Chế độ demo
23.08.2019 21:39:59
23.08.2019 23:59:45
Bán
0.02
1.22866
1.22831
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110567125
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 21:39:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 23:59:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22831
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
23.08.2019 11:12:36
23.08.2019 12:15:37
Mua
0.02
1.22013
1.22145
Lợi nhuận
2.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110391903
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 11:12:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 12:15:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22145
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
22.08.2019 19:28:28
22.08.2019 23:22:33
Bán
0.02
1.22563
1.22538
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110336795
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 19:28:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 23:22:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22538
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
22.08.2019 12:30:11
22.08.2019 16:06:24
Mua
0.02
1.10854
1.10866
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110293696
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 12:30:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:06:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10866
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
22.08.2019 12:36:59
22.08.2019 16:05:39
Mua
0.02
1.10784
1.10854
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110294364
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 12:36:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:05:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10854
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
22.08.2019 13:55:42
22.08.2019 14:39:49
Mua
0.02
1.10681
1.10822
Lợi nhuận
2.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110294765
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 13:55:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 14:39:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10822
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
22.08.2019 09:02:44
22.08.2019 10:22:38
Mua
0.02
1.21181
1.21299
Lợi nhuận
2.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110257774
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:02:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:22:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
21.08.2019 17:02:00
21.08.2019 18:09:48
Mua
0.02
1.21307
1.21371
Lợi nhuận
1.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110144935
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:02:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 18:09:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21371
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
21.08.2019 17:13:49
21.08.2019 18:08:50
Mua
0.02
1.21212
1.21339
Lợi nhuận
2.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110131591
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:13:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 18:08:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21339
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
21.08.2019 12:28:41
21.08.2019 14:51:18
Mua
0.02
1.21321
1.21427
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110095229
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 12:28:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 14:51:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21427
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
21.08.2019 13:00:42
21.08.2019 14:51:12
Mua
0.02
1.21247
1.2143
Lợi nhuận
3.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110089284
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 13:00:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 14:51:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2143
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
21.08.2019 09:22:43
21.08.2019 11:29:41
Mua
0.02
1.21397
1.21499
Lợi nhuận
1.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110082915
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:22:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 11:29:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21499
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
20.08.2019 16:46:39
20.08.2019 16:57:04
Mua
0.02
1.20873
1.21305
Lợi nhuận
8.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109967351
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 16:46:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21305
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.44 USD
20.08.2019 09:58:40
20.08.2019 16:57:00
Mua
0.02
1.2103
1.21228
Lợi nhuận
3.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109892519
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:58:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21228
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.76 USD
20.08.2019 09:48:34
20.08.2019 16:57:00
Mua
0.02
1.21119
1.21234
Lợi nhuận
2.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109891253
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:48:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21234
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
20.08.2019 13:32:25
20.08.2019 15:20:01
Mua
0.02
1.20866
1.20972
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109922621
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 13:32:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 15:20:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20972
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
20.08.2019 14:00:51
20.08.2019 14:49:05
Mua
0.02
1.20684
1.20834
Lợi nhuận
2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109926818
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 14:00:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 14:49:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20834
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
20.08.2019 13:39:05
20.08.2019 14:49:04
Mua
0.02
1.20769
1.20834
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109923613
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 13:39:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 14:49:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20834
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
20.08.2019 10:05:57
20.08.2019 12:45:09
Mua
0.02
1.20933
1.20996
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109893662
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 10:05:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:45:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20996
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
20.08.2019 09:19:30
20.08.2019 09:43:31
Mua
0.02
106.447
106.51
Lợi nhuận
0.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109887364
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:19:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 09:43:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.51
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
20.08.2019 03:32:32
20.08.2019 04:25:38
Bán
0.01
106.672
106.589
Lợi nhuận
0.68 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109833449
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 03:32:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 04:25:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
19.08.2019 14:43:35
19.08.2019 16:42:28
Bán
0.01
106.654
106.577
Lợi nhuận
0.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109707191
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 14:43:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 16:42:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
19.08.2019 10:38:41
19.08.2019 14:30:21
Bán
0.01
1.11049
1.10971
Lợi nhuận
0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109666468
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 10:38:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 14:30:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10971
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
19.08.2019 09:47:23
19.08.2019 10:32:17
Bán
0.01
1.21673
1.21335
Lợi nhuận
3.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109659321
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 09:47:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 10:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21335
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.28 USD
17.07.2019 19:08:15
17.07.2019 22:41:50
Bán
0.02
1.2439
1.24335
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105873932
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 19:08:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 22:41:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.24335
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
30.04.2019 15:57:13
01.05.2019 21:01:43
Bán
0.05
1.30226
1.30936
Lợi nhuận
-36.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98301700
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 15:57:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:01:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30936
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-36.00 USD
30.04.2019 13:51:59
01.05.2019 21:01:42
Bán
0.05
1.30009
1.30945
Lợi nhuận
-47.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98279426
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 13:51:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:01:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30945
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-47.30 USD
30.04.2019 11:18:50
01.05.2019 21:01:41
Bán
0.05
1.29666
1.30942
Lợi nhuận
-64.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98272461
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 11:18:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-63.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:01:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30942
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-64.30 USD
30.04.2019 00:41:10
01.05.2019 21:01:39
Bán
0.05
1.29286
1.30938
Lợi nhuận
-83.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98242605
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 00:41:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:01:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30938
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-83.10 USD
30.04.2019 20:50:21
01.05.2019 12:24:53
Bán
0.05
1.30473
1.30741
Lợi nhuận
-13.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98313036
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 20:50:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30473
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 12:24:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30741
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-13.90 USD
26.04.2019 16:39:08
29.04.2019 13:51:34
Bán
0.05
1.29148
1.29194
Lợi nhuận
-2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98170176
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 16:39:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 13:51:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29194
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.80 USD
29.04.2019 09:48:46
29.04.2019 13:51:34
Bán
0.05
1.29352
1.29187
Lợi nhuận
7.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98196616
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 09:48:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29352
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 13:51:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
7.75 USD
26.04.2019 17:31:43
26.04.2019 22:19:51
Bán
0.05
1.29347
1.29219
Lợi nhuận
5.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98172862
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 17:31:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 22:19:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29219
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
24.04.2019 13:39:03
24.04.2019 14:03:02
Bán
0.05
1.2947
1.29362
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98004989
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 13:39:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.04.2019 14:03:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29362
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
11.04.2019 21:38:19
12.04.2019 11:34:13
Bán
0.1
125.682
126.509
Lợi nhuận
-75.88 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97415338
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 21:38:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.682
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-73.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 11:34:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
126.509
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-75.88 USD
12.04.2019 03:34:57
12.04.2019 11:34:11
Bán
0.1
125.843
126.509
Lợi nhuận
-61.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97416054
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 03:34:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-59.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 11:34:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
126.509
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-61.50 USD
12.04.2019 03:43:10
12.04.2019 11:34:10
Bán
0.1
125.984
126.507
Lợi nhuận
-48.72 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97425545
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 03:43:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 11:34:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
126.507
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-48.72 USD
12.04.2019 10:44:24
12.04.2019 11:34:09
Bán
0.1
126.317
126.483
Lợi nhuận
-16.83 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97442470
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 10:44:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 11:34:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
126.483
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-16.83 USD
12.04.2019 03:53:10
12.04.2019 11:34:09
Bán
0.1
126.138
126.483
Lợi nhuận
-32.82 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97427001
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 03:53:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 11:34:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
126.483
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-32.82 USD
10.04.2019 18:19:25
11.04.2019 15:33:30
Bán
0.1
1.12553
1.12567
Lợi nhuận
-2.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97323541
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 18:19:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:33:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12567
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-2.40 USD
10.04.2019 18:32:52
11.04.2019 15:33:29
Bán
0.1
1.12652
1.12567
Lợi nhuận
7.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97324507
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 18:32:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:33:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12567
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
10.04.2019 19:56:17
11.04.2019 14:44:47
Bán
0.1
1.12758
1.12646
Lợi nhuận
10.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97330889
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:56:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 14:44:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12646
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.20 USD
11.04.2019 10:06:24
11.04.2019 14:27:15
Bán
0.1
1.12857
1.12746
Lợi nhuận
10.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97367960
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 10:06:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 14:27:15
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12746
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.10 USD
08.04.2019 15:39:48
10.04.2019 03:54:32
Bán
0.1
1.12456
1.12612
Lợi nhuận
-16.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97158370
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 15:39:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 03:54:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12612
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-16.60 USD
08.04.2019 15:45:23
10.04.2019 03:54:30
Bán
0.1
1.12588
1.12615
Lợi nhuận
-3.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97159369
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 15:45:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 03:54:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12615
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-3.70 USD
08.04.2019 19:45:11
10.04.2019 03:54:29
Bán
0.1
1.12684
1.12614
Lợi nhuận
6.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97178796
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 19:45:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 03:54:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12614
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.00 USD
09.04.2019 11:55:56
10.04.2019 03:54:28
Bán
0.1
1.12787
1.12593
Lợi nhuận
18.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97226427
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 11:55:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 03:54:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12593
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
18.40 USD
08.04.2019 16:38:52
08.04.2019 18:51:48
Bán
0.1
1.12697
1.12587
Lợi nhuận
10.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97164360
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 16:38:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 18:51:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12587
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.00 USD
04.04.2019 15:26:08
05.04.2019 08:12:56
Mua
0.05
1.31328
1.31086
Lợi nhuận
-12.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97047665
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 15:26:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 08:12:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31086
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-12.60 USD
04.04.2019 16:06:31
05.04.2019 08:12:55
Mua
0.05
1.31217
1.31091
Lợi nhuận
-6.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97050322
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 16:06:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 08:12:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31091
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.80 USD