Chế độ demo
24.11.2020 03:32:31
24.02.2021 18:25:58
Bán
0.02
0.69698
0.73968
Lợi nhuận
-85.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#65567777
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 03:32:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-85.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-85.40 USD
05.11.2020 15:14:20
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.67587
0.73968
Lợi nhuận
-127.62 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64764297
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 15:14:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-127.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-127.62 USD
06.11.2020 03:58:42
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.67832
0.73968
Lợi nhuận
-122.72 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64792423
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 03:58:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-122.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-122.72 USD
11.11.2020 04:10:24
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.68678
0.73968
Lợi nhuận
-105.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64990152
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 04:10:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-105.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-105.80 USD
18.11.2020 09:38:47
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.69121
0.73968
Lợi nhuận
-96.94 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#65316713
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 09:38:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-96.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-96.94 USD
05.11.2020 21:29:26
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.67698
0.73968
Lợi nhuận
-125.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64783023
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 21:29:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-125.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-125.40 USD
09.11.2020 13:47:47
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.68163
0.73968
Lợi nhuận
-116.10 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64873521
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 13:47:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-116.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-116.10 USD
16.11.2020 18:02:44
24.02.2021 18:25:57
Bán
0.02
0.6896
0.73968
Lợi nhuận
-100.16 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#65226377
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 18:02:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-100.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-100.16 USD
05.11.2020 10:11:29
24.02.2021 18:25:56
Bán
0.02
0.67229
0.73968
Lợi nhuận
-134.78 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64742908
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 10:11:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-134.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-134.78 USD
05.11.2020 14:36:28
24.02.2021 18:25:56
Bán
0.02
0.67483
0.73968
Lợi nhuận
-129.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64760109
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 14:36:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-129.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-129.70 USD
05.11.2020 13:57:12
24.02.2021 18:25:56
Bán
0.02
0.67354
0.73968
Lợi nhuận
-132.28 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64757434
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 13:57:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-132.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 18:25:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-132.28 USD
05.11.2020 04:40:22
17.12.2020 04:56:18
Bán
0.02
0.66992
0.71326
Lợi nhuận
-86.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64730262
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 04:40:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-86.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 04:56:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.71326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-86.68 USD
05.11.2020 09:50:03
17.12.2020 04:54:42
Bán
0.02
0.67068
0.71308
Lợi nhuận
-84.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64741346
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 09:50:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-84.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 04:54:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.71308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-84.80 USD
05.11.2020 09:56:30
17.12.2020 04:54:36
Bán
0.02
0.67141
0.71308
Lợi nhuận
-83.34 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64741772
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 09:56:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-83.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 04:54:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.71308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-83.34 USD
05.11.2020 03:46:23
17.12.2020 04:54:33
Bán
0.02
0.66885
0.71308
Lợi nhuận
-88.46 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64727972
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 03:46:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-88.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 04:54:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.71308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-88.46 USD
20.11.2020 13:49:06
23.11.2020 18:13:27
Bán
0.02
0.69424
0.69039
Lợi nhuận
7.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#65460025
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 13:49:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 18:13:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.69039
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.70 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 08:12:32
Bán
0.01
0.67377
0.66579
Lợi nhuận
7.98 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64673674
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 02:16:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 08:12:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66579
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.98 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 07:39:12
Bán
0.01
0.67377
0.66623
Lợi nhuận
7.54 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64650565
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 02:16:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 07:39:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.54 USD
28.10.2020 07:10:50
28.10.2020 12:03:42
Bán
0.02
0.6708
0.6674
Lợi nhuận
6.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64353366
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 07:10:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 12:03:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.6674
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
27.10.2020 18:37:10
28.10.2020 10:36:40
Bán
0.02
0.67133
0.66868
Lợi nhuận
5.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64326328
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 18:37:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 10:36:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.66868
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.30 USD
28.10.2020 08:30:38
28.10.2020 10:31:01
Bán
0.02
0.67174
0.66863
Lợi nhuận
6.22 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64356667
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 08:30:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 10:31:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.66863
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.22 USD
27.10.2020 19:02:23
28.10.2020 05:15:38
Bán
0.02
0.67166
0.67
Lợi nhuận
3.32 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64327977
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 19:02:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 05:15:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
27.10.2020 19:39:38
28.10.2020 01:27:54
Bán
0.02
0.67221
0.67006
Lợi nhuận
4.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#64328774
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 19:39:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 01:27:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.67006
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.30 USD
20.10.2020 12:21:08
27.10.2020 12:03:31
Mua
0.02
0.90888
0.90914
Lợi nhuận
0.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63983455
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:21:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:03:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
20.10.2020 12:29:00
27.10.2020 12:03:15
Mua
0.02
0.90862
0.90926
Lợi nhuận
1.41 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63984284
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:29:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:03:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90926
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
20.10.2020 12:34:54
27.10.2020 12:03:09
Mua
0.02
0.90824
0.90925
Lợi nhuận
2.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63985294
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:34:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:03:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
20.10.2020 13:05:27
27.10.2020 12:03:04
Mua
0.02
0.90792
0.90926
Lợi nhuận
2.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63987350
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:05:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:03:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90926
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
20.10.2020 17:05:05
26.10.2020 22:01:12
Mua
0.02
0.90723
0.90788
Lợi nhuận
1.43 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64003975
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 22:01:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
20.10.2020 17:14:09
26.10.2020 16:35:49
Mua
0.02
0.9067
0.90745
Lợi nhuận
1.65 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64005216
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:14:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:35:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90745
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
23.10.2020 11:09:37
26.10.2020 11:28:58
Mua
0.02
0.90575
0.90706
Lợi nhuận
2.89 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64167081
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:09:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:28:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.89 USD
23.10.2020 21:45:08
26.10.2020 10:42:56
Mua
0.02
0.90451
0.90635
Lợi nhuận
4.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64199814
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 21:45:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 10:42:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90635
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.06 USD
23.10.2020 11:19:38
23.10.2020 17:43:27
Mua
0.02
0.90499
0.90665
Lợi nhuận
3.66 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64168349
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:19:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:43:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90665
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.66 USD
23.10.2020 12:32:06
23.10.2020 17:43:23
Mua
0.02
0.90429
0.90664
Lợi nhuận
5.18 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64172853
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:32:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:43:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.18 USD
20.10.2020 17:23:18
22.10.2020 11:20:12
Mua
0.02
0.90585
0.90695
Lợi nhuận
2.43 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64006302
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:23:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 11:20:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
21.10.2020 09:16:19
22.10.2020 06:39:44
Mua
0.02
0.90542
0.90688
Lợi nhuận
3.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64038995
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:16:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 06:39:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90688
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.22 USD
21.10.2020 09:27:54
22.10.2020 03:11:14
Mua
0.02
0.90464
0.906
Lợi nhuận
3.00 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64039886
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:27:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 03:11:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
21.10.2020 11:05:18
22.10.2020 03:11:08
Mua
0.02
0.90362
0.906
Lợi nhuận
5.25 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#64047624
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 11:05:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 03:11:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.25 USD
20.10.2020 13:21:28
20.10.2020 14:55:04
Mua
0.02
0.90729
0.90803
Lợi nhuận
1.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63988827
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:21:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:55:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.90803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
19.10.2020 01:50:46
20.10.2020 14:46:56
Mua
0.02
1.3186
1.31865
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63880070
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 01:50:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:46:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
19.10.2020 10:25:51
20.10.2020 02:52:51
Mua
0.02
1.31762
1.31889
Lợi nhuận
1.93 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63901712
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 10:25:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 02:52:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.93 USD
19.10.2020 20:53:32
20.10.2020 02:52:49
Mua
0.02
1.31629
1.31889
Lợi nhuận
3.94 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63944785
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 20:53:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 02:52:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
14.10.2020 11:30:40
15.10.2020 10:55:58
Mua
0.02
1.31303
1.31638
Lợi nhuận
5.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63704529
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 11:30:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 10:55:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31638
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.09 USD
14.10.2020 11:53:20
15.10.2020 01:38:57
Mua
0.02
1.31219
1.31523
Lợi nhuận
4.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63706075
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 11:53:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 01:38:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31523
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
12.10.2020 06:58:31
13.10.2020 17:08:12
Mua
0.02
1.31335
1.31344
Lợi nhuận
0.14 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63560528
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 06:58:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 17:08:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31344
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
12.10.2020 08:49:14
13.10.2020 16:52:46
Mua
0.02
1.31232
1.31394
Lợi nhuận
2.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63563992
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 08:49:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 16:52:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
13.10.2020 08:50:59
13.10.2020 16:52:34
Mua
0.02
1.31163
1.31395
Lợi nhuận
3.53 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63622958
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 08:50:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 16:52:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31395
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.53 USD
13.10.2020 12:28:40
13.10.2020 16:18:50
Mua
0.02
1.31023
1.31263
Lợi nhuận
3.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63639760
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 12:28:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 16:18:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.66 USD
12.10.2020 17:01:01
13.10.2020 05:43:27
Mua
0.02
1.31168
1.3138
Lợi nhuận
3.23 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63594077
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 17:01:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 05:43:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
12.10.2020 18:04:59
13.10.2020 05:41:49
Mua
0.02
1.31049
1.31382
Lợi nhuận
5.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#63598126
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 18:04:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 05:41:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.07 USD
05.10.2020 11:17:14
06.10.2020 21:58:25
Bán
0.02
0.66433
0.65996
Lợi nhuận
8.74 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#63059448
Ngày và giờ mở cửa
05.10.2020 11:17:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.10.2020 21:58:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.65996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.74 USD