Chế độ demo
20.07.2020 18:51:07
22.07.2020 12:49:48
Bán
0.01
1.2654
1.26705
Lợi nhuận
-1.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141079334
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 18:51:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26705
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.75 USD
21.07.2020 16:55:58
22.07.2020 12:49:46
Bán
0.01
1.27117
1.26704
Lợi nhuận
4.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141225110
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 16:55:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26704
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.03 USD
21.07.2020 11:54:43
22.07.2020 12:49:44
Bán
0.01
1.26904
1.26703
Lợi nhuận
1.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141162657
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 11:54:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.91 USD
21.07.2020 04:31:38
22.07.2020 12:49:40
Bán
0.01
1.26776
1.26703
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141117679
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 04:31:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
21.07.2020 17:19:42
22.07.2020 12:49:35
Bán
0.01
1.27276
1.26703
Lợi nhuận
5.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141228244
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 17:19:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.63 USD
21.07.2020 17:59:37
21.07.2020 23:06:44
Bán
0.01
1.2749
1.27345
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141233618
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 17:59:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 23:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
21.07.2020 10:11:42
21.07.2020 11:03:41
Bán
0.01
1.27105
1.26785
Lợi nhuận
3.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141145809
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 10:11:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 11:03:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26785
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.10 USD
15.07.2020 13:14:41
15.07.2020 16:50:50
Bán
0.01
1.26247
1.26192
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140575437
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:14:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:50:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26192
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
15.07.2020 15:11:09
15.07.2020 16:50:49
Bán
0.01
1.26383
1.26188
Lợi nhuận
1.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140587659
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 15:11:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:50:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26188
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
03.07.2020 16:20:59
07.07.2020 16:53:40
Bán
0.01
1.24626
1.25569
Lợi nhuận
-9.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139410080
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 16:20:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25569
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-9.53 USD
06.07.2020 03:05:28
07.07.2020 16:53:39
Bán
0.01
1.24853
1.25569
Lợi nhuận
-7.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139442867
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 03:05:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25569
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.26 USD
07.07.2020 16:23:08
07.07.2020 16:53:37
Bán
0.01
1.254
1.25584
Lợi nhuận
-1.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139732748
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 16:23:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25584
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.94 USD
07.07.2020 14:41:31
07.07.2020 16:53:37
Bán
0.01
1.25218
1.2558
Lợi nhuận
-3.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139296259
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 14:41:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2558
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.72 USD
01.07.2020 16:07:11
07.07.2020 16:23:04
Bán
0.01
1.24238
1.25402
Lợi nhuận
-11.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139157129
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:07:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:23:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25402
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.74 USD
01.07.2020 17:08:22
07.07.2020 16:23:01
Bán
0.01
1.24374
1.25404
Lợi nhuận
-10.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139165054
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:08:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:23:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.40 USD
06.07.2020 10:10:56
06.07.2020 19:11:29
Bán
0.01
1.25074
1.24858
Lợi nhuận
2.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139489565
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:10:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 19:11:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24858
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
01.07.2020 17:30:29
03.07.2020 12:18:07
Bán
0.01
1.24539
1.24442
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139167521
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 12:18:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24442
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
01.07.2020 18:48:44
02.07.2020 19:08:56
Bán
0.01
1.24722
1.24577
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139174431
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:48:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:08:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
02.07.2020 15:36:13
02.07.2020 16:02:56
Bán
0.01
1.25249
1.24921
Lợi nhuận
3.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139290642
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 15:36:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:02:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24921
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
02.07.2020 09:10:40
02.07.2020 15:36:01
Bán
0.01
1.2502
1.253
Lợi nhuận
-2.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139231655
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:10:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 15:36:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.253
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.90 USD
02.07.2020 11:34:27
02.07.2020 14:24:02
Bán
0.01
1.25182
1.25043
Lợi nhuận
1.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139252386
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 11:34:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 14:24:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25043
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
30.06.2020 20:13:02
30.06.2020 20:38:33
Bán
0.01
1.23871
1.23738
Lợi nhuận
1.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139041574
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 20:13:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 20:38:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23738
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
30.06.2020 18:23:41
30.06.2020 19:03:57
Bán
0.01
1.23893
1.23658
Lợi nhuận
2.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139020384
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 18:23:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 19:03:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23658
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
30.06.2020 18:15:33
30.06.2020 19:03:53
Bán
0.01
1.2374
1.23659
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139018290
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 18:15:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 19:03:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23659
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
30.06.2020 12:22:54
30.06.2020 13:51:07
Mua
0.01
1.22664
1.22887
Lợi nhuận
2.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138976618
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 12:22:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 13:51:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22887
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
29.06.2020 17:40:31
30.06.2020 01:43:23
Mua
0.01
1.22823
1.23105
Lợi nhuận
2.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138907870
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 17:40:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 01:43:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23105
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
29.06.2020 15:34:40
30.06.2020 01:43:21
Mua
0.01
1.23035
1.23105
Lợi nhuận
0.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138888395
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 15:34:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 01:43:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23105
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
29.06.2020 18:01:01
30.06.2020 01:43:19
Mua
0.01
1.22682
1.23105
Lợi nhuận
4.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138910280
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 18:01:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22682
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 01:43:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23105
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.13 USD
25.06.2020 14:41:25
25.06.2020 17:15:17
Mua
0.01
1.1201
1.12275
Lợi nhuận
2.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138630670
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 14:41:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 17:15:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12275
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
25.06.2020 13:51:58
25.06.2020 17:15:11
Mua
0.01
1.12088
1.12266
Lợi nhuận
1.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138626352
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 13:51:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 17:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
24.06.2020 14:15:33
24.06.2020 14:57:28
Bán
0.01
1.25328
1.24988
Lợi nhuận
3.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138503326
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 14:15:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 14:57:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24988
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
23.06.2020 19:11:56
24.06.2020 08:12:24
Bán
0.01
1.25266
1.25076
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138425963
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 19:11:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 08:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25076
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
19.06.2020 19:03:11
22.06.2020 06:39:46
Mua
0.01
1.23573
1.2372
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138120153
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 19:03:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 06:39:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2372
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
19.06.2020 17:46:00
19.06.2020 18:06:35
Mua
0.01
1.23641
1.23752
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138113101
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:46:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 18:06:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23752
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
19.06.2020 13:24:02
19.06.2020 15:32:55
Mua
0.01
1.2388
1.24109
Lợi nhuận
2.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138091024
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 13:24:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:32:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24109
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
19.06.2020 14:12:55
19.06.2020 15:32:49
Mua
0.01
1.23699
1.24093
Lợi nhuận
3.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138094295
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:12:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:32:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24093
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
18.06.2020 22:12:10
18.06.2020 22:41:55
Mua
0.01
1.2413
1.24231
Lợi nhuận
0.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138055463
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 22:12:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 22:41:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24231
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
18.06.2020 15:10:48
18.06.2020 18:26:56
Mua
0.01
1.24568
1.24435
Lợi nhuận
-1.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138023997
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:10:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 18:26:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24435
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.43 USD
18.06.2020 16:21:44
18.06.2020 18:26:54
Mua
0.01
1.24309
1.24437
Lợi nhuận
1.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138030312
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 16:21:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 18:26:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24437
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
18.06.2020 17:35:24
18.06.2020 18:26:53
Mua
0.01
1.24097
1.24438
Lợi nhuận
3.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138038011
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 17:35:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 18:26:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24438
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
12.06.2020 20:48:02
12.06.2020 22:07:07
Mua
0.01
1.2478
1.25015
Lợi nhuận
2.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137624607
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 20:48:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 22:07:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25015
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
11.06.2020 20:51:09
12.06.2020 09:12:21
Mua
0.01
1.25949
1.25958
Lợi nhuận
-0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137454904
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:51:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 09:12:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25958
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
12.06.2020 03:11:36
12.06.2020 07:08:56
Mua
0.01
1.2562
1.25736
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137474743
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:11:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 07:08:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25736
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
11.06.2020 10:06:35
11.06.2020 10:56:37
Mua
0.01
1.26595
1.26875
Lợi nhuận
2.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137374916
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 10:06:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 10:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26875
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
09.06.2020 18:35:07
10.06.2020 01:25:34
Bán
0.01
1.27406
1.27276
Lợi nhuận
1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137146690
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 18:35:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 01:25:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27276
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
08.06.2020 21:36:12
09.06.2020 10:16:08
Bán
0.01
1.27162
1.26807
Lợi nhuận
3.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136988937
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 21:36:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 10:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26807
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.45 USD
08.06.2020 16:35:31
09.06.2020 10:16:03
Bán
0.01
1.26874
1.26814
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136979703
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 16:35:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 10:16:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26814
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
04.06.2020 11:01:15
04.06.2020 17:20:54
Mua
0.01
1.25045
1.25706
Lợi nhuận
6.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136621131
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 11:01:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:20:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25706
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.51 USD
01.06.2020 17:24:56
04.06.2020 11:05:11
Bán
0.01
1.24679
1.25032
Lợi nhuận
-3.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136333761
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 17:24:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 11:05:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25032
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.63 USD
01.06.2020 17:07:21
04.06.2020 11:05:03
Bán
0.01
1.2439
1.25035
Lợi nhuận
-6.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136330186
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 17:07:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 11:05:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25035
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.55 USD