Chế độ demo
03.04.2020 23:43:42
03.04.2020 23:59:30
Bán
0.03
2.09499
2.09326
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470880598
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 23:43:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 23:59:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
2.09326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.04.2020 21:11:23
03.04.2020 23:58:23
Bán
0.03
2.09464
2.09322
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470876054
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 21:11:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 23:58:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
2.09322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 12:49:29
03.04.2020 18:35:48
Bán
0.02
2.08715
2.08611
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470778769
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 12:49:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.08715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 18:35:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.04.2020 15:57:44
03.04.2020 16:16:20
Bán
0.01
2.10047
2.0898
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470790603
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:57:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.10047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:16:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.0898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
26.03.2020 13:28:32
03.04.2020 16:08:44
Bán
0.01
0.84959
0.84846
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470414706
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 13:28:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.84959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:08:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.84846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.04.2020 12:20:39
03.04.2020 15:34:32
Bán
0.02
2.09756
2.0937
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470847925
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 12:20:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 15:34:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.04.2020 12:13:12
03.04.2020 15:34:31
Bán
0.02
2.0956
2.0935
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470847109
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 12:13:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 15:34:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
02.04.2020 23:10:20
03.04.2020 06:50:56
Bán
0.02
2.09691
2.09455
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470821337
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 23:10:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 06:50:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09455
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 19:27:38
02.04.2020 22:14:29
Bán
0.02
2.09661
2.09571
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470812472
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 19:27:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 22:14:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09571
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 17:49:46
02.04.2020 19:35:33
Bán
0.01
0.85824
0.85441
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470503913
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 17:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 19:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 15:41:56
02.04.2020 18:59:46
Bán
0.02
2.0986
2.09577
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470788552
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:41:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 18:59:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 13:23:08
02.04.2020 17:40:36
Bán
0.02
2.09329
2.0918
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470780622
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 13:23:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:40:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
02.04.2020 00:18:31
02.04.2020 09:47:46
Bán
0.02
2.08992
2.083
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470755142
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 00:18:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.08992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 09:47:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.083
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
01.04.2020 20:59:13
01.04.2020 22:25:29
Bán
0.02
2.09502
2.09341
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470748795
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 20:59:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 22:25:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09341
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.04.2020 20:26:51
01.04.2020 20:43:29
Bán
0.02
2.09411
2.09264
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470747377
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 20:26:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 20:43:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.04.2020 19:33:02
01.04.2020 20:43:27
Bán
0.02
2.09307
2.09259
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470745727
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 19:33:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 20:43:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
01.04.2020 14:08:12
01.04.2020 18:51:51
Bán
0.02
2.09938
2.08757
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470728378
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 14:08:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 18:51:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
01.04.2020 09:34:24
01.04.2020 18:51:49
Bán
0.03
2.09324
2.08757
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470712555
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 09:34:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 18:51:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
2.08757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
01.04.2020 09:22:12
01.04.2020 18:51:39
Bán
0.02
2.088
2.08726
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470711746
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 09:22:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 18:51:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08726
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
31.03.2020 15:48:43
01.04.2020 07:46:31
Bán
0.02
2.07905
2.07899
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470660881
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 15:48:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 07:46:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.07899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
31.03.2020 18:16:37
31.03.2020 22:58:18
Bán
0.02
2.09511
2.08379
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470677695
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 18:16:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 22:58:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
31.03.2020 15:58:50
31.03.2020 22:58:05
Bán
0.02
2.08405
2.08325
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470661540
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 15:58:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.08405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 22:58:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08325
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
31.03.2020 18:13:51
31.03.2020 18:15:28
Sao chép
166.24%
166.24%
Lợi nhuận
0.00 USD
Rotero26
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 18:13:51
Điểm vào
166.24%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 18:15:28
Ngoài
166.24%
Lợi nhuận
0.00 USD
31.03.2020 15:16:39
31.03.2020 15:41:11
Bán
0.02
2.07969
2.07685
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470657898
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 15:16:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.07685
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
31.03.2020 13:38:34
31.03.2020 15:13:10
Bán
0.02
2.07873
2.07615
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470649431
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 13:38:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 15:13:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.07615
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
31.03.2020 11:05:40
31.03.2020 11:41:52
Bán
0.02
2.05889
2.05582
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470638606
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:05:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 11:41:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.05582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
30.03.2020 19:00:07
30.03.2020 19:03:57
Bán
0.02
2.06854
2.0676
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470593017
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 19:00:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 19:03:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0676
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
30.03.2020 18:00:47
30.03.2020 18:56:57
Mua
0.1
23.51
23.89
Lợi nhuận
0.04 USD
UKBrent
Thỏa thuận
#1470589539
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 18:00:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
23.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 18:56:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
23.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
30.03.2020 17:08:42
30.03.2020 18:56:50
Mua
0.1
23.84
23.89
Lợi nhuận
0.01 USD
UKBrent
Thỏa thuận
#1470584456
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 17:08:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
23.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 18:56:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
23.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
30.03.2020 17:57:36
30.03.2020 18:09:29
Bán
0.02
2.06983
2.0666
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470588878
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 17:57:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 18:09:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0666
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
30.03.2020 14:36:12
30.03.2020 16:30:08
Bán
0.02
2.0691
2.06179
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470570926
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:36:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 16:30:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06179
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
30.03.2020 14:17:38
30.03.2020 16:30:03
Bán
0.02
2.062
2.06168
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470569388
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:17:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 16:30:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
30.03.2020 14:21:49
30.03.2020 16:11:10
Bán
0.02
2.06369
2.06291
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470569731
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:21:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 16:11:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06291
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
30.03.2020 14:35:03
30.03.2020 16:07:53
Bán
0.02
2.0664
2.06458
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470570808
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:35:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 16:07:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
30.03.2020 12:47:35
30.03.2020 13:41:31
Bán
0.02
2.06101
2.0582
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470564096
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 12:47:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 13:41:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
30.03.2020 11:25:22
30.03.2020 12:24:49
Bán
0.02
2.05999
2.0567
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470557734
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 11:25:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 12:24:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0567
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
30.03.2020 11:09:10
30.03.2020 12:24:47
Mua
0.1
24.18
24.23
Lợi nhuận
0.01 USD
UKBrent
Thỏa thuận
#1470556329
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 11:09:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 12:24:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
24.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 20:03:17
30.03.2020 10:31:08
Bán
0.01
0.86578
0.86226
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470511611
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 20:03:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 10:31:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.86226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
30.03.2020 02:24:05
30.03.2020 05:06:46
Bán
0.01
2.05999
2.06027
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470525240
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 02:24:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 05:06:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.06027
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.03.2020 16:19:23
27.03.2020 17:59:21
Bán
0.01
2.05849
2.05301
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470498169
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 16:19:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 17:59:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.05301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
27.03.2020 12:37:54
27.03.2020 17:59:20
Bán
0.01
2.05451
2.05311
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470484653
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 12:37:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 17:59:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.05311
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 14:05:18
27.03.2020 15:57:17
Mua
0.01
0.853
0.85454
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470488790
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:05:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:57:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85454
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 12:44:39
27.03.2020 15:51:37
Bán
0.01
2.0575
2.05623
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470484882
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 12:44:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:51:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.05623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 14:01:32
27.03.2020 15:36:26
Bán
0.01
2.061
2.05964
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470488659
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:01:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:36:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.05964
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 15:05:01
27.03.2020 15:33:01
Bán
0.01
2.07304
2.06181
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470492248
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 15:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:33:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.06181
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
27.03.2020 14:55:44
27.03.2020 15:30:53
Bán
0.01
2.06997
2.06249
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470491567
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:55:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:30:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.06249
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
27.03.2020 14:17:43
27.03.2020 15:30:32
Bán
0.01
2.06469
2.06221
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470489236
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:17:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:30:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.06221
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.03.2020 11:04:22
26.03.2020 12:14:31
Mua
0.01
120.267
120.496
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1470406326
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 11:04:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 12:14:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.03.2020 08:05:53
26.03.2020 10:08:38
Bán
0.01
1.42506
1.42
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1470396256
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 08:05:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.42506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 10:08:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.03.2020 17:05:49
25.03.2020 19:14:32
Mua
0.01
1.17076
1.18036
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470360533
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 17:05:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 19:14:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.18036
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD