Chế độ demo
04.02.2020 16:54:54
09.03.2020 15:30:02
Mua
9
924
602.42
Lợi nhuận
-2 896.81 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#125633664
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 16:54:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
924
Phí qua đêm
-0.34 USD
Tổng cộng
-2 894.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 15:30:02
Khối lượng giao dịch
9
Ngoài
602.42
Phí hoa hồng
-2.25 USD
Lợi nhuận
-2 896.81 USD
29.01.2020 22:42:40
09.03.2020 15:30:01
Bán
8
585.2
606.9
Lợi nhuận
-176.34 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#125285297
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 22:42:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
585.2
Phí qua đêm
-0.74 USD
Tổng cộng
-173.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 15:30:01
Khối lượng giao dịch
8
Ngoài
606.9
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-176.34 USD
29.01.2020 19:21:16
09.03.2020 15:30:01
Bán
5
577.25
606.9
Lợi nhuận
-149.90 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#125271473
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 19:21:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
577.25
Phí qua đêm
-0.40 USD
Tổng cộng
-148.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 15:30:01
Khối lượng giao dịch
5
Ngoài
606.9
Phí hoa hồng
-1.25 USD
Lợi nhuận
-149.90 USD
24.02.2020 09:02:02
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.21
64.5965
71.4056
Lợi nhuận
-1 992.98 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#126900936
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 09:02:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
64.5965
Phí qua đêm
15.84 USD
Tổng cộng
-2 002.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
-1 992.98 USD
05.03.2020 12:48:19
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.25
66.3975
71.4056
Lợi nhuận
-1 758.27 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128073722
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 12:48:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
66.3975
Phí qua đêm
2.63 USD
Tổng cộng
-1 753.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
-1 758.27 USD
26.02.2020 09:25:08
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.48
65.6512
71.4056
Lợi nhuận
-3 851.64 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#127176611
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 09:25:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
65.6512
Phí qua đêm
30.96 USD
Tổng cộng
-3 868.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-14.40 USD
Lợi nhuận
-3 851.64 USD
03.03.2020 18:12:12
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.25
107.411
104.242
Lợi nhuận
-758.88 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127882344
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 18:12:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.411
Phí qua đêm
3.63 USD
Tổng cộng
-760.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-758.88 USD
05.03.2020 18:55:41
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.25
106.525
104.242
Lợi nhuận
-548.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128094939
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 18:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.525
Phí qua đêm
1.22 USD
Tổng cộng
-547.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-548.80 USD
25.02.2020 10:20:03
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.18
65.1351
71.4056
Lợi nhuận
-1 573.46 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#127151952
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 10:20:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
65.1351
Phí qua đêm
12.61 USD
Tổng cộng
-1 580.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-5.40 USD
Lợi nhuận
-1 573.46 USD
06.03.2020 10:29:40
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.25
1.12495
1.13503
Lợi nhuận
-253.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128127657
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 10:29:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12495
Phí qua đêm
0.95 USD
Tổng cộng
-252.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-253.55 USD
27.02.2020 15:21:57
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.36
65.8425
71.4056
Lợi nhuận
-2 798.19 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#127168170
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 15:21:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
65.8425
Phí qua đêm
17.31 USD
Tổng cộng
-2 804.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-10.80 USD
Lợi nhuận
-2 798.19 USD
06.03.2020 16:56:01
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.55
1.13471
1.1345
Lợi nhuận
-22.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128248373
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 16:56:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13471
Phí qua đêm
-5.78 USD
Tổng cộng
-11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.55
Ngoài
1.1345
Phí hoa hồng
-5.50 USD
Lợi nhuận
-22.83 USD
05.03.2020 18:55:41
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.36
106.525
104.242
Lợi nhuận
-790.26 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115496682
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 18:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.525
Phí qua đêm
1.77 USD
Tổng cộng
-788.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
-790.26 USD
28.02.2020 00:16:48
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.36
109.425
104.242
Lợi nhuận
-1 786.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#125998359
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 00:16:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.425
Phí qua đêm
6.96 USD
Tổng cộng
-1 789.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
-1 786.59 USD
03.03.2020 10:22:28
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.25
108.063
104.242
Lợi nhuận
-915.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127806506
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 10:22:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.063
Phí qua đêm
3.63 USD
Tổng cộng
-916.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-915.25 USD
05.03.2020 16:54:59
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.45
66.9875
71.4056
Lợi nhuận
-2 793.07 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#127807381
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 16:54:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
66.9875
Phí qua đêm
4.73 USD
Tổng cộng
-2 784.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.45
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-13.50 USD
Lợi nhuận
-2 793.07 USD
05.03.2020 12:08:40
08.03.2020 23:03:25
Mua
0.48
106.912
104.242
Lợi nhuận
-1 231.90 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127945063
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 12:08:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.912
Phí qua đêm
2.35 USD
Tổng cộng
-1 229.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
104.242
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
-1 231.90 USD
21.02.2020 11:52:15
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.05
64.3672
71.4056
Lợi nhuận
-490.30 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#126900957
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 11:52:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
64.3672
Phí qua đêm
4.05 USD
Tổng cộng
-492.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
71.4056
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-490.30 USD
05.03.2020 18:42:26
08.03.2020 23:03:25
Bán
0.25
1.11975
1.13503
Lợi nhuận
-382.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128095071
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 18:42:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11975
Phí qua đêm
1.90 USD
Tổng cộng
-382.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:25
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-382.60 USD
28.02.2020 21:35:26
08.03.2020 23:03:24
Bán
0.28
1.10275
1.13503
Lợi nhuận
-898.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127593619
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 21:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10275
Phí qua đêm
8.48 USD
Tổng cộng
-903.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:24
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-898.16 USD
02.03.2020 09:57:17
08.03.2020 23:03:24
Bán
0.25
1.10664
1.13503
Lợi nhuận
-705.61 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127660529
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 09:57:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10664
Phí qua đêm
6.64 USD
Tổng cộng
-709.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-705.61 USD
02.03.2020 17:53:21
08.03.2020 23:03:24
Bán
0.25
1.11179
1.13503
Lợi nhuận
-576.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127732596
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 17:53:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11179
Phí qua đêm
6.64 USD
Tổng cộng
-581.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
-576.86 USD
06.03.2020 12:04:44
08.03.2020 23:03:24
Bán
0.14
1.12994
1.13503
Lợi nhuận
-72.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#104075481
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:04:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12994
Phí qua đêm
0.53 USD
Tổng cộng
-71.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:24
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
-72.13 USD
28.02.2020 20:23:54
08.03.2020 23:03:24
Bán
0.18
1.09953
1.13503
Lợi nhuận
-635.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127593629
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 20:23:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09953
Phí qua đêm
5.45 USD
Tổng cộng
-639.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:03:24
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.13503
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
-635.35 USD
06.03.2020 17:01:31
08.03.2020 23:00:12
Bán
0.56
105.213
105.073
Lợi nhuận
63.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128248874
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:01:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.213
Phí qua đêm
-5.85 USD
Tổng cộng
74.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:00:12
Khối lượng giao dịch
0.56
Ngoài
105.073
Phí hoa hồng
-5.60 USD
Lợi nhuận
63.16 USD
06.03.2020 17:18:28
08.03.2020 23:00:02
Mua
0.35
1.13273
1.13397
Lợi nhuận
36.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128250103
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:18:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13273
Phí qua đêm
-3.68 USD
Tổng cộng
43.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:00:02
Khối lượng giao dịch
0.35
Ngoài
1.13397
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
36.22 USD
06.03.2020 17:28:10
06.03.2020 17:40:30
Mua
0.75
68.1275
68.1862
Lợi nhuận
42.07 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128249982
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:28:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.1275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 17:40:30
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
68.1862
Phí hoa hồng
-22.50 USD
Lợi nhuận
42.07 USD
06.03.2020 17:28:44
06.03.2020 17:29:36
Mua
0.95
68.0725
68.1676
Lợi nhuận
104.03 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128248109
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:28:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.0725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
132.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 17:29:36
Khối lượng giao dịch
0.95
Ngoài
68.1676
Phí hoa hồng
-28.50 USD
Lợi nhuận
104.03 USD
06.03.2020 17:27:31
06.03.2020 17:29:21
Mua
0.75
1.13012
1.13074
Lợi nhuận
39.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128214942
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:27:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 17:29:21
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.13074
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
39.00 USD
06.03.2020 17:05:05
06.03.2020 17:15:19
Mua
0.96
68.2125
68.3645
Lợi nhuận
184.64 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128249115
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 17:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.2125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
213.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 17:15:19
Khối lượng giao dịch
0.96
Ngoài
68.3645
Phí hoa hồng
-28.80 USD
Lợi nhuận
184.64 USD
27.02.2020 23:09:08
06.03.2020 16:54:23
Mua
0.36
109.785
105.096
Lợi nhuận
-1 602.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127499023
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 23:09:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.785
Phí qua đêm
6.92 USD
Tổng cộng
-1 606.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:54:23
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
105.096
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
-1 602.87 USD
05.03.2020 13:39:01
06.03.2020 16:54:02
Bán
0.48
1.11795
1.13544
Lợi nhuận
-842.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127968145
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 13:39:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11795
Phí qua đêm
1.82 USD
Tổng cộng
-839.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:54:02
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
1.13544
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
-842.50 USD
27.01.2020 20:23:06
06.03.2020 16:53:34
Bán
5
560.77
686.48
Lợi nhuận
-630.19 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#125083132
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 20:23:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
560.77
Phí qua đêm
-0.39 USD
Tổng cộng
-628.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:53:34
Khối lượng giao dịch
5
Ngoài
686.48
Phí hoa hồng
-1.25 USD
Lợi nhuận
-630.19 USD
27.01.2020 18:27:19
06.03.2020 16:51:48
Bán
5
545.22
690.15
Lợi nhuận
-726.29 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#125074441
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 18:27:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
545.22
Phí qua đêm
-0.39 USD
Tổng cộng
-724.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:51:48
Khối lượng giao dịch
5
Ngoài
690.15
Phí hoa hồng
-1.25 USD
Lợi nhuận
-726.29 USD
06.03.2020 15:26:56
06.03.2020 16:50:04
Mua
0.36
68.219
68.3175
Lợi nhuận
41.10 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128238626
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 15:26:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:50:04
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
68.3175
Phí hoa hồng
-10.80 USD
Lợi nhuận
41.10 USD
06.03.2020 15:31:01
06.03.2020 16:48:24
Mua
0.75
68.0725
68.2016
Lợi nhuận
119.47 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128233929
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 15:31:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.0725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
141.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:48:24
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
68.2016
Phí hoa hồng
-22.50 USD
Lợi nhuận
119.47 USD
06.03.2020 13:55:17
06.03.2020 16:16:38
Mua
0.75
1.13272
1.13392
Lợi nhuận
82.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128223870
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 13:55:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
90.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 16:16:38
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.13392
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
82.50 USD
06.03.2020 12:46:45
06.03.2020 15:15:20
Bán
0.25
105.194
105.044
Lợi nhuận
33.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128212161
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:46:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 15:15:20
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
105.044
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
33.20 USD
06.03.2020 12:01:54
06.03.2020 14:53:20
Mua
0.75
68.1571
68.2575
Lợi nhuận
87.82 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#128203910
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:01:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.1571
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
110.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:53:20
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
68.2575
Phí hoa hồng
-22.50 USD
Lợi nhuận
87.82 USD
06.03.2020 13:20:35
06.03.2020 13:39:28
Mua
0.75
1.13211
1.13312
Lợi nhuận
68.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128218216
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 13:20:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 13:39:28
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.13312
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
68.25 USD
06.03.2020 12:07:39
06.03.2020 13:01:12
Mua
0.75
1.13069
1.13182
Lợi nhuận
77.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128205025
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:07:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
84.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 13:01:12
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.13182
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
77.25 USD
06.03.2020 12:22:10
06.03.2020 12:46:58
Bán
0.12
1.13175
1.13022
Lợi nhuận
17.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103818414
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:22:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:46:58
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.13022
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
17.16 USD
06.03.2020 12:21:36
06.03.2020 12:32:34
Mua
0.16
105.012
105.312
Lợi nhuận
43.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#110602707
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:21:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:32:34
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
105.312
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
43.98 USD
02.03.2020 13:51:45
06.03.2020 12:03:34
Bán
0.45
1.11102
1.12969
Lợi nhuận
-834.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124704165
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 13:51:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11102
Phí qua đêm
10.25 USD
Tổng cộng
-840.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:03:34
Khối lượng giao dịch
0.45
Ngoài
1.12969
Phí hoa hồng
-4.50 USD
Lợi nhuận
-834.40 USD
20.02.2020 03:27:22
06.03.2020 12:00:53
Mua
0.24
0.66656
0.66346
Lợi nhuận
-95.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126714768
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 03:27:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66656
Phí qua đêm
-18.90 USD
Tổng cộng
-74.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:00:53
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
0.66346
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-95.70 USD
13.08.2019 17:38:16
06.03.2020 12:00:45
Mua
0.12
11003.59
9142.92
Lợi nhuận
-230.66 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#109151056
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 17:38:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
11003.59
Phí qua đêm
-6.18 USD
Tổng cộng
-223.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:00:45
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
9142.92
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-230.66 USD
27.01.2020 01:06:00
06.03.2020 01:13:54
Mua
0.28
0.68112
0.66125
Lợi nhuận
-619.43 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125000483
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 01:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68112
Phí qua đêm
-60.27 USD
Tổng cộng
-556.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 01:13:54
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
0.66125
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-619.43 USD
05.03.2020 23:43:11
06.03.2020 01:11:32
Bán
0.12
1.12402
1.12287
Lợi nhuận
13.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#108492927
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 23:43:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12402
Phí qua đêm
0.45 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 01:11:32
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.12287
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
13.05 USD
05.03.2020 23:00:00
06.03.2020 00:03:59
Mua
0.21
106.012
106.131
Lợi nhuận
21.96 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#112143573
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 23:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.012
Phí qua đêm
0.51 USD
Tổng cộng
23.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 00:03:59
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
106.131
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
21.96 USD
04.03.2020 01:05:57
04.03.2020 03:01:58
Mua
0.36
107.012
107.512
Lợi nhuận
163.82 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127916801
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 01:05:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
167.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 03:01:58
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
107.512
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
163.82 USD