Chế độ demo
21.09.2020 22:07:03
21.09.2020 22:09:51
Mua
0.11
1.17674
1.17668
Lợi nhuận
-0.66 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62354776
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 22:07:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:09:51
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.17668
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
21.09.2020 14:49:01
21.09.2020 22:07:02
Mua
0.01
1.17972
1.17647
Lợi nhuận
-3.25 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62319012
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:49:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:07:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.25 USD
21.09.2020 14:56:02
21.09.2020 22:07:00
Mua
0.01
1.17941
1.17647
Lợi nhuận
-2.94 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62319334
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:56:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17941
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:07:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.94 USD
21.09.2020 15:06:01
21.09.2020 22:06:59
Mua
0.01
1.17894
1.17647
Lợi nhuận
-2.47 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62319944
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.47 USD
21.09.2020 15:22:01
21.09.2020 22:06:57
Mua
0.01
1.17843
1.17641
Lợi nhuận
-2.02 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62320971
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:22:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17641
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.02 USD
21.09.2020 15:24:01
21.09.2020 22:06:56
Mua
0.02
1.17796
1.17637
Lợi nhuận
-3.18 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62321225
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:24:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17637
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.18 USD
21.09.2020 15:25:06
21.09.2020 22:06:54
Mua
0.02
1.17754
1.17637
Lợi nhuận
-2.34 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62321739
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:25:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17637
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.34 USD
21.09.2020 15:28:02
21.09.2020 22:06:53
Mua
0.02
1.17721
1.1764
Lợi nhuận
-1.62 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62322346
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:28:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.1764
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.62 USD
21.09.2020 15:41:01
21.09.2020 22:06:52
Mua
0.03
1.17692
1.1764
Lợi nhuận
-1.56 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62323937
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:41:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1764
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.56 USD
21.09.2020 15:50:04
21.09.2020 22:06:50
Mua
0.04
1.17648
1.17637
Lợi nhuận
-0.44 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62325072
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 15:50:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.17637
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.44 USD
21.09.2020 16:27:02
21.09.2020 22:06:49
Mua
0.04
1.17624
1.17636
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62329722
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:27:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.17636
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
21.09.2020 16:41:02
21.09.2020 22:06:47
Mua
0.05
1.17598
1.17641
Lợi nhuận
2.15 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62331931
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:41:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.17641
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
21.09.2020 16:54:01
21.09.2020 22:06:45
Mua
0.06
1.17567
1.17641
Lợi nhuận
4.44 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62333383
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:54:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:45
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.17641
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.44 USD
21.09.2020 20:41:03
21.09.2020 22:06:44
Mua
0.07
1.17545
1.17636
Lợi nhuận
6.37 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62353205
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 20:41:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:44
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.17636
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.37 USD
21.09.2020 21:19:01
21.09.2020 22:06:42
Mua
0.09
1.17517
1.17638
Lợi nhuận
10.89 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62354019
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 21:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17517
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 22:06:42
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
1.17638
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.89 USD
21.09.2020 16:58:01
21.09.2020 20:35:36
Mua
0.07
1.17522
1.17541
Lợi nhuận
1.33 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62334010
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:58:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:35:36
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.17541
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
21.09.2020 17:26:02
21.09.2020 20:30:36
Mua
0.09
1.17484
1.17525
Lợi nhuận
3.69 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62338507
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:26:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:30:36
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
1.17525
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.69 USD
21.09.2020 18:10:01
21.09.2020 20:27:08
Mua
0.11
1.17451
1.17507
Lợi nhuận
6.16 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62345247
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 18:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:27:08
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.17507
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.16 USD
21.09.2020 18:13:01
21.09.2020 20:21:48
Mua
0.13
1.17404
1.1747
Lợi nhuận
8.58 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62345482
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 18:13:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:21:48
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.1747
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.58 USD
21.09.2020 19:26:01
21.09.2020 19:58:43
Mua
0.15
1.17372
1.17384
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62350804
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 19:26:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 19:58:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
21.09.2020 18:47:01
21.09.2020 18:48:18
Mua
0.15
1.17367
1.17385
Lợi nhuận
2.70 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62348652
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 18:47:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17367
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:48:18
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
21.09.2020 18:19:01
21.09.2020 18:43:16
Mua
0.15
1.17361
1.17374
Lợi nhuận
1.95 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62346504
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 18:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:43:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
21.09.2020 18:36:01
21.09.2020 18:42:57
Mua
0.18
1.17338
1.17353
Lợi nhuận
2.70 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62347830
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 18:36:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:42:57
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.17353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
21.09.2020 17:29:01
21.09.2020 18:03:28
Mua
0.11
1.17463
1.17484
Lợi nhuận
2.31 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62339158
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:29:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:03:28
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.17484
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.31 USD
21.09.2020 17:56:01
21.09.2020 18:02:56
Mua
0.13
1.17437
1.17466
Lợi nhuận
3.77 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62343780
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:56:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:02:56
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.17466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.77 USD
21.09.2020 17:33:14
21.09.2020 17:54:46
Mua
0.13
1.17438
1.17461
Lợi nhuận
2.99 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62340071
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:33:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 17:54:46
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.17461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.99 USD
21.09.2020 17:34:22
21.09.2020 17:46:03
Mua
0.15
1.17405
1.17422
Lợi nhuận
2.55 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62340311
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:34:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 17:46:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
21.09.2020 17:38:01
21.09.2020 17:43:10
Mua
0.18
1.17377
1.17414
Lợi nhuận
6.66 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62340916
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:38:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 17:43:10
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.17414
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.66 USD
21.09.2020 17:40:03
21.09.2020 17:42:00
Mua
0.22
1.17338
1.174
Lợi nhuận
13.64 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62341665
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:40:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 17:42:00
Khối lượng giao dịch
0.22
Thoát
1.174
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.64 USD
21.09.2020 12:42:01
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.02
1.17843
1.17929
Lợi nhuận
1.72 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62310264
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
21.09.2020 12:01:01
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.01
1.17984
1.17929
Lợi nhuận
-0.55 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62305823
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:01:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
21.09.2020 12:34:01
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.02
1.1787
1.17929
Lợi nhuận
1.18 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62309327
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:34:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.1787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
21.09.2020 12:00:02
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.01
1.18004
1.17929
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62305555
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18004
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
21.09.2020 12:29:02
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.01
1.17929
1.17929
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62308473
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:29:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.09.2020 13:16:01
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.02
1.17793
1.17929
Lợi nhuận
2.72 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62313175
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 13:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
21.09.2020 12:16:01
21.09.2020 14:48:18
Mua
0.01
1.17965
1.17929
Lợi nhuận
-0.36 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62307398
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 14:48:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
21.09.2020 11:52:01
21.09.2020 11:59:55
Mua
0.01
1.17968
1.18008
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62304642
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:52:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:59:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18008
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 11:46:01
21.09.2020 11:51:12
Bán
0.01
1.17991
1.17932
Lợi nhuận
0.59 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62303871
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:46:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:51:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
21.09.2020 11:41:01
21.09.2020 11:51:12
Bán
0.01
1.17952
1.17932
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62303154
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:41:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:51:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
21.09.2020 11:35:06
21.09.2020 11:40:21
Bán
0.01
1.18052
1.17984
Lợi nhuận
0.68 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62302123
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:35:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:40:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17984
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
21.09.2020 11:34:01
21.09.2020 11:40:21
Bán
0.01
1.18021
1.17984
Lợi nhuận
0.37 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62301954
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:40:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17984
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
21.09.2020 11:33:03
21.09.2020 11:40:21
Bán
0.01
1.17999
1.17984
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62301754
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:33:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:40:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17984
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
21.09.2020 11:31:01
21.09.2020 11:32:53
Bán
0.01
1.1807
1.1803
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62301229
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:31:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:32:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 11:23:01
21.09.2020 11:30:06
Bán
0.01
1.18144
1.18104
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62299938
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:23:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:30:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18104
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 11:03:03
21.09.2020 11:22:08
Bán
0.01
1.18259
1.18219
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62296474
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:03:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:22:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18219
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 10:44:01
21.09.2020 11:02:28
Bán
0.01
1.18361
1.18302
Lợi nhuận
0.59 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62294111
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 10:44:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:02:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
21.09.2020 10:37:02
21.09.2020 11:02:28
Bán
0.01
1.18322
1.18302
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62293130
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 10:37:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 11:02:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
21.09.2020 10:34:01
21.09.2020 10:36:53
Bán
0.01
1.18392
1.18352
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62292638
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 10:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 10:36:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18352
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 10:31:03
21.09.2020 10:33:17
Bán
0.01
1.18449
1.18409
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62292269
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 10:31:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 10:33:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.09.2020 10:24:01
21.09.2020 10:30:58
Bán
0.01
1.18539
1.18478
Lợi nhuận
0.61 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#62291266
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 10:24:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 10:30:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18478
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD