Chế độ demo
07.04.2020 10:20:29
07.04.2020 11:36:24
Bán
0.02
1.05805
1.05718
Lợi nhuận
1.79 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54853807
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 10:20:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 11:36:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05718
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
07.04.2020 09:30:00
07.04.2020 11:36:24
Bán
0.02
1.05711
1.05718
Lợi nhuận
-0.14 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54850507
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 09:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 11:36:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05718
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
06.04.2020 12:53:16
07.04.2020 08:44:47
Mua
0.02
1.05684
1.05681
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54814451
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 12:53:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 08:44:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
06.04.2020 14:33:00
07.04.2020 08:44:47
Mua
0.02
1.05597
1.05681
Lợi nhuận
1.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54818098
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 14:33:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 08:44:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
06.04.2020 21:30:00
06.04.2020 22:43:36
Bán
0.02
1.05607
1.05567
Lợi nhuận
0.82 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54832526
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 21:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 22:43:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05567
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
06.04.2020 11:36:24
06.04.2020 12:53:15
Mua
0.02
1.05553
1.05639
Lợi nhuận
1.76 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54810131
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 11:36:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 12:53:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05639
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
06.04.2020 11:30:01
06.04.2020 12:53:15
Mua
0.02
1.05645
1.05639
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54809782
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 11:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 12:53:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05639
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
03.04.2020 19:33:40
06.04.2020 11:32:02
Bán
0.02
1.05584
1.05587
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54779414
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 19:33:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:32:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
03.04.2020 19:03:26
06.04.2020 11:32:02
Bán
0.02
1.05491
1.05587
Lợi nhuận
-1.97 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54778628
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 19:03:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05491
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:32:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.97 USD
06.04.2020 08:43:58
06.04.2020 11:32:02
Bán
0.02
1.05763
1.05587
Lợi nhuận
3.60 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54799659
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 08:43:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:32:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
06.04.2020 03:19:05
06.04.2020 11:32:02
Bán
0.02
1.05672
1.05587
Lợi nhuận
1.74 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54788725
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 03:19:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:32:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
03.04.2020 10:26:30
03.04.2020 19:33:40
Mua
0.02
1.05503
1.05587
Lợi nhuận
1.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54753166
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 10:26:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 19:33:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
03.04.2020 07:30:01
03.04.2020 19:33:40
Mua
0.02
1.05591
1.05587
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54747146
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 07:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 19:33:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
03.04.2020 18:30:01
03.04.2020 19:03:25
Bán
0.02
1.0558
1.0554
Lợi nhuận
0.82 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54777429
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 18:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 19:03:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
03.04.2020 17:00:00
03.04.2020 17:37:36
Bán
0.02
1.05561
1.05522
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54773971
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 17:37:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05522
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
03.04.2020 00:01:03
03.04.2020 06:45:32
Bán
0.02
1.05538
1.05591
Lợi nhuận
-1.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54738694
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 00:01:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 06:45:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
03.04.2020 01:06:07
03.04.2020 06:45:32
Bán
0.02
1.05724
1.05591
Lợi nhuận
2.73 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54738891
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 01:06:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 06:45:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.73 USD
03.04.2020 00:05:34
03.04.2020 06:45:32
Bán
0.02
1.05633
1.05591
Lợi nhuận
0.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54738720
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 00:05:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 06:45:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
02.04.2020 13:58:27
02.04.2020 17:37:29
Mua
0.02
1.05576
1.05661
Lợi nhuận
1.75 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54713971
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 13:58:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:37:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
02.04.2020 11:35:30
02.04.2020 17:37:29
Mua
0.02
1.05667
1.05661
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54707748
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 11:35:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:37:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
02.04.2020 11:00:00
02.04.2020 17:37:29
Mua
0.02
1.05752
1.05661
Lợi nhuận
-1.88 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54705889
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:37:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.88 USD
02.04.2020 16:19:36
02.04.2020 17:37:29
Mua
0.02
1.05487
1.05661
Lợi nhuận
3.58 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54722294
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:19:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:37:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
02.04.2020 00:00:24
02.04.2020 09:57:14
Bán
0.02
1.05839
1.05801
Lợi nhuận
0.79 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54687995
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 00:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 09:57:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05801
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
01.04.2020 11:39:39
01.04.2020 23:08:57
Mua
0.02
1.05673
1.05851
Lợi nhuận
3.69 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54663514
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:39:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:08:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.69 USD
01.04.2020 10:40:00
01.04.2020 23:08:57
Mua
0.02
1.05764
1.05851
Lợi nhuận
1.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54659456
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 10:40:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:08:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
01.04.2020 09:41:32
01.04.2020 23:08:57
Mua
0.02
1.05857
1.05851
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54655875
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 09:41:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:08:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
01.04.2020 08:00:01
01.04.2020 23:08:57
Mua
0.02
1.05947
1.05851
Lợi nhuận
-1.99 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54651342
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 08:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:08:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.99 USD
31.03.2020 11:00:00
31.03.2020 12:05:10
Bán
0.02
1.05896
1.05856
Lợi nhuận
0.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54610886
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 12:05:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05856
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
31.03.2020 09:20:06
31.03.2020 10:13:27
Mua
0.02
1.05889
1.05929
Lợi nhuận
0.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54605870
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 09:20:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 10:13:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
31.03.2020 08:00:00
31.03.2020 09:20:05
Mua
0.02
1.05799
1.05836
Lợi nhuận
0.77 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54603198
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 08:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 09:20:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05836
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
30.03.2020 23:22:06
31.03.2020 00:28:01
Bán
0.02
1.05911
1.05824
Lợi nhuận
1.81 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54589653
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 23:22:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 00:28:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.81 USD
30.03.2020 22:00:00
31.03.2020 00:28:01
Bán
0.02
1.05818
1.05824
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54588902
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 22:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 00:28:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
30.03.2020 17:59:06
30.03.2020 21:25:09
Mua
0.02
1.0588
1.05875
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54583356
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 17:59:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 21:25:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
30.03.2020 19:13:46
30.03.2020 21:25:09
Mua
0.02
1.05789
1.05875
Lợi nhuận
1.79 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54586258
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 19:13:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 21:25:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
30.03.2020 17:53:15
30.03.2020 17:59:06
Mua
0.02
1.05792
1.0583
Lợi nhuận
0.79 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54582860
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 17:53:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 17:59:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0583
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
30.03.2020 15:23:26
30.03.2020 17:53:15
Mua
0.02
1.05693
1.05732
Lợi nhuận
0.81 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54575155
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 15:23:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 17:53:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
30.03.2020 14:30:01
30.03.2020 17:53:15
Mua
0.02
1.05778
1.05732
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54572419
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 17:53:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.96 USD
30.03.2020 16:01:43
30.03.2020 17:53:15
Mua
0.02
1.05603
1.05732
Lợi nhuận
2.69 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54576537
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 16:01:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 17:53:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.69 USD
30.03.2020 06:30:01
30.03.2020 07:02:09
Mua
0.02
1.05767
1.05808
Lợi nhuận
0.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54551075
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 06:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05767
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 07:02:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
27.03.2020 21:30:00
27.03.2020 22:06:44
Bán
0.01
1.05931
1.05891
Lợi nhuận
0.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54536525
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 21:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 22:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05891
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
27.03.2020 16:34:24
27.03.2020 18:19:46
Mua
0.03
1.05687
1.05887
Lợi nhuận
6.28 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54528463
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 16:34:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
27.03.2020 15:33:52
27.03.2020 18:19:46
Mua
0.02
1.05776
1.05887
Lợi nhuận
2.32 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54525296
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 15:33:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.32 USD
27.03.2020 13:00:08
27.03.2020 18:19:45
Mua
0.01
1.05955
1.05887
Lợi nhuận
-0.71 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54518918
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 13:00:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
27.03.2020 11:22:46
27.03.2020 18:19:45
Mua
0.01
1.06042
1.05887
Lợi nhuận
-1.62 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54515285
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 11:22:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.62 USD
27.03.2020 11:00:02
27.03.2020 18:19:45
Mua
0.01
1.06143
1.05887
Lợi nhuận
-2.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54514404
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 11:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.68 USD
27.03.2020 14:41:24
27.03.2020 18:19:45
Mua
0.01
1.05866
1.05887
Lợi nhuận
0.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54522634
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:41:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 18:19:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
27.03.2020 05:02:31
27.03.2020 05:50:17
Mua
0.01
1.06244
1.06283
Lợi nhuận
0.41 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54500846
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 05:02:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 05:50:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06283
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
27.03.2020 04:30:01
27.03.2020 05:02:30
Mua
0.01
1.06149
1.06189
Lợi nhuận
0.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54499621
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 04:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 05:02:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
26.03.2020 11:30:00
26.03.2020 12:08:08
Bán
0.01
1.06423
1.06392
Lợi nhuận
0.32 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54468705
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 11:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 12:08:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
26.03.2020 07:00:01
26.03.2020 09:36:09
Mua
0.01
1.06313
1.06353
Lợi nhuận
0.41 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#54458305
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 07:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 09:36:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD