Chế độ demo
03.07.2020 09:22:24
03.07.2020 13:14:18
Bán
0.01
1.06329
1.06253
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58303942
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 09:22:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 13:14:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
02.07.2020 20:45:01
03.07.2020 13:14:18
Bán
0.01
1.06259
1.06253
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58288819
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 20:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 13:14:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
02.07.2020 19:15:01
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88444
0.88413
Lợi nhuận
-0.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58286502
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
03.07.2020 00:13:34
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88299
0.88413
Lợi nhuận
0.84 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58290529
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 00:13:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
02.07.2020 23:21:59
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88374
0.88413
Lợi nhuận
0.29 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58290359
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 23:21:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
03.07.2020 05:00:00
03.07.2020 09:23:55
Bán
0.02
0.90185
0.90114
Lợi nhuận
1.77 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58296174
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 05:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:23:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
02.07.2020 09:06:49
02.07.2020 16:07:41
Bán
0.01
1.06547
1.06436
Lợi nhuận
1.17 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58244378
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:06:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
02.07.2020 04:29:05
02.07.2020 16:07:41
Bán
0.01
1.06476
1.06436
Lợi nhuận
0.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58234390
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 04:29:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
02.07.2020 02:45:00
02.07.2020 16:07:41
Bán
0.01
1.06406
1.06436
Lợi nhuận
-0.32 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58231217
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 02:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
01.07.2020 16:00:01
02.07.2020 00:27:42
Bán
0.01
1.06334
1.06399
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58206199
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 00:27:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
01.07.2020 17:30:32
02.07.2020 00:27:42
Bán
0.01
1.06545
1.06399
Lợi nhuận
1.55 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58215955
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:30:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 00:27:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
01.07.2020 16:34:51
02.07.2020 00:27:42
Bán
0.01
1.06404
1.06399
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58209331
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:34:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 00:27:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
01.07.2020 17:04:09
02.07.2020 00:27:42
Bán
0.01
1.06474
1.06399
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58212731
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:04:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 00:27:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
01.07.2020 16:00:01
01.07.2020 17:59:46
Bán
0.01
0.8774
0.87839
Lợi nhuận
-0.73 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58206192
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:59:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.73 USD
01.07.2020 16:59:50
01.07.2020 17:59:45
Bán
0.01
0.8788
0.87838
Lợi nhuận
0.31 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58211818
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:59:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:59:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
01.07.2020 16:33:14
01.07.2020 17:59:45
Bán
0.01
0.8781
0.87838
Lợi nhuận
-0.20 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58209171
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:33:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:59:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
01.07.2020 17:10:47
01.07.2020 17:59:44
Bán
0.01
0.87955
0.87838
Lợi nhuận
0.86 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58213902
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:10:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:59:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
01.07.2020 11:45:02
01.07.2020 14:05:34
Bán
0.01
0.87612
0.87634
Lợi nhuận
-0.16 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58188953
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 11:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 14:05:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87634
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
01.07.2020 13:31:35
01.07.2020 14:05:33
Bán
0.01
0.87683
0.87632
Lợi nhuận
0.37 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58195973
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:31:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 14:05:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87632
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
30.06.2020 23:13:32
01.07.2020 13:31:33
Mua
0.01
0.8771
0.87681
Lợi nhuận
-0.22 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58158595
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 23:13:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:31:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
01.07.2020 03:02:27
01.07.2020 13:31:33
Mua
0.01
0.87572
0.87681
Lợi nhuận
0.80 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58162370
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 03:02:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:31:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
30.06.2020 23:18:54
01.07.2020 13:31:33
Mua
0.01
0.8764
0.87681
Lợi nhuận
0.30 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58158657
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 23:18:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:31:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
01.07.2020 10:09:33
01.07.2020 12:22:37
Bán
0.02
0.90615
0.90544
Lợi nhuận
1.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58181595
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 10:09:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 12:22:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90544
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
01.07.2020 10:00:01
01.07.2020 12:14:53
Bán
0.01
1.06374
1.06335
Lợi nhuận
0.41 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58180444
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 10:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 12:14:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06335
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
01.07.2020 09:00:00
01.07.2020 10:09:32
Bán
0.02
0.90716
0.90652
Lợi nhuận
1.58 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58176202
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 09:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90716
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 10:09:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90652
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
01.07.2020 04:45:02
01.07.2020 07:38:37
Bán
0.01
0.87626
0.87583
Lợi nhuận
0.32 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58165544
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 04:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 07:38:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87583
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
30.06.2020 23:00:00
30.06.2020 23:13:32
Mua
0.01
0.87633
0.87659
Lợi nhuận
0.20 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58158478
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 23:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 23:13:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
29.06.2020 13:33:31
30.06.2020 21:59:37
Bán
0.02
0.91517
0.90696
Lợi nhuận
20.35 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58058150
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 13:33:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91517
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.35 USD
26.06.2020 16:35:42
30.06.2020 21:59:37
Bán
0.02
0.90735
0.90696
Lợi nhuận
0.97 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58004746
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 16:35:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
29.06.2020 12:06:41
30.06.2020 21:59:37
Bán
0.02
0.91257
0.90696
Lợi nhuận
13.90 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58051317
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 12:06:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91257
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.90 USD
26.06.2020 12:07:04
30.06.2020 21:59:37
Bán
0.02
0.90475
0.90696
Lợi nhuận
-5.48 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#57992641
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 12:07:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.48 USD
29.06.2020 10:02:09
30.06.2020 21:59:37
Bán
0.02
0.90998
0.90696
Lợi nhuận
7.49 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58041522
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 10:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.49 USD
30.06.2020 21:26:44
30.06.2020 21:42:53
Mua
0.01
0.87763
0.8779
Lợi nhuận
0.20 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58157527
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 21:26:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:42:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
30.06.2020 21:00:01
30.06.2020 21:26:43
Mua
0.01
0.87693
0.87712
Lợi nhuận
0.14 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58157070
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:26:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87712
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
30.06.2020 16:55:42
30.06.2020 17:57:39
Bán
0.01
0.87624
0.87675
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58139365
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 16:55:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:57:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87675
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
30.06.2020 17:14:08
30.06.2020 17:57:38
Bán
0.01
0.87694
0.8768
Lợi nhuận
0.11 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58141520
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:14:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:57:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8768
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
30.06.2020 17:46:54
30.06.2020 17:57:35
Bán
0.01
0.87761
0.87689
Lợi nhuận
0.52 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58145772
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:46:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:57:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
30.06.2020 15:54:30
30.06.2020 16:55:41
Bán
0.01
0.8765
0.87671
Lợi nhuận
-0.16 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58133843
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 15:54:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:55:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87671
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
30.06.2020 14:15:00
30.06.2020 16:55:41
Bán
0.01
0.87583
0.87672
Lợi nhuận
-0.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58128783
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 14:15:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:55:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.65 USD
30.06.2020 16:11:09
30.06.2020 16:55:40
Bán
0.01
0.87712
0.87672
Lợi nhuận
0.30 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58135017
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 16:11:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:55:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
30.06.2020 16:19:07
30.06.2020 16:55:39
Bán
0.01
0.87782
0.87674
Lợi nhuận
0.79 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58135624
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 16:19:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:55:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87674
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
29.06.2020 19:58:28
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87678
0.87754
Lợi nhuận
0.56 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58086026
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 19:58:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
29.06.2020 18:55:32
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87749
0.87754
Lợi nhuận
0.04 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58083673
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 18:55:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
30.06.2020 12:03:32
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87537
0.87754
Lợi nhuận
1.59 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58121473
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 12:03:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
29.06.2020 16:10:04
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87819
0.87754
Lợi nhuận
-0.47 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58068575
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 16:10:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
30.06.2020 09:46:56
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87608
0.87754
Lợi nhuận
1.07 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58112380
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:46:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
29.06.2020 14:15:01
30.06.2020 16:16:44
Mua
0.01
0.87891
0.87754
Lợi nhuận
-1.00 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58061218
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 14:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.87891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 16:16:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.87754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.00 USD
29.06.2020 17:45:44
30.06.2020 13:52:15
Bán
0.01
1.06833
1.06582
Lợi nhuận
2.64 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58079051
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 17:45:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 13:52:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
29.06.2020 19:32:23
30.06.2020 13:52:15
Bán
0.01
1.06903
1.06582
Lợi nhuận
3.37 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58084951
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 19:32:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 13:52:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
29.06.2020 14:34:47
30.06.2020 13:52:14
Bán
0.01
1.06623
1.06582
Lợi nhuận
0.43 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58062395
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 14:34:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 13:52:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD