Chế độ demo
16.03.2020 20:33:12
17.03.2020 06:30:37
Mua
0.01
1.22183
1.22638
Lợi nhuận
4.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129073334
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 20:33:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 06:30:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22638
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.45 USD
09.03.2020 09:13:20
09.03.2020 09:19:58
Bán
0.01
1.31323
1.3164
Lợi nhuận
-3.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128350528
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 09:13:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3164
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.27 USD
09.03.2020 09:07:16
09.03.2020 09:19:56
Bán
0.01
1.31147
1.3162
Lợi nhuận
-4.83 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128349662
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 09:07:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 09:19:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3162
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.83 USD
06.03.2020 22:16:27
09.03.2020 09:19:49
Bán
0.01
1.30278
1.31597
Lợi nhuận
-13.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128259583
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 22:16:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 09:19:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31597
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-13.29 USD
06.03.2020 08:58:52
09.03.2020 09:19:47
Bán
0.01
1.29646
1.31597
Lợi nhuận
-19.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128178521
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 08:58:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 09:19:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31597
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-19.61 USD
09.03.2020 00:20:45
09.03.2020 07:44:56
Bán
0.01
1.30958
1.30496
Lợi nhuận
4.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128295561
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 00:20:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 07:44:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30496
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
06.03.2020 12:24:21
06.03.2020 19:37:04
Bán
0.01
1.30129
1.29919
Lợi nhuận
2.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128182596
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:24:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 19:37:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29919
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
06.03.2020 17:38:29
06.03.2020 18:58:22
Bán
0.01
1.30383
1.30069
Lợi nhuận
3.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128251979
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:38:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 18:58:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30069
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.04 USD
28.02.2020 13:37:21
04.03.2020 21:54:54
Mua
0.01
1.28734
1.28682
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127549768
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 13:37:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 21:54:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28682
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
28.02.2020 15:51:49
04.03.2020 21:33:19
Mua
0.01
1.28573
1.28664
Lợi nhuận
0.81 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127490802
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 15:51:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 21:33:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28664
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
02.03.2020 09:47:02
04.03.2020 20:09:31
Mua
0.01
1.28147
1.28512
Lợi nhuận
3.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127656527
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 09:47:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 20:09:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28512
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.55 USD
04.03.2020 13:11:27
04.03.2020 15:45:52
Mua
0.01
1.27778
1.28297
Lợi nhuận
5.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127964620
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 13:11:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 15:45:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28297
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.09 USD
03.03.2020 00:03:20
03.03.2020 10:01:37
Mua
0.01
1.275
1.28081
Lợi nhuận
5.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127745978
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 00:03:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 10:01:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28081
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.71 USD
02.03.2020 11:19:38
02.03.2020 19:30:43
Mua
0.01
1.27579
1.28105
Lợi nhuận
5.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127596337
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 11:19:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 19:30:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28105
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.16 USD
02.03.2020 10:14:35
02.03.2020 19:05:12
Mua
0.01
1.27695
1.27957
Lợi nhuận
2.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127664342
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 10:14:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 19:05:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27957
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
28.02.2020 17:06:13
02.03.2020 08:27:11
Mua
0.01
1.28247
1.28475
Lợi nhuận
2.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127577197
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 17:06:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 08:27:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28475
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
28.02.2020 20:19:57
28.02.2020 21:52:57
Mua
0.01
1.27539
1.27944
Lợi nhuận
3.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127593552
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 20:19:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 21:52:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27944
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
28.02.2020 17:58:17
28.02.2020 21:52:54
Mua
0.01
1.27761
1.27945
Lợi nhuận
1.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127582898
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 17:58:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 21:52:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27945
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
28.02.2020 05:48:49
28.02.2020 11:18:36
Mua
0.01
1.28731
1.28909
Lợi nhuận
1.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127499520
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 05:48:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28731
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 11:18:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28909
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
27.02.2020 18:28:32
27.02.2020 20:52:17
Mua
0.01
1.28713
1.28908
Lợi nhuận
1.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127490139
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 18:28:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28713
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 20:52:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28908
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
12.02.2020 03:04:33
27.02.2020 17:06:10
Mua
0.01
1.06526
1.0658
Lợi nhuận
0.36 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126143673
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:04:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:06:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0658
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
12.02.2020 03:12:11
27.02.2020 17:05:52
Mua
0.01
1.06487
1.06576
Lợi nhuận
0.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126144531
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:12:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:05:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06576
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
17.02.2020 17:05:29
27.02.2020 17:04:12
Mua
0.01
1.06395
1.06508
Lợi nhuận
0.97 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126463741
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:05:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:04:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06508
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
17.02.2020 17:55:41
27.02.2020 17:03:51
Mua
0.01
1.06336
1.06498
Lợi nhuận
1.47 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126465281
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:03:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06498
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
18.02.2020 01:27:41
27.02.2020 10:20:40
Mua
0.01
1.06271
1.06394
Lợi nhuận
1.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126474329
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 01:27:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 10:20:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
26.02.2020 09:31:51
26.02.2020 18:05:45
Mua
0.01
1.06083
1.06231
Lợi nhuận
1.31 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#127298824
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 09:31:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 18:05:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06231
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
05.02.2020 15:12:35
26.02.2020 12:33:13
Sao chép
22.8%
41.52%
Lợi nhuận
427.06 USD
AMS_Turbo
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 15:12:35
Điểm vào
22.8%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 12:33:13
Ngoài
41.52%
Lợi nhuận
427.06 USD
25.02.2020 12:00:05
25.02.2020 21:58:34
Mua
0.01
1.06063
1.06201
Lợi nhuận
1.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#127093044
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 12:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 21:58:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06201
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
25.02.2020 13:56:54
25.02.2020 18:58:45
Mua
0.01
1.05972
1.06131
Lợi nhuận
1.43 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#127177108
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 13:56:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 18:58:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06131
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
20.02.2020 17:52:00
24.02.2020 23:11:57
Mua
0.01
1.06145
1.06228
Lợi nhuận
0.65 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126835855
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 17:52:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 23:11:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06228
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
24.02.2020 14:02:05
24.02.2020 21:46:48
Mua
0.01
1.06055
1.06239
Lợi nhuận
1.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126835928
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 14:02:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 21:46:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06239
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
24.02.2020 16:32:55
24.02.2020 17:15:06
Mua
0.01
1.05931
1.06054
Lợi nhuận
1.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#127045306
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 16:32:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:15:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06054
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
24.02.2020 16:32:40
24.02.2020 16:33:03
Mua
0.01
120.13
120.143
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#127045225
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 16:32:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 16:33:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.143
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
20.02.2020 09:54:38
20.02.2020 16:02:05
Mua
0.01
1.06127
1.0623
Lợi nhuận
0.85 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126796703
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:54:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 16:02:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0623
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
20.02.2020 12:20:28
20.02.2020 16:00:52
Mua
0.01
1.06066
1.06208
Lợi nhuận
1.24 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126675051
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 12:20:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 16:00:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06208
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
19.02.2020 15:31:36
20.02.2020 00:03:45
Mua
0.01
1.06195
1.06324
Lợi nhuận
1.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126689182
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:31:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 00:03:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06324
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
18.02.2020 15:34:45
19.02.2020 11:17:34
Mua
0.01
1.06139
1.06281
Lợi nhuận
1.24 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126474325
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:34:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 11:17:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06281
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
12.02.2020 11:36:34
17.02.2020 07:54:33
Mua
0.01
1.06431
1.06472
Lợi nhuận
0.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126176747
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 11:36:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:54:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06472
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
12.02.2020 12:25:40
17.02.2020 07:54:28
Mua
0.01
1.06384
1.06474
Lợi nhuận
0.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126181670
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 12:25:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06384
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:54:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06474
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
13.02.2020 17:00:33
14.02.2020 11:36:58
Mua
0.01
1.06177
1.06367
Lợi nhuận
1.73 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126319924
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:36:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06367
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
13.02.2020 02:56:31
14.02.2020 11:17:55
Mua
0.01
1.06289
1.06387
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126216620
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 02:56:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:17:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
13.02.2020 17:19:05
14.02.2020 08:49:07
Mua
0.01
1.0611
1.06233
Lợi nhuận
1.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126320372
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:19:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 08:49:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06233
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
13.02.2020 14:21:03
13.02.2020 14:44:47
Mua
0.01
1.06209
1.06347
Lợi nhuận
1.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126299240
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:21:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:44:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06347
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
13.02.2020 09:15:17
13.02.2020 13:55:25
Mua
0.01
1.06228
1.06343
Lợi nhuận
0.98 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126265925
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 09:15:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 13:55:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06343
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
06.02.2020 15:30:24
11.02.2020 16:13:54
Mua
0.01
1.29582
1.29523
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125834263
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 15:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 16:13:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29523
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
06.02.2020 15:34:33
11.02.2020 16:13:49
Mua
0.01
1.2953
1.29523
Lợi nhuận
-0.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125834567
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 15:34:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 16:13:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29523
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
06.02.2020 17:31:39
11.02.2020 14:18:05
Mua
0.01
1.29408
1.29345
Lợi nhuận
-0.73 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125841251
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:31:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 14:18:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.73 USD
11.02.2020 12:47:58
11.02.2020 14:17:57
Mua
0.01
1.29206
1.29345
Lợi nhuận
1.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126097341
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 12:47:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 14:17:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
10.02.2020 18:06:21
11.02.2020 11:30:07
Mua
0.01
1.29233
1.29406
Lợi nhuận
1.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126029252
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 18:06:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 11:30:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29406
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
10.02.2020 19:55:26
11.02.2020 11:30:06
Mua
0.01
1.2908
1.29391
Lợi nhuận
3.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126031109
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 19:55:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 11:30:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29391
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.01 USD