lợi nhuận
-32.44 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48507320
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-24.61 USD
Tổng cộng
-7.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:51:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.44 USD
03.01.2019 22:14:26
16.07.2019 15:51:37
Bán
0.01
107.388
108.234
Lợi nhuận
-32.43 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48455625
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-24.61 USD
Tổng cộng
-7.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:51:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.43 USD
16.07.2019 10:29:41
16.07.2019 15:51:22
Mua
0.3
108.065
108.206
Lợi nhuận
39.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48501220
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 10:29:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:51:22
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
108.206
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
39.09 USD
16.07.2019 13:08:55
16.07.2019 15:51:19
Mua
0.2
107.947
108.21
Lợi nhuận
48.61 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48504273
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 13:08:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:51:19
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
108.21
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
48.61 USD
03.01.2019 22:14:26
11.07.2019 19:22:09
Bán
0.03
107.388
108.395
Lợi nhuận
-100.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48447977
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-72.69 USD
Tổng cộng
-27.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 19:22:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
108.395
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-100.56 USD
11.07.2019 09:40:34
11.07.2019 19:21:57
Mua
0.2
107.981
108.372
Lợi nhuận
72.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48446776
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 09:40:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 19:21:57
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
108.372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
72.16 USD
03.01.2019 22:14:26
11.07.2019 11:32:16
Bán
0.01
107.388
108.057
Lợi nhuận
-30.42 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48446757
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-24.23 USD
Tổng cộng
-6.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 11:32:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.057
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-30.42 USD
09.07.2019 13:27:32
11.07.2019 11:31:37
Mua
0.1
1.1209
1.12722
Lợi nhuận
58.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48421156
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 13:27:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1209
Phí qua đêm
-4.88 USD
Tổng cộng
63.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 11:31:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.32 USD
08.07.2019 00:23:58
11.07.2019 11:31:32
Mua
0.05
1.12271
1.12722
Lợi nhuận
19.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48399710
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 00:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12271
Phí qua đêm
-3.05 USD
Tổng cộng
22.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 11:31:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.50 USD
03.01.2019 22:14:26
11.07.2019 09:39:13
Bán
0.01
107.388
107.989
Lợi nhuận
-29.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48386706
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-24.23 USD
Tổng cộng
-5.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 09:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.989
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-29.80 USD
09.07.2019 13:21:33
10.07.2019 18:27:24
Bán
0.1
108.815
108.446
Lợi nhuận
32.79 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48421066
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 13:21:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.815
Phí qua đêm
-1.24 USD
Tổng cộng
34.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 18:27:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
108.446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
32.79 USD
05.07.2019 17:49:47
05.07.2019 23:25:11
Bán
0.3
108.536
108.496
Lợi nhuận
11.06 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48392512
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 17:49:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 23:25:11
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
108.496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.06 USD
03.01.2019 22:14:26
05.07.2019 14:14:55
Bán
0.02
107.388
108.085
Lợi nhuận
-59.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48300819
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-46.97 USD
Tổng cộng
-12.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 14:14:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-59.87 USD
03.07.2019 16:23:58
05.07.2019 14:14:46
Mua
0.2
107.802
108.06
Lợi nhuận
50.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48367786
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2019 16:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.802
Phí qua đêm
2.89 USD
Tổng cộng
47.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 14:14:46
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
108.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.64 USD
05.07.2019 09:44:40
05.07.2019 14:14:44
Mua
0.2
107.965
108.066
Lợi nhuận
18.69 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48372353
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 09:44:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 14:14:44
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
108.066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.69 USD
03.01.2019 22:14:26
27.06.2019 08:35:33
Bán
0.01
107.388
108.085
Lợi nhuận
-28.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48286532
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-22.48 USD
Tổng cộng
-6.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 08:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.93 USD
21.06.2019 17:07:51
27.06.2019 08:35:25
Mua
0.08
107.621
108.063
Lợi nhuận
34.46 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48244863
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 17:07:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.621
Phí qua đêm
1.74 USD
Tổng cộng
32.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 08:35:25
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
108.063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
34.46 USD
24.06.2019 01:26:38
26.06.2019 07:51:48
Mua
0.1
107.342
107.475
Lợi nhuận
13.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48258786
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 01:26:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.342
Phí qua đêm
0.72 USD
Tổng cộng
12.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 07:51:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.09 USD
03.01.2019 22:14:26
26.06.2019 07:50:51
Bán
0.03
107.388
107.484
Lợi nhuận
-69.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48286514
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 22:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.388
Phí qua đêm
-66.32 USD
Tổng cộng
-2.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 07:50:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
107.484
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-69.00 USD