Chế độ demo
24.10.2019 17:02:04
24.10.2019 17:19:28
Mua
0.03
1.28689
1.28445
Lợi nhuận
-7.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50321696
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 17:02:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 17:19:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.28445
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.32 USD
22.10.2019 15:02:38
22.10.2019 15:44:44
Mua
0.03
1.29298
1.29
Lợi nhuận
-8.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50247382
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 15:02:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 15:44:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.94 USD
22.10.2019 11:38:45
22.10.2019 12:15:37
Mua
0.03
1.29286
1.2936
Lợi nhuận
2.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50237155
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:38:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 12:15:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2936
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
22.10.2019 10:36:37
22.10.2019 10:58:32
Mua
0.03
1.29372
1.29445
Lợi nhuận
2.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50231879
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 10:36:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 10:58:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.29445
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
21.10.2019 01:05:38
21.10.2019 11:00:05
Mua
0.03
1.29132
1.295
Lợi nhuận
11.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50181849
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 01:05:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 11:00:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.04 USD
21.10.2019 01:19:04
21.10.2019 01:35:01
Mua
0.03
1.28796
1.28914
Lợi nhuận
3.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50182693
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 01:19:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 01:35:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.28914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
18.10.2019 11:59:44
18.10.2019 20:00:20
Mua
0.03
1.29024
1.2935
Lợi nhuận
9.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50165604
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 11:59:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 20:00:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.78 USD
18.10.2019 09:02:05
18.10.2019 11:41:15
Mua
0.03
1.2864
1.29129
Lợi nhuận
14.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50160789
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 09:02:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 11:41:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.29129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.67 USD
17.10.2019 15:09:08
17.10.2019 21:58:47
Mua
0.03
1.28221
1.2875
Lợi nhuận
15.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50141137
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 15:09:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 21:58:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.87 USD
17.10.2019 11:43:43
17.10.2019 12:28:24
Mua
0.03
1.28266
1.286
Lợi nhuận
10.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50131611
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 11:43:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 12:28:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.02 USD
17.10.2019 11:38:42
17.10.2019 11:42:48
Mua
0.03
1.28032
1.28297
Lợi nhuận
7.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50131222
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 11:38:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 11:42:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.28297
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.95 USD
17.10.2019 08:50:57
17.10.2019 11:37:27
Mua
0.03
1.27664
1.27902
Lợi nhuận
7.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50126227
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 08:50:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 11:37:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.27902
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.14 USD
24.06.2019 09:16:24
16.10.2019 16:59:49
Mua
0.03
1.27631
1.28409
Lợi nhuận
23.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48261827
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 09:16:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 16:59:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.28409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.34 USD
11.10.2019 14:29:46
11.10.2019 15:13:47
Bán
0.03
1.26499
1.26203
Lợi nhuận
8.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#49988297
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:29:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 15:13:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26203
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.88 USD
16.07.2019 04:00:02
16.07.2019 12:21:52
Bán
0.03
1.25133
1.24606
Lợi nhuận
15.81 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48497614
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 04:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 12:21:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.81 USD
28.06.2019 20:00:00
16.07.2019 04:00:01
Mua
0.03
1.26964
1.25134
Lợi nhuận
-54.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48320799
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 20:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-54.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 04:00:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25134
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-54.90 USD
21.06.2019 17:56:53
21.06.2019 18:00:14
Mua
0.03
1.26864
1.26945
Lợi nhuận
2.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48245584
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 17:56:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 18:00:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
21.06.2019 17:19:04
21.06.2019 17:56:23
Mua
0.03
1.26688
1.26862
Lợi nhuận
5.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48245151
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 17:19:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 17:56:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.22 USD
21.06.2019 13:35:07
21.06.2019 16:52:03
Mua
0.03
1.267
1.26795
Lợi nhuận
2.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48242376
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 13:35:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 16:52:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26795
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.85 USD
19.06.2019 03:30:23
19.06.2019 04:16:56
Bán
0.03
1.25645
1.25666
Lợi nhuận
-0.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48212223
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 03:30:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 04:16:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25666
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
12.06.2019 20:00:01
14.06.2019 12:14:18
Bán
0.03
1.2687
1.2637
Lợi nhuận
15.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48152538
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 20:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 12:14:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2637
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.00 USD
11.06.2019 12:00:00
12.06.2019 20:00:00
Mua
0.03
1.27098
1.26873
Lợi nhuận
-6.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48137469
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 12:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 20:00:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26873
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.75 USD
06.06.2019 16:25:10
06.06.2019 17:03:37
Mua
0.03
1334.76
1335.57
Lợi nhuận
2.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#48107736
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 16:25:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1334.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 17:03:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1335.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
05.06.2019 14:50:31
05.06.2019 15:19:45
Mua
0.03
1335.23
1338.51
Lợi nhuận
9.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#48096502
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 14:50:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1335.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 15:19:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1338.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.84 USD
21.02.2019 16:52:41
05.06.2019 13:03:12
Mua
0.03
1333.58
1337.81
Lợi nhuận
12.69 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47373754
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2019 16:52:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1333.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 13:03:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1337.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.69 USD
21.02.2019 11:22:44
21.02.2019 12:35:09
Mua
0.03
1333.82
1334.92
Lợi nhuận
3.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47371497
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2019 11:22:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1333.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2019 12:35:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1334.92
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
19.02.2019 14:57:53
19.02.2019 16:05:20
Mua
0.03
1331.76
1331.99
Lợi nhuận
0.69 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47357389
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2019 14:57:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1331.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2019 16:05:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1331.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
31.01.2019 15:47:05
19.02.2019 10:34:10
Mua
0.03
1325.65
1328.05
Lợi nhuận
7.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47267236
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 15:47:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1325.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2019 10:34:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1328.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
31.01.2019 14:44:10
31.01.2019 15:36:52
Mua
0.03
1324.19
1325.08
Lợi nhuận
2.67 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47266502
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 14:44:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1324.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2019 15:36:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1325.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.67 USD
31.01.2019 13:15:17
31.01.2019 14:33:03
Mua
0.03
1323.04
1323.94
Lợi nhuận
2.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47265976
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 13:15:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1323.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2019 14:33:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1323.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
31.01.2019 10:11:30
31.01.2019 13:13:19
Mua
0.03
1321.73
1322.89
Lợi nhuận
3.48 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47264399
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 10:11:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1321.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2019 13:13:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1322.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
31.01.2019 07:53:11
31.01.2019 10:10:09
Mua
0.03
1320.35
1321.07
Lợi nhuận
2.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47263230
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 07:53:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1320.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2019 10:10:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1321.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
31.01.2019 02:34:35
31.01.2019 07:46:29
Mua
0.03
1319.96
1320.36
Lợi nhuận
1.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47261594
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 02:34:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1319.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2019 07:46:29
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1320.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
30.01.2019 11:46:36
30.01.2019 21:04:55
Mua
0.03
1313.88
1316.5
Lợi nhuận
7.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47253534
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2019 11:46:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1313.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2019 21:04:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1316.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.86 USD
30.01.2019 05:50:16
30.01.2019 06:25:39
Mua
0.03
1313.75
1313.74
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47251366
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2019 05:50:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1313.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2019 06:25:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1313.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
29.01.2019 15:28:11
29.01.2019 17:09:27
Mua
0.03
1309.43
1310.15
Lợi nhuận
2.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47245506
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 15:28:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1309.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 17:09:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1310.15
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
29.01.2019 14:59:59
29.01.2019 15:10:39
Mua
0.03
1309.06
1310
Lợi nhuận
2.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47245267
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 14:59:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1309.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 15:10:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1310
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
29.01.2019 13:07:29
29.01.2019 14:47:01
Mua
0.03
1308.28
1309.4
Lợi nhuận
3.36 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47244510
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 13:07:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1308.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 14:47:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1309.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.36 USD
29.01.2019 11:12:24
29.01.2019 12:05:07
Mua
0.03
1307.75
1308.8
Lợi nhuận
3.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47243836
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 11:12:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1307.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 12:05:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1308.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
29.01.2019 09:27:46
29.01.2019 10:43:42
Mua
0.03
1307.3
1308.8
Lợi nhuận
4.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47242411
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 09:27:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1307.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 10:43:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1308.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
29.01.2019 08:15:10
29.01.2019 09:20:41
Mua
0.03
1305.67
1306.68
Lợi nhuận
3.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47241994
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 08:15:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1305.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 09:20:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1306.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.03 USD
29.01.2019 07:36:10
29.01.2019 08:11:12
Mua
0.03
1303.73
1304.79
Lợi nhuận
3.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47241760
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2019 07:36:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1303.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 08:11:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1304.79
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
28.01.2019 17:08:35
29.01.2019 07:25:38
Mua
0.03
1302.99
1303.65
Lợi nhuận
1.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47238567
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2019 17:08:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1302.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 07:25:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1303.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
28.01.2019 14:12:44
28.01.2019 17:08:05
Mua
0.03
1300.34
1302.38
Lợi nhuận
6.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47236508
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2019 14:12:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1300.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2019 17:08:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1302.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.12 USD
28.01.2019 01:59:57
28.01.2019 02:47:40
Mua
0.03
1300.43
1301.31
Lợi nhuận
2.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47231761
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2019 01:59:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1300.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2019 02:47:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1301.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
04.01.2019 05:09:15
25.01.2019 23:23:14
Mua
0.03
1296.52
1302.5
Lợi nhuận
17.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47081176
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 05:09:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1296.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2019 23:23:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1302.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.94 USD
22.01.2019 01:00:02
22.01.2019 01:36:05
Bán
0.05
1279.26
1280.69
Lợi nhuận
-7.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47191292
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1279.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2019 01:36:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1280.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.15 USD
17.01.2019 01:00:02
22.01.2019 01:00:01
Mua
0.05
1294.56
1279.25
Lợi nhuận
-76.55 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47165481
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1294.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-76.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2019 01:00:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1279.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-76.55 USD
04.01.2019 16:27:13
04.01.2019 16:43:01
Mua
0.03
1284.21
1279.99
Lợi nhuận
-12.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47085246
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 16:27:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1284.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2019 16:43:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1279.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.66 USD
04.01.2019 11:49:09
04.01.2019 13:54:52
Mua
0.03
1290.86
1291.38
Lợi nhuận
1.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#47083184
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 11:49:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1290.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2019 13:54:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1291.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.56 USD