Chế độ demo
07.05.2021 03:59:58
07.05.2021 05:00:46
Mua
0.01
1.20637
1.2067
Lợi nhuận
0.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14801856
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 03:59:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
07.05.2021 04:00:00
07.05.2021 05:00:44
Mua
0.01
1.20637
1.2067
Lợi nhuận
0.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14801857
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
07.05.2021 04:03:53
07.05.2021 05:00:44
Mua
0.01
1.20627
1.2067
Lợi nhuận
0.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14802243
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:03:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
07.05.2021 03:58:04
07.05.2021 05:00:43
Mua
0.01
1.20634
1.2067
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14801766
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 03:58:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
07.05.2021 03:59:57
07.05.2021 05:00:42
Mua
0.01
1.20637
1.20669
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14801855
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 03:59:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20669
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
07.05.2021 04:00:01
07.05.2021 05:00:42
Mua
0.01
1.20638
1.20669
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14801884
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20669
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
07.05.2021 04:07:30
07.05.2021 05:00:39
Mua
0.01
1.20603
1.2067
Lợi nhuận
0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14802356
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:07:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:00:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
04.05.2021 02:58:18
04.05.2021 03:47:59
Mua
0.01
1.39033
1.39051
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467104
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 02:58:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39051
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
04.05.2021 03:10:51
04.05.2021 03:47:58
Mua
0.01
1.38966
1.39051
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467600
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 03:10:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39051
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
04.05.2021 02:57:48
04.05.2021 03:47:57
Mua
0.01
1.39033
1.39051
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467096
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 02:57:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39051
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
04.05.2021 02:59:15
04.05.2021 03:47:57
Mua
0.01
1.39036
1.39052
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467122
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 02:59:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39052
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
04.05.2021 02:59:12
04.05.2021 03:47:56
Mua
0.01
1.39036
1.3905
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467120
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 02:59:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
04.05.2021 03:10:55
04.05.2021 03:47:56
Mua
0.01
1.38968
1.3905
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467602
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 03:10:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
04.05.2021 02:59:14
04.05.2021 03:47:56
Mua
0.01
1.39036
1.3905
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14467121
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 02:59:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
04.05.2021 03:33:22
04.05.2021 03:47:55
Mua
0.01
1.38945
1.3905
Lợi nhuận
0.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14468232
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 03:33:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 03:47:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
03.05.2021 04:59:30
03.05.2021 05:29:11
Bán
0.01
1.20267
1.20216
Lợi nhuận
0.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14376497
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 04:59:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 05:29:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20216
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
03.05.2021 04:59:32
03.05.2021 05:29:08
Bán
0.01
1.20267
1.20216
Lợi nhuận
0.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14376498
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 04:59:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 05:29:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20216
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
03.05.2021 04:59:35
03.05.2021 05:29:04
Bán
0.01
1.2027
1.20216
Lợi nhuận
0.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14376501
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 04:59:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 05:29:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20216
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
03.05.2021 04:59:34
03.05.2021 05:29:00
Bán
0.01
1.20267
1.20217
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14376500
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 04:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 05:29:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20217
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
03.05.2021 04:59:38
03.05.2021 05:28:54
Bán
0.01
1.2027
1.20217
Lợi nhuận
0.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14376506
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 04:59:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 05:28:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20217
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
29.04.2021 04:59:52
29.04.2021 10:21:16
Bán
0.01
1.22895
1.22949
Lợi nhuận
-0.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188308
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 04:59:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
29.04.2021 04:59:54
29.04.2021 10:21:15
Bán
0.01
1.22895
1.22949
Lợi nhuận
-0.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188309
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 04:59:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
29.04.2021 07:01:02
29.04.2021 10:21:15
Bán
0.01
1.23124
1.22949
Lợi nhuận
1.32 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14192230
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 07:01:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
29.04.2021 04:59:49
29.04.2021 10:21:13
Bán
0.01
1.22893
1.22949
Lợi nhuận
-0.56 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188300
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 04:59:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.56 USD
29.04.2021 04:59:51
29.04.2021 10:21:13
Bán
0.01
1.22895
1.22949
Lợi nhuận
-0.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188306
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 04:59:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
29.04.2021 05:16:12
29.04.2021 10:21:13
Bán
0.01
1.22983
1.22949
Lợi nhuận
0.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14189044
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:16:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
29.04.2021 04:59:50
29.04.2021 10:21:13
Bán
0.01
1.22894
1.22949
Lợi nhuận
-0.55 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188303
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 04:59:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
29.04.2021 05:33:07
29.04.2021 10:21:12
Bán
0.01
1.23018
1.22949
Lợi nhuận
0.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14189542
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:33:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
29.04.2021 05:08:02
29.04.2021 10:21:12
Bán
0.01
1.22926
1.22949
Lợi nhuận
-0.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14188762
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:08:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
29.04.2021 07:02:09
29.04.2021 10:21:11
Bán
0.01
1.23115
1.22949
Lợi nhuận
1.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14192259
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 07:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:21:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22949
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
27.04.2021 05:58:59
27.04.2021 07:36:03
Bán
0.01
1.24048
1.24011
Lợi nhuận
0.20 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13929983
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:58:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:36:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24011
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
27.04.2021 05:59:15
27.04.2021 07:35:59
Bán
0.01
1.24043
1.24011
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13929994
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:59:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:35:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24011
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
27.04.2021 05:59:19
27.04.2021 07:35:55
Bán
0.01
1.24043
1.24011
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13929998
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:59:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:35:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24011
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
27.04.2021 05:59:25
27.04.2021 07:35:51
Bán
0.01
1.24043
1.24009
Lợi nhuận
0.17 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13930003
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:59:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:35:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
27.04.2021 05:59:29
27.04.2021 07:35:47
Bán
0.01
1.24042
1.24009
Lợi nhuận
0.17 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13930005
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:59:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:35:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
27.04.2021 06:00:32
27.04.2021 07:35:09
Bán
0.01
1.24063
1.24004
Lợi nhuận
0.38 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13930160
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 06:00:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:35:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24004
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
22.04.2021 01:58:39
22.04.2021 07:16:03
Bán
0.01
1.39275
1.39327
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580485
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:58:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:16:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39327
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
22.04.2021 01:59:38
22.04.2021 07:15:56
Bán
0.01
1.39278
1.3933
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580506
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:59:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3933
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
22.04.2021 03:50:42
22.04.2021 07:15:55
Bán
0.01
1.39387
1.39337
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13583150
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 03:50:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39337
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
22.04.2021 02:06:55
22.04.2021 07:15:54
Bán
0.01
1.39297
1.39338
Lợi nhuận
-0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580691
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 02:06:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39338
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.51 USD
22.04.2021 01:59:48
22.04.2021 07:15:54
Bán
0.01
1.39278
1.39338
Lợi nhuận
-0.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580512
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:59:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39338
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
22.04.2021 01:59:44
22.04.2021 07:15:50
Bán
0.01
1.39278
1.39338
Lợi nhuận
-0.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580510
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:59:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39338
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
22.04.2021 01:59:43
22.04.2021 07:15:50
Bán
0.01
1.39278
1.39337
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13580508
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:59:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39337
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
22.04.2021 03:49:42
22.04.2021 07:15:49
Bán
0.01
1.39388
1.39345
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13583082
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 03:49:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
22.04.2021 03:07:58
22.04.2021 07:15:49
Bán
0.01
1.3933
1.39345
Lợi nhuận
-0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13582121
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 03:07:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
22.04.2021 06:12:20
22.04.2021 07:15:48
Bán
0.01
1.39476
1.39345
Lợi nhuận
1.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13589467
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 06:12:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
22.04.2021 05:44:47
22.04.2021 07:15:48
Bán
0.01
1.39454
1.39345
Lợi nhuận
0.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13588521
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 05:44:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 07:15:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
21.04.2021 04:33:39
21.04.2021 05:26:27
Bán
0.01
1.20376
1.20316
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13464422
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 04:33:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 05:26:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20316
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
21.04.2021 03:59:32
21.04.2021 05:26:26
Bán
0.01
1.20341
1.20316
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13462125
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 03:59:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 05:26:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20316
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
21.04.2021 03:59:34
21.04.2021 05:26:25
Bán
0.01
1.20341
1.20316
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13462133
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 03:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 05:26:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20316
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD