Chế độ demo
23.04.2021 17:38:03
23.04.2021 18:29:36
Mua
0.01
1.20589
1.20618
Lợi nhuận
0.29 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72918696
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:38:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:29:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
23.04.2021 17:52:25
23.04.2021 18:29:36
Mua
0.02
1.20509
1.20618
Lợi nhuận
2.18 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72919702
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:52:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:29:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
23.04.2021 17:33:43
23.04.2021 18:29:36
Mua
0.01
1.20668
1.20618
Lợi nhuận
-0.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72918298
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:33:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:29:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
23.04.2021 17:42:28
23.04.2021 18:26:47
Mua
0.01
1.20584
1.20609
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72918987
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:42:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:26:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20609
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
23.04.2021 17:52:41
23.04.2021 18:26:47
Mua
0.02
1.205
1.20609
Lợi nhuận
2.18 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72919763
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:52:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:26:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20609
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
23.04.2021 17:33:39
23.04.2021 18:26:47
Mua
0.01
1.20664
1.20609
Lợi nhuận
-0.55 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72918231
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:33:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 18:26:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20609
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
23.04.2021 17:16:11
23.04.2021 17:49:55
Bán
0.01
1.20541
1.20536
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72915444
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:16:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20541
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:49:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
23.04.2021 17:23:42
23.04.2021 17:49:55
Bán
0.01
1.20628
1.20536
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72916708
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:23:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:49:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
23.04.2021 17:23:52
23.04.2021 17:45:22
Bán
0.01
1.20638
1.2055
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72916848
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:23:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:45:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
23.04.2021 17:14:16
23.04.2021 17:45:22
Bán
0.01
1.20556
1.2055
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72915195
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:14:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20556
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:45:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
23.04.2021 17:31:16
23.04.2021 17:33:41
Mua
0.01
1.20564
1.20654
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72917800
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:31:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:33:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20654
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
23.04.2021 17:23:45
23.04.2021 17:33:41
Mua
0.01
1.20646
1.20654
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72916732
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:23:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:33:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20654
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
23.04.2021 17:23:44
23.04.2021 17:33:38
Mua
0.01
1.20643
1.2065
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72916720
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:23:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:33:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
23.04.2021 17:31:22
23.04.2021 17:33:38
Mua
0.01
1.20563
1.2065
Lợi nhuận
0.87 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72917874
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:31:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:33:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
23.04.2021 17:17:14
23.04.2021 17:23:41
Mua
0.01
1.20532
1.2062
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72915644
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:23:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2062
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
23.04.2021 16:55:12
23.04.2021 17:23:41
Mua
0.01
1.20613
1.2062
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72912845
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 16:55:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:23:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2062
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
23.04.2021 17:17:15
23.04.2021 17:23:41
Mua
0.01
1.20532
1.20622
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72915654
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 17:17:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:23:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20622
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
23.04.2021 16:55:12
23.04.2021 17:23:41
Mua
0.01
1.20613
1.20622
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72912842
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 16:55:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:23:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20622
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
23.04.2021 10:15:27
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.08
1.2048
1.2055
Lợi nhuận
-5.60 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72890797
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:15:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.60 USD
23.04.2021 11:18:24
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.13
1.20561
1.2055
Lợi nhuận
1.43 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72894873
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 11:18:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
23.04.2021 15:03:15
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.21
1.20641
1.2055
Lợi nhuận
19.11 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72904591
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 15:03:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.11 USD
22.04.2021 22:21:56
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.01
1.20083
1.2055
Lợi nhuận
-4.67 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872309
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:21:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.67 USD
23.04.2021 15:38:44
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.34
1.20717
1.2055
Lợi nhuận
56.78 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72906858
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 15:38:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.34
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
56.78 USD
22.04.2021 22:45:51
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.01
1.20164
1.2055
Lợi nhuận
-3.86 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872808
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:45:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.86 USD
23.04.2021 04:55:01
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.02
1.20244
1.2055
Lợi nhuận
-6.12 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72879847
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 04:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.12 USD
23.04.2021 09:54:06
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.03
1.20323
1.2055
Lợi nhuận
-6.81 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72888830
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 09:54:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.81 USD
23.04.2021 10:12:24
23.04.2021 17:16:08
Bán
0.05
1.20401
1.2055
Lợi nhuận
-7.45 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72890239
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:12:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:16:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.2055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.45 USD
22.04.2021 22:21:57
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.01
1.20087
1.20566
Lợi nhuận
-4.79 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872345
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:21:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.79 USD
23.04.2021 15:39:25
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.34
1.20731
1.20566
Lợi nhuận
56.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72906983
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 15:39:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20731
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.34
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
56.10 USD
22.04.2021 22:46:10
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.01
1.20168
1.20566
Lợi nhuận
-3.98 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872873
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:46:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.98 USD
23.04.2021 04:58:24
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.02
1.2025
1.20566
Lợi nhuận
-6.32 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72880094
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 04:58:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.32 USD
23.04.2021 09:55:21
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.03
1.2033
1.20566
Lợi nhuận
-7.08 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72888922
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 09:55:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.08 USD
23.04.2021 10:12:27
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.05
1.20409
1.20566
Lợi nhuận
-7.85 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72890281
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:12:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.85 USD
23.04.2021 10:20:42
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.08
1.20489
1.20566
Lợi nhuận
-6.16 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72891431
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:20:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.16 USD
23.04.2021 11:19:13
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.13
1.20578
1.20566
Lợi nhuận
1.56 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72894972
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 11:19:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
23.04.2021 15:05:31
23.04.2021 17:14:13
Bán
0.21
1.20661
1.20566
Lợi nhuận
19.95 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72904813
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 15:05:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 17:14:13
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.20566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.95 USD
22.04.2021 22:33:57
23.04.2021 16:55:11
Mua
0.01
1.20127
1.20601
Lợi nhuận
4.74 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872588
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:33:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.74 USD
23.04.2021 10:15:06
23.04.2021 16:55:11
Mua
0.01
1.20461
1.20601
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72890631
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:15:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.04.2021 22:32:05
23.04.2021 16:55:11
Mua
0.01
1.20119
1.20601
Lợi nhuận
4.82 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72872518
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:32:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.82 USD
23.04.2021 10:15:05
23.04.2021 16:55:11
Mua
0.01
1.20461
1.20601
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72890616
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:15:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.04.2021 18:25:11
22.04.2021 22:33:44
Mua
0.01
1.20148
1.20114
Lợi nhuận
-0.34 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72864698
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 18:25:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:33:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.34 USD
22.04.2021 19:56:08
22.04.2021 22:33:44
Mua
0.02
1.20068
1.20114
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72868526
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 19:56:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:33:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:33:44
Mua
0.03
1.19982
1.20114
Lợi nhuận
3.96 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72870962
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 21:10:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:33:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
22.04.2021 17:57:33
22.04.2021 22:33:44
Mua
0.01
1.20225
1.20114
Lợi nhuận
-1.11 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72862949
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 17:57:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:33:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.11 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:32:00
Mua
0.03
1.19982
1.2011
Lợi nhuận
3.84 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72870971
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 21:10:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:32:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
22.04.2021 17:57:32
22.04.2021 22:32:00
Mua
0.01
1.20224
1.2011
Lợi nhuận
-1.14 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72862944
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 17:57:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:32:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.14 USD
22.04.2021 18:25:35
22.04.2021 22:32:00
Mua
0.01
1.20145
1.2011
Lợi nhuận
-0.35 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72864767
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 18:25:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:32:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
22.04.2021 20:07:35
22.04.2021 22:32:00
Mua
0.02
1.20064
1.2011
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72868963
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 20:07:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:32:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
22.04.2021 17:51:49
22.04.2021 22:21:55
Bán
0.01
1.20173
1.20095
Lợi nhuận
0.78 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72862637
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 17:51:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:21:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
22.04.2021 17:51:50
22.04.2021 22:21:55
Bán
0.01
1.20175
1.20095
Lợi nhuận
0.80 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72862645
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 17:51:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:21:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD