Chế độ demo

@beloya2u

-98.93 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

PLS READ:
This is cents account..
1 USD = 100 USDcents

MIN CAPITAL:
10 USD = 1000 USDcents
I'M using MD + BB + MA50 + Confirmation 3 other trader analysis

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
539 ngày
Xếp hạng
~101 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
1
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 9 2019
-0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
0%
Tháng 8 2020
rủi ro9
Tháng 9 2019
rủi ro3
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro3
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2020
rủi ro0
Tháng 4 2020
rủi ro0
Tháng Năm 2020
rủi ro0
Tháng 6 2020
rủi ro0
Tháng 7 2020
rủi ro0
Tháng 8 2020
3
Tháng 9 2019
2
Tháng 10 2019
2
Tháng 11 2019
1
Tháng 12 2019
1
Tháng 1 2020
1
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020
0
Tháng 8 2020