Chế độ demo
03.09.2020 05:52:05
08.09.2020 21:32:32
Mua
3
1.33314
1.29992
Lợi nhuận
-99.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1479094035
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 05:52:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-99.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:32:32
Khối lượng giao dịch
3
Thoát
1.29992
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-99.66 USD
25.08.2020 02:02:27
08.09.2020 13:15:28
Bán
0.01
1.30691
1.305
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478463654
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 02:02:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
24.08.2020 22:50:25
08.09.2020 13:15:28
Bán
0.01
1.306
1.305
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478461125
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 22:50:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
24.08.2020 22:59:01
08.09.2020 13:15:28
Bán
0.01
1.30661
1.305
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478461196
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 22:59:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
24.08.2020 22:45:00
08.09.2020 13:15:28
Bán
0.01
1.3057
1.305
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478461018
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 22:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
24.08.2020 22:54:06
08.09.2020 13:15:28
Bán
0.01
1.30632
1.305
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478461140
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 22:54:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 03:34:59
08.09.2020 13:01:06
Bán
0.01
1.30721
1.306
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478465266
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 03:34:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 03:35:45
08.09.2020 13:01:06
Bán
0.01
1.30751
1.306
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478465363
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 03:35:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 03:50:38
08.09.2020 13:01:06
Bán
0.01
1.3078
1.306
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478465853
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 03:50:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 04:40:45
08.09.2020 12:47:29
Bán
0.01
1.30842
1.307
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478467685
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:40:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:47:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 04:42:37
08.09.2020 12:47:29
Bán
0.01
1.30874
1.307
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478467749
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:42:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:47:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 04:37:01
08.09.2020 12:47:29
Bán
0.01
1.30812
1.307
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478467562
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:37:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:47:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 04:59:41
08.09.2020 12:43:03
Bán
0.01
1.30975
1.308
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478468531
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:59:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:43:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 04:49:34
08.09.2020 12:43:03
Bán
0.01
1.30903
1.308
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478467993
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:49:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:43:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 04:53:33
08.09.2020 12:43:03
Bán
0.01
1.30944
1.308
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478468146
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:53:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:43:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 13:02:46
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31194
1.3085
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478495767
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:02:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
25.08.2020 05:01:38
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31032
1.3085
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478469085
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 05:01:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 07:00:04
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31065
1.3085
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478472255
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 07:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.08.2020 07:00:21
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31101
1.3085
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478472388
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 07:00:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
25.08.2020 12:56:02
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31129
1.3085
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478495224
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 12:56:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
25.08.2020 13:02:33
08.09.2020 12:33:04
Bán
0.01
1.31162
1.3085
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478495721
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:02:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 12:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
25.08.2020 13:40:03
08.09.2020 11:37:01
Bán
0.01
1.31268
1.312
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478498492
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:40:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 11:37:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.312
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 13:04:41
08.09.2020 11:37:01
Bán
0.01
1.31227
1.312
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478495914
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:04:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 11:37:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.312
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
25.08.2020 13:45:25
08.09.2020 11:37:01
Bán
0.01
1.31305
1.312
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478499151
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:45:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 11:37:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.312
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 13:50:39
08.09.2020 08:17:09
Bán
0.01
1.31335
1.313
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478499655
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:50:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 08:17:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
25.08.2020 14:02:49
08.09.2020 08:17:09
Bán
0.01
1.31394
1.313
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478501161
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 14:02:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 08:17:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 13:53:32
08.09.2020 08:17:09
Bán
0.01
1.31363
1.313
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478499894
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 13:53:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 08:17:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:04:25
08.09.2020 04:59:32
Bán
0.01
1.31454
1.314
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478510505
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:04:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 04:59:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 15:03:20
08.09.2020 04:59:32
Bán
0.01
1.31424
1.314
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478505341
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 15:03:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 04:59:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
25.08.2020 16:06:50
08.09.2020 04:59:32
Bán
0.01
1.31499
1.314
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478510822
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:06:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 04:59:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:07:19
07.09.2020 13:32:13
Bán
0.01
1.3158
1.315
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478511149
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:07:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:32:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:07:33
07.09.2020 13:32:13
Bán
0.01
1.31612
1.315
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478511245
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:07:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:32:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:07:00
07.09.2020 13:32:13
Bán
0.01
1.31551
1.315
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478510962
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:07:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:32:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 16:37:55
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.31718
1.31603
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478583678
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 16:37:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:08:11
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.31674
1.31603
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478511531
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:08:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 16:43:09
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.3178
1.31603
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478584772
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 16:43:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.08.2020 16:46:47
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.31816
1.31603
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478585439
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 16:46:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.08.2020 16:41:08
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.31749
1.31603
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478584363
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 16:41:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 16:07:55
07.09.2020 13:18:25
Bán
0.01
1.31642
1.31603
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478511355
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 16:07:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 13:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
26.08.2020 16:58:40
07.09.2020 12:31:11
Bán
0.01
1.31852
1.31813
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478586400
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 16:58:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:31:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
26.08.2020 17:02:49
07.09.2020 12:31:02
Bán
0.01
1.31882
1.31813
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478587394
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:02:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:31:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 17:18:27
07.09.2020 12:30:53
Bán
0.01
1.3192
1.31813
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478588646
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:18:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:30:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 17:20:00
07.09.2020 12:30:45
Bán
0.01
1.31949
1.31825
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478588839
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:20:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:30:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31825
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 17:23:07
07.09.2020 12:30:37
Bán
0.01
1.31979
1.31827
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478589178
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:23:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:30:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.08.2020 17:24:09
07.09.2020 12:30:28
Bán
0.01
1.31999
1.3182
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478589306
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:24:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:30:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3182
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.08.2020 17:29:01
07.09.2020 12:30:22
Bán
0.01
1.32028
1.31841
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478590056
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:29:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:30:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.08.2020 17:29:31
04.09.2020 16:54:54
Bán
0.01
1.3206
1.31976
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478590119
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:29:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:54:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31976
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 17:31:21
04.09.2020 16:54:39
Bán
0.01
1.3209
1.3198
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478590924
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:31:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:54:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3198
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 17:35:19
04.09.2020 16:54:29
Bán
0.01
1.32124
1.31981
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478591366
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 17:35:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:54:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.08.2020 19:37:18
04.09.2020 16:54:22
Bán
0.01
1.32156
1.31983
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478600162
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 19:37:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:54:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD