Chế độ demo
03.08.2020 13:04:32
03.08.2020 18:28:24
Mua
0.01
1.17402
1.17457
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477391532
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:04:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 18:28:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17457
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 13:04:32
03.08.2020 18:24:49
Mua
0.1
1.17402
1.17443
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477391531
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:04:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 18:24:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17443
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.08.2020 18:00:22
03.08.2020 18:08:21
Mua
0.01
1.17355
1.1737
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477416706
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 18:00:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 18:08:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 18:00:22
03.08.2020 18:08:21
Mua
0.1
1.17355
1.1737
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477416704
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 18:00:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 18:08:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.08.2020 17:29:53
03.08.2020 17:58:05
Mua
0.01
1.17345
1.1741
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477413907
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:29:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:58:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1741
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 17:29:53
03.08.2020 17:57:58
Mua
0.1
1.17345
1.17388
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477413908
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:29:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:57:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17388
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.08.2020 17:56:36
03.08.2020 17:57:02
Mua
0.01
1.17294
1.17329
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477415913
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:56:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 17:56:36
03.08.2020 17:56:56
Mua
0.1
1.17294
1.17326
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477415912
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:56:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:56:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.08.2020 17:36:37
03.08.2020 17:52:44
Mua
0.01
1.17295
1.17347
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477414400
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:36:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17295
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:52:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 17:36:37
03.08.2020 17:52:37
Mua
0.1
1.17295
1.17346
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477414401
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:36:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17295
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:52:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17346
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.08.2020 17:21:38
03.08.2020 17:27:32
Mua
0.01
1.1735
1.17384
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477413444
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:21:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:27:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 17:21:38
03.08.2020 17:27:26
Mua
0.1
1.1735
1.17385
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477413445
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:21:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:27:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.08.2020 13:20:29
03.08.2020 17:09:23
Mua
0.01
1.17349
1.17377
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477392763
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:20:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:09:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17377
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 13:20:29
03.08.2020 17:09:16
Mua
0.1
1.1735
1.17379
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477392764
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:20:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:09:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.08.2020 15:44:33
03.08.2020 17:09:07
Mua
0.1
1.17294
1.17377
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402328
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:44:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:09:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17377
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
03.08.2020 15:44:33
03.08.2020 17:08:56
Mua
0.01
1.17294
1.17359
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402330
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:44:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:08:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 17:03:30
03.08.2020 17:06:45
Mua
0.01
1.17237
1.17302
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477411320
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:03:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:06:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 17:03:30
03.08.2020 17:06:36
Mua
0.1
1.17237
1.17292
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477411321
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 17:03:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:06:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
03.08.2020 16:56:00
03.08.2020 17:01:39
Mua
0.01
1.17232
1.17248
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477410029
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:56:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:01:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:48:16
03.08.2020 17:01:39
Mua
0.01
1.17244
1.17248
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402759
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:48:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:01:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:48:16
03.08.2020 17:01:39
Mua
0.1
1.17244
1.17248
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402758
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:48:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 17:01:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:58:25
03.08.2020 16:56:08
Mua
0.01
1.17086
1.17212
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403980
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:58:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:56:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 15:50:55
03.08.2020 16:56:01
Mua
0.1
1.17192
1.17208
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402992
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:50:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:56:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17208
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.08.2020 15:58:25
03.08.2020 16:55:55
Mua
0.1
1.17086
1.17214
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403981
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:58:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:55:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
03.08.2020 15:50:55
03.08.2020 16:55:46
Mua
0.01
1.17192
1.17214
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477402993
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:50:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:55:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:56:59
03.08.2020 16:55:38
Mua
0.1
1.1714
1.17213
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403707
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:56:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:55:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17213
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
03.08.2020 15:56:59
03.08.2020 16:55:31
Mua
0.01
1.1714
1.17186
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403706
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:56:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:55:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 16:34:53
03.08.2020 16:49:10
Mua
0.1
1.17035
1.17055
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477407841
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:34:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:49:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.08.2020 16:34:53
03.08.2020 16:49:10
Mua
0.01
1.17035
1.17055
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477407840
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:34:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:49:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 16:21:11
03.08.2020 16:27:43
Mua
0.1
1.17033
1.17086
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477406683
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:21:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:27:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17086
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.08.2020 16:21:11
03.08.2020 16:27:37
Mua
0.01
1.17033
1.17079
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477406684
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:21:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:27:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17079
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 16:06:10
03.08.2020 16:16:54
Mua
0.01
1.17029
1.1705
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477405495
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:06:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:16:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 16:06:10
03.08.2020 16:16:47
Mua
0.1
1.17029
1.17047
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477405493
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:06:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:16:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.08.2020 16:06:22
03.08.2020 16:07:32
Mua
0.1
1.1697
1.17023
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477405630
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:06:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:07:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17023
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.08.2020 16:02:11
03.08.2020 16:05:10
Mua
0.01
1.17035
1.17051
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477405044
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:02:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:05:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17051
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 16:02:11
03.08.2020 16:05:04
Mua
0.1
1.17035
1.17052
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477405041
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:02:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:05:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.08.2020 15:52:32
03.08.2020 15:54:53
Mua
0.01
1.17139
1.17148
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403279
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:52:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:54:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17148
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:52:32
03.08.2020 15:54:45
Mua
0.1
1.17139
1.17146
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477403280
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:52:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:54:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 14:17:42
03.08.2020 15:43:01
Mua
0.1
1.17298
1.1733
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477398018
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 14:17:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:43:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.08.2020 14:17:42
03.08.2020 15:42:55
Mua
0.01
1.17298
1.17333
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477398019
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 14:17:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:42:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 15:15:24
03.08.2020 15:42:47
Mua
0.1
1.17245
1.17322
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477400421
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:15:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:42:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
03.08.2020 15:15:24
03.08.2020 15:42:39
Mua
0.01
1.17245
1.17322
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477400420
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 15:15:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 15:42:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 13:24:29
03.08.2020 14:17:27
Mua
0.1
1.17224
1.17287
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477393474
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 14:17:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
03.08.2020 13:20:44
03.08.2020 14:17:27
Mua
0.1
1.17282
1.17287
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477392890
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:20:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 14:17:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 13:24:29
03.08.2020 14:17:27
Mua
0.01
1.17224
1.17287
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477393475
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 14:17:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 13:27:27
03.08.2020 13:32:40
Mua
0.01
1.1716
1.17195
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477394161
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:27:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1716
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 13:32:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 13:27:27
03.08.2020 13:32:40
Mua
0.1
1.1716
1.17195
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477394160
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:27:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1716
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 13:32:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.08.2020 13:21:00
03.08.2020 13:28:18
Bán
0.01
1.1725
1.17211
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477393055
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:21:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 13:28:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17211
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
03.08.2020 08:10:40
03.08.2020 11:42:02
Mua
0.1
1.17742
1.17826
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477373230
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 08:10:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 11:42:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
03.08.2020 08:10:37
03.08.2020 11:41:54
Mua
0.1
1.17742
1.17828
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1477373224
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 08:10:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 11:41:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD