Chế độ demo
14.06.2019 17:46:01
17.06.2019 17:58:21
Bán
0.01
1.26101
1.25601
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101978382
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 17:46:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2019 17:58:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25601
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
14.06.2019 11:46:00
14.06.2019 17:45:23
Bán
0.01
1.2658
1.2608
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101920822
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 11:46:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2658
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 17:45:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2608
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
12.06.2019 18:44:03
14.06.2019 11:45:10
Bán
0.01
1.2705
1.2655
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101644961
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 18:44:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 11:45:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2655
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
11.06.2019 19:15:09
12.06.2019 18:43:06
Bán
0.01
1.2728
1.2708
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101316536
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 19:15:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 18:43:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2708
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
12.06.2019 13:31:14
12.06.2019 18:43:06
Bán
0.02
1.2758
1.2708
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101452195
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 13:31:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 18:43:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2708
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
10.06.2019 11:34:01
12.06.2019 18:43:06
Bán
0.01
1.2698
1.2708
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101316461
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 11:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 18:43:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2708
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
10.06.2019 01:28:25
11.06.2019 12:01:08
Mua
0.01
1.27243
1.27143
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101231849
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 01:28:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 12:01:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
07.06.2019 15:47:01
11.06.2019 12:01:08
Mua
0.01
1.27543
1.27143
Lợi nhuận
-4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101231844
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:47:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 12:01:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.10 USD
10.06.2019 14:44:45
11.06.2019 12:01:08
Mua
0.06
1.26643
1.27143
Lợi nhuận
29.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101316990
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 14:44:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 12:01:08
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.27143
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
29.40 USD
10.06.2019 11:35:23
11.06.2019 12:01:08
Mua
0.02
1.26943
1.27143
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101289349
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 11:35:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 12:01:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27143
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
07.06.2019 10:39:25
10.06.2019 11:33:32
Bán
0.01
1.27189
1.26989
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101168897
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 10:39:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 11:33:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26989
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
06.06.2019 21:35:01
10.06.2019 11:33:32
Bán
0.01
1.26889
1.26989
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101168851
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 21:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 11:33:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26989
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
07.06.2019 15:37:00
10.06.2019 11:33:32
Bán
0.02
1.27489
1.26989
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101213735
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:37:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 11:33:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26989
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
06.06.2019 15:44:04
07.06.2019 15:46:53
Mua
0.01
1.27343
1.27543
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101124823
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:44:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 15:46:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27543
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
06.06.2019 16:10:13
07.06.2019 15:46:53
Mua
0.01
1.27043
1.27543
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101124845
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 16:10:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 15:46:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27543
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
06.06.2019 09:08:01
06.06.2019 21:34:46
Bán
0.01
1.26785
1.26885
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101059891
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 09:08:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 21:34:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26885
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
06.06.2019 15:50:57
06.06.2019 21:34:46
Bán
0.02
1.27385
1.26885
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101106055
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:50:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 21:34:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26885
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
06.06.2019 14:20:06
06.06.2019 21:34:46
Bán
0.01
1.27085
1.26885
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101059897
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 14:20:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 21:34:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26885
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
05.06.2019 23:34:18
06.06.2019 15:43:07
Mua
0.01
1.26834
1.27334
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100893269
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 23:34:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 15:43:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27334
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
04.06.2019 21:38:01
06.06.2019 15:43:07
Mua
0.01
1.27134
1.27334
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100893232
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 21:38:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 15:43:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27334
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
05.06.2019 15:20:23
06.06.2019 09:07:53
Bán
0.31
1.2729
1.2679
Lợi nhuận
151.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100879289
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 15:20:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
155.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 09:07:53
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
1.2679
Phí hoa hồng
-3.10 USD
Lợi nhuận
151.90 USD
31.05.2019 22:48:10
06.06.2019 09:07:53
Bán
0.02
1.2639
1.2679
Lợi nhuận
-8.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100440588
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 22:48:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 09:07:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2679
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
04.06.2019 16:55:26
06.06.2019 09:07:53
Bán
0.12
1.2699
1.2679
Lợi nhuận
22.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100832336
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 16:55:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 09:07:53
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.2679
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
22.80 USD
30.05.2019 17:00:01
06.06.2019 09:07:53
Bán
0.02
1.2609
1.2679
Lợi nhuận
-14.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100440455
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 17:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 09:07:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2679
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.20 USD
03.06.2019 21:12:19
06.06.2019 09:07:53
Bán
0.05
1.2669
1.2679
Lợi nhuận
-5.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100679779
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 21:12:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 09:07:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.2679
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.50 USD
03.06.2019 20:50:00
04.06.2019 21:37:32
Mua
0.01
1.2664
1.2714
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100829336
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 20:50:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 21:37:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2714
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
03.06.2019 14:55:24
03.06.2019 20:49:47
Mua
0.01
1.26146
1.26646
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100682966
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 14:55:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 20:49:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26646
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
31.05.2019 23:00:02
03.06.2019 20:49:47
Mua
0.01
1.26446
1.26646
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100682950
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 23:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 20:49:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26646
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
31.05.2019 18:04:13
31.05.2019 22:59:57
Mua
0.01
1.25937
1.26437
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100596891
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 18:04:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25937
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 22:59:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26437
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
31.05.2019 17:30:01
31.05.2019 22:59:57
Mua
0.01
1.26237
1.26437
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100596879
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 17:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 22:59:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26437
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
29.05.2019 11:09:45
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.06
1.2634
1.2624
Lợi nhuận
-6.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100139612
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 11:09:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-6.60 USD
27.05.2019 12:57:20
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.01
1.2694
1.2624
Lợi nhuận
-7.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100016899
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 12:57:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.10 USD
24.05.2019 20:03:01
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.01
1.2724
1.2624
Lợi nhuận
-10.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100016848
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 20:03:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.10 USD
30.05.2019 17:18:47
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.15
1.2604
1.2624
Lợi nhuận
28.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100269891
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 17:18:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
28.50 USD
28.05.2019 10:02:47
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.02
1.2664
1.2624
Lợi nhuận
-8.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100054985
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2019 10:02:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
31.05.2019 12:53:39
31.05.2019 17:29:53
Mua
0.28
1.2574
1.2624
Lợi nhuận
137.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100444418
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 12:53:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
140.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 17:29:53
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.2624
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
137.20 USD
29.05.2019 15:52:21
30.05.2019 16:59:13
Bán
0.02
1.26567
1.26067
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100275800
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 15:52:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 16:59:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26067
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
29.05.2019 12:28:01
30.05.2019 16:59:13
Bán
0.02
1.26267
1.26067
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100275698
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 12:28:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 16:59:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26067
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
27.05.2019 13:08:00
29.05.2019 12:27:21
Bán
0.02
1.26774
1.26274
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100055618
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 13:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2019 12:27:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26274
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
24.05.2019 17:45:46
27.05.2019 13:07:23
Bán
0.05
1.27089
1.26889
Lợi nhuận
9.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100005626
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 17:45:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27089
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2019 13:07:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.26889
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
24.05.2019 16:27:38
27.05.2019 13:07:23
Bán
0.02
1.26789
1.26889
Lợi nhuận
-2.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99998398
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 16:27:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2019 13:07:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26889
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
27.05.2019 08:21:48
27.05.2019 13:07:23
Bán
0.12
1.27389
1.26889
Lợi nhuận
58.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#100011546
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 08:21:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2019 13:07:23
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.26889
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
58.80 USD
24.05.2019 15:43:02
27.05.2019 13:07:23
Bán
0.02
1.26489
1.26889
Lợi nhuận
-8.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99998387
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 15:43:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2019 13:07:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26889
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
23.05.2019 18:05:01
24.05.2019 20:02:26
Mua
0.01
1.26739
1.27239
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99896298
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 18:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 20:02:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27239
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
23.05.2019 08:03:01
24.05.2019 15:42:58
Bán
0.02
1.26399
1.26499
Lợi nhuận
-2.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99798801
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 08:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 15:42:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26499
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
24.05.2019 12:06:13
24.05.2019 15:42:58
Bán
0.05
1.26999
1.26499
Lợi nhuận
24.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99894674
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 12:06:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 15:42:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.26499
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
24.50 USD
23.05.2019 17:57:36
24.05.2019 15:42:58
Bán
0.02
1.26699
1.26499
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99798807
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 17:57:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 15:42:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26499
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
22.05.2019 18:42:01
23.05.2019 18:04:42
Mua
0.01
1.26854
1.26754
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99760420
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 18:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 18:04:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26754
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
23.05.2019 09:38:44
23.05.2019 18:04:42
Mua
0.02
1.26254
1.26754
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99771618
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 09:38:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 18:04:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26754
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
23.05.2019 00:25:58
23.05.2019 18:04:42
Mua
0.01
1.26554
1.26754
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99760494
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 00:25:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 18:04:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26754
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD