Chế độ demo
06.05.2021 11:40:03
06.05.2021 17:18:39
Mua
1.02
1.20445
1.20577
Lợi nhuận
1.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1506109796
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:40:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:18:39
Khối lượng giao dịch
1.02
Thoát
1.20577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
06.05.2021 15:05:01
06.05.2021 17:18:39
Mua
1.28
1.20581
1.20577
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1506139357
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 15:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:18:39
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
1.20577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
06.05.2021 15:15:04
06.05.2021 17:10:16
Bán
1.28
109.19
109.101
Lợi nhuận
1.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506141321
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 15:15:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:10:16
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
109.101
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
06.05.2021 14:15:04
06.05.2021 17:10:16
Bán
1.11
109.1
109.101
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506132997
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 14:15:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:10:16
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.101
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
06.05.2021 16:00:03
06.05.2021 17:10:16
Bán
1.47
109.291
109.101
Lợi nhuận
2.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506150591
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 16:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:10:16
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
109.101
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
06.05.2021 05:45:01
06.05.2021 16:01:54
Mua
1.11
109.39
109.302
Lợi nhuận
-0.89 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506074418
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:01:54
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.89 USD
06.05.2021 09:45:02
06.05.2021 16:01:54
Mua
1.28
109.278
109.302
Lợi nhuận
0.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506093781
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 09:45:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:01:54
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
109.302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
06.05.2021 12:30:01
06.05.2021 16:01:54
Mua
1.47
109.158
109.302
Lợi nhuận
1.94 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506115559
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 12:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:01:54
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
109.302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
03.05.2021 11:55:00
06.05.2021 15:10:00
Mua
1.38
132.079
131.626
Lợi nhuận
-5.73 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505730123
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 11:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
1.38
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.73 USD
04.05.2021 15:20:01
06.05.2021 15:10:00
Mua
2.95
131.243
131.626
Lợi nhuận
10.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505874189
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
2.95
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.35 USD
03.05.2021 17:05:02
06.05.2021 15:10:00
Mua
2.21
131.524
131.626
Lợi nhuận
2.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505770249
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 17:05:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
2.21
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
03.05.2021 12:35:01
06.05.2021 15:10:00
Mua
1.45
131.965
131.626
Lợi nhuận
-4.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505735941
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 12:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
1.45
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.50 USD
03.05.2021 15:30:00
06.05.2021 15:10:00
Mua
1.67
131.806
131.626
Lợi nhuận
-2.75 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505753243
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 15:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
1.67
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.75 USD
03.05.2021 10:15:00
06.05.2021 15:10:00
Mua
1.1
131.923
131.626
Lợi nhuận
-2.99 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505718724
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 10:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.99 USD
04.05.2021 11:50:01
06.05.2021 15:10:00
Mua
2.57
131.375
131.626
Lợi nhuận
5.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505846236
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 11:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
2.57
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
03.05.2021 15:50:01
06.05.2021 15:10:00
Mua
1.92
131.686
131.626
Lợi nhuận
-1.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505757181
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 15:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
1.92
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.06 USD
05.05.2021 11:15:04
06.05.2021 15:10:00
Mua
3.4
131.103
131.626
Lợi nhuận
16.29 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505986388
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 11:15:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:10:00
Khối lượng giao dịch
3.4
Thoát
131.626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.29 USD
06.05.2021 12:35:00
06.05.2021 14:02:53
Bán
1.39
109.124
109.171
Lợi nhuận
-0.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506116719
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 12:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 14:02:53
Khối lượng giao dịch
1.39
Thoát
109.171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
06.05.2021 10:00:00
06.05.2021 14:02:53
Bán
1.11
109.248
109.171
Lợi nhuận
0.78 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506094999
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 14:02:53
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
30.04.2021 11:25:00
06.05.2021 11:37:54
Mua
1.51
1.21
1.20407
Lợi nhuận
-8.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505606104
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 11:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
1.51
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.95 USD
04.05.2021 12:05:01
06.05.2021 11:37:54
Mua
5.4
1.20013
1.20407
Lợi nhuận
21.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505850153
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 12:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
5.4
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.28 USD
30.04.2021 17:55:05
06.05.2021 11:37:54
Mua
3.06
1.20501
1.20407
Lợi nhuận
-2.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505647443
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:55:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
3.06
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
30.04.2021 13:25:01
06.05.2021 11:37:54
Mua
1.73
1.20917
1.20407
Lợi nhuận
-8.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505613479
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 13:25:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
1.73
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.82 USD
30.04.2021 20:45:01
06.05.2021 11:37:54
Mua
4.05
1.20228
1.20407
Lợi nhuận
7.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505668467
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 20:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
4.05
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.25 USD
04.05.2021 10:40:02
06.05.2021 11:37:54
Mua
4.7
1.20137
1.20407
Lợi nhuận
12.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505837037
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 10:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
4.7
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.69 USD
30.04.2021 10:05:13
06.05.2021 11:37:54
Mua
1.31
1.21101
1.20407
Lợi nhuận
-9.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505597899
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 10:05:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
1.31
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.09 USD
30.04.2021 18:05:02
06.05.2021 11:37:54
Mua
3.52
1.20364
1.20407
Lợi nhuận
1.51 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505652550
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 18:05:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
3.52
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
30.04.2021 14:00:08
06.05.2021 11:37:54
Mua
1.99
1.20812
1.20407
Lợi nhuận
-8.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505617261
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 14:00:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
1.99
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.06 USD
30.04.2021 16:55:01
06.05.2021 11:37:54
Mua
2.31
1.20727
1.20407
Lợi nhuận
-7.39 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505635390
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 16:55:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
2.31
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.39 USD
30.04.2021 17:15:03
06.05.2021 11:37:54
Mua
2.66
1.20619
1.20407
Lợi nhuận
-5.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505641068
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:15:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20619
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
2.66
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.64 USD
05.05.2021 10:25:01
06.05.2021 11:37:54
Mua
6.28
1.19909
1.20407
Lợi nhuận
31.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505979846
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 10:25:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:54
Khối lượng giao dịch
6.28
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.27 USD
29.04.2021 09:55:01
06.05.2021 11:37:53
Mua
1.14
1.21198
1.20407
Lợi nhuận
-9.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505500710
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:55:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:53
Khối lượng giao dịch
1.14
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.02 USD
29.04.2021 09:00:00
06.05.2021 11:37:53
Mua
0.99
1.21358
1.20407
Lợi nhuận
-9.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505494312
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21358
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:37:53
Khối lượng giao dịch
0.99
Thoát
1.20407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.41 USD
06.05.2021 05:50:00
06.05.2021 09:56:39
Bán
1.47
109.395
109.264
Lợi nhuận
1.76 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506076344
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:56:39
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
109.264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
05.05.2021 17:20:00
06.05.2021 09:56:39
Bán
1.28
109.291
109.264
Lợi nhuận
0.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506031247
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:20:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:56:39
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
109.264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
05.05.2021 16:45:00
06.05.2021 09:56:39
Bán
1.11
109.184
109.264
Lợi nhuận
-0.81 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506026297
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 16:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:56:39
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
05.05.2021 11:35:01
06.05.2021 05:42:13
Mua
1.28
109.29
109.372
Lợi nhuận
0.96 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505988619
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 11:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:42:13
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
109.372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
05.05.2021 09:10:01
06.05.2021 05:42:13
Mua
1.11
109.397
109.372
Lợi nhuận
-0.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505966508
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:42:13
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
05.05.2021 16:40:00
06.05.2021 05:42:13
Mua
1.47
109.181
109.372
Lợi nhuận
2.57 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1506025815
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 16:40:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:42:13
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
109.372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.57 USD
05.05.2021 10:10:01
05.05.2021 17:07:53
Bán
1.11
131.182
131.065
Lợi nhuận
1.19 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505977453
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 10:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:07:53
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
131.065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
05.05.2021 11:35:01
05.05.2021 17:07:53
Bán
1.39
131.016
131.065
Lợi nhuận
-0.62 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505988622
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 11:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:07:53
Khối lượng giao dịch
1.39
Thoát
131.065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
05.05.2021 13:10:03
05.05.2021 17:07:53
Bán
1.69
131.331
131.065
Lợi nhuận
4.11 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505997761
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 13:10:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:07:53
Khối lượng giao dịch
1.69
Thoát
131.065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
05.05.2021 11:50:00
05.05.2021 17:07:53
Bán
1.47
131.142
131.065
Lợi nhuận
1.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505989866
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 11:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:07:53
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
131.065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
05.05.2021 09:05:02
05.05.2021 16:35:37
Bán
1.47
109.375
109.186
Lợi nhuận
2.54 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505965882
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 16:35:37
Khối lượng giao dịch
1.47
Thoát
109.186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.54 USD
04.05.2021 15:30:01
05.05.2021 16:35:37
Bán
1.11
109.14
109.186
Lợi nhuận
-0.47 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505875718
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 16:35:37
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
109.186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
04.05.2021 17:40:02
05.05.2021 16:35:37
Bán
1.28
109.256
109.186
Lợi nhuận
0.82 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505898462
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 17:40:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.256
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 16:35:37
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
109.186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
04.05.2021 19:30:00
05.05.2021 10:57:31
Bán
1.01
1.20161
1.1999
Lợi nhuận
1.73 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505924759
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 19:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 10:57:31
Khối lượng giao dịch
1.01
Thoát
1.1999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
05.05.2021 09:35:02
05.05.2021 10:57:31
Bán
1.28
1.20032
1.1999
Lợi nhuận
0.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505970284
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:35:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 10:57:31
Khối lượng giao dịch
1.28
Thoát
1.1999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
05.05.2021 10:10:02
05.05.2021 10:57:31
Bán
1.59
1.19906
1.1999
Lợi nhuận
-1.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1505977536
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 10:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 10:57:31
Khối lượng giao dịch
1.59
Thoát
1.1999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.34 USD
04.05.2021 14:45:02
05.05.2021 10:07:12
Bán
1.11
131.268
131.224
Lợi nhuận
0.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1505865607
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 10:07:12
Khối lượng giao dịch
1.11
Thoát
131.224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD