Chế độ demo

@Chempaka_Capital

0.00 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
183 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
-0%
Tháng 3 2020
-0%
Tháng 4 2020
-0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
0%
Tháng 8 2020
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
rủi ro6
Tháng 3 2020
rủi ro3
Tháng 4 2020
rủi ro3
Tháng Năm 2020
rủi ro3
Tháng 6 2020
rủi ro5
Tháng 7 2020
rủi ro6
Tháng 8 2020
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020
0
Tháng 8 2020