Chế độ demo
05.02.2020 11:35:40
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0100
1.10315
1.08417
Lợi nhuận
-19.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125684586
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:35:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-19.08 USD
05.02.2020 21:22:40
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0100
1.09955
1.08417
Lợi nhuận
-15.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125772804
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 21:22:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.48 USD
12.02.2020 17:19:52
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0500
1.08872
1.08417
Lợi nhuận
-23.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126203539
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 17:19:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-23.25 USD
07.02.2020 10:59:32
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0200
1.09595
1.08417
Lợi nhuận
-23.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125875924
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 10:59:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-23.76 USD
10.02.2020 17:53:54
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0300
1.09232
1.08417
Lợi nhuận
-24.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126027781
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 17:53:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-24.75 USD
13.02.2020 16:06:53
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0800
1.08512
1.08417
Lợi nhuận
-8.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126311562
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 16:06:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0800
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-8.40 USD
20.02.2020 09:21:18
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.2000
1.07786
1.08417
Lợi nhuận
124.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126794300
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:21:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
126.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.2000
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
124.20 USD
18.02.2020 14:34:55
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.1200
1.0815
1.08417
Lợi nhuận
30.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126571662
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 14:34:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
32.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.1200
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
30.84 USD
31.01.2020 17:54:39
21.02.2020 16:49:37
Mua
0.0100
1.10675
1.08417
Lợi nhuận
-22.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125430667
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 17:54:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08417
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-22.68 USD
14.02.2020 15:28:29
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0100
1.30025
1.29212
Lợi nhuận
-8.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126396243
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 15:28:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.23 USD
19.02.2020 17:46:57
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0200
1.29296
1.29212
Lợi nhuận
-1.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126704430
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:46:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.88 USD
20.02.2020 13:17:53
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0500
1.28567
1.29212
Lợi nhuận
31.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126808589
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 13:17:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
32.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
31.75 USD
19.02.2020 16:05:02
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0100
1.29658
1.29212
Lợi nhuận
-4.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126693097
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:05:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29658
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.56 USD
13.02.2020 14:37:56
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0100
1.30389
1.29212
Lợi nhuận
-11.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126300381
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:37:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.87 USD
20.02.2020 09:18:03
21.02.2020 11:04:40
Mua
0.0300
1.28929
1.29212
Lợi nhuận
8.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126793893
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:18:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:04:40
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.29212
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
8.19 USD
20.02.2020 03:33:06
21.02.2020 04:03:37
Bán
0.0100
0.66531
0.6609
Lợi nhuận
4.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126767219
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 03:33:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 04:03:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.6609
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.31 USD
19.02.2020 17:36:42
20.02.2020 12:27:10
Bán
0.0100
1.29425
1.28783
Lợi nhuận
6.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126703307
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:36:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 12:27:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.28783
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.32 USD
18.02.2020 11:13:52
20.02.2020 11:13:47
Bán
0.0100
0.63991
0.63378
Lợi nhuận
6.03 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126548481
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 11:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 11:13:47
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.63378
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.03 USD
10.02.2020 00:00:14
20.02.2020 09:21:58
Mua
0.0100
0.97755
0.98485
Lợi nhuận
7.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#125947315
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 09:21:58
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.98485
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
7.31 USD
18.02.2020 02:30:29
20.02.2020 03:33:05
Bán
0.0100
0.66992
0.66551
Lợi nhuận
4.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126481680
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 02:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 03:33:05
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.66551
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.31 USD
19.02.2020 12:00:00
19.02.2020 17:36:41
Bán
0.0100
1.30064
1.29426
Lợi nhuận
6.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126658832
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:36:41
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29426
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
03.02.2020 11:10:14
19.02.2020 14:55:01
Bán
0.0500
1.32534
1.32193
Lợi nhuận
12.40 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125492749
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 11:10:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:01
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.40 USD
03.02.2020 18:43:46
19.02.2020 14:55:01
Bán
0.0800
1.33011
1.32193
Lợi nhuận
48.70 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125534240
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 18:43:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:01
Khối lượng giao dịch
0.0800
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
48.70 USD
31.12.2019 14:04:02
19.02.2020 14:55:00
Bán
0.0100
1.30166
1.32193
Lợi nhuận
-15.43 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#123136708
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 14:04:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.43 USD
22.01.2020 17:02:21
19.02.2020 14:55:00
Bán
0.0100
1.31125
1.32193
Lợi nhuận
-8.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124772177
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.18 USD
23.01.2020 03:12:43
19.02.2020 14:55:00
Bán
0.0200
1.31595
1.32193
Lợi nhuận
-9.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124809492
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 03:12:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:00
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.25 USD
09.01.2020 15:46:02
19.02.2020 14:55:00
Bán
0.0100
1.30641
1.32193
Lợi nhuận
-11.84 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#123841118
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 15:46:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.84 USD
29.01.2020 17:56:21
19.02.2020 14:55:00
Bán
0.0300
1.32065
1.32193
Lợi nhuận
-3.20 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125276951
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 17:56:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:00
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.20 USD
18.02.2020 13:55:15
19.02.2020 11:10:01
Bán
0.0100
1.30484
1.29836
Lợi nhuận
6.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126568688
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 13:55:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 11:10:01
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29836
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.38 USD
18.02.2020 12:17:55
19.02.2020 11:10:01
Bán
0.0100
1.30112
1.29836
Lợi nhuận
2.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126558266
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 12:17:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 11:10:01
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29836
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
18.02.2020 10:12:42
19.02.2020 11:10:01
Bán
0.0100
1.29755
1.29836
Lợi nhuận
-0.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126538953
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 10:12:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 11:10:01
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29836
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.91 USD
12.02.2020 21:19:56
18.02.2020 15:32:28
Bán
0.0100
1.08705
1.08074
Lợi nhuận
6.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126218610
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 21:19:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 15:32:28
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08074
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.21 USD
07.02.2020 10:34:22
18.02.2020 11:13:51
Bán
0.0100
0.64286
0.63989
Lợi nhuận
2.87 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125874303
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 10:34:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 11:13:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.63989
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.87 USD
12.02.2020 03:10:30
18.02.2020 11:13:51
Bán
0.0100
0.646
0.63989
Lợi nhuận
6.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126144340
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:10:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 11:13:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.63989
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.01 USD
14.02.2020 19:27:59
18.02.2020 10:12:41
Bán
0.0100
1.30411
1.29769
Lợi nhuận
6.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126405748
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 19:27:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 10:12:41
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29769
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.32 USD
14.02.2020 15:25:12
18.02.2020 10:12:41
Bán
0.0100
1.3005
1.29769
Lợi nhuận
2.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126395782
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 15:25:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 10:12:41
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29769
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
10.02.2020 04:05:13
18.02.2020 02:30:24
Bán
0.0100
0.66902
0.67001
Lợi nhuận
-1.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125958424
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 04:05:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 02:30:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.67001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
11.02.2020 08:01:08
18.02.2020 02:30:24
Bán
0.0100
0.67172
0.67001
Lợi nhuận
1.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126077228
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 08:01:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 02:30:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.67001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
12.02.2020 10:27:47
18.02.2020 02:30:24
Bán
0.0200
0.67442
0.67001
Lợi nhuận
8.62 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126166655
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:27:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 02:30:24
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.67001
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.62 USD
10.02.2020 00:00:08
18.02.2020 02:30:24
Bán
0.0100
0.66632
0.67001
Lợi nhuận
-3.79 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125947226
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 02:30:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.67001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.79 USD
12.02.2020 03:01:44
17.02.2020 07:49:46
Mua
0.0100
1.0436
1.04624
Lợi nhuận
1.50 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#126143193
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:01:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:49:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.04624
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
10.02.2020 17:19:22
17.02.2020 07:49:46
Mua
0.0100
1.04637
1.04624
Lợi nhuận
-0.28 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#126024726
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 17:19:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:49:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.04624
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
12.02.2020 03:34:08
17.02.2020 07:49:46
Mua
0.0100
1.04101
1.04624
Lợi nhuận
3.17 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#126145935
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:34:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:49:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.04624
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.17 USD
11.02.2020 16:22:00
14.02.2020 15:25:11
Bán
0.0100
1.29583
1.30042
Lợi nhuận
-4.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126112662
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 16:22:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 15:25:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.30042
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.69 USD
13.02.2020 17:41:25
14.02.2020 15:25:11
Bán
0.0300
1.30688
1.30042
Lợi nhuận
19.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126329110
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:41:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 15:25:11
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.30042
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
19.08 USD
13.02.2020 14:37:21
14.02.2020 15:25:11
Bán
0.0200
1.30324
1.30042
Lợi nhuận
5.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126300230
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:37:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 15:25:11
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.30042
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.44 USD
13.02.2020 14:08:52
14.02.2020 15:25:11
Bán
0.0100
1.29951
1.30042
Lợi nhuận
-1.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126297212
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:08:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29951
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 15:25:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.30042
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.01 USD
06.02.2020 21:53:09
14.02.2020 15:25:11
Bán
0.0100
1.29219
1.30042
Lợi nhuận
-8.33 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125849645
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 21:53:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 15:25:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.30042
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.33 USD
12.02.2020 11:06:27
13.02.2020 14:37:53
Mua
0.0100
1.29761
1.30403
Lợi nhuận
6.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126173168
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 11:06:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:37:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.30403
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.32 USD
10.02.2020 00:00:09
12.02.2020 21:19:53
Bán
0.0100
1.09438
1.08749
Lợi nhuận
6.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125947235
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 21:19:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08749
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.79 USD