16.04.2021 17:14:23
16.04.2021 18:09:58
فروخت
0.18
0.77366
0.77389
منافع
‪-0.04 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504672483
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 17:14:23
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77366
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 18:09:58
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.77389
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
16.04.2021 17:57:14
16.04.2021 18:09:57
فروخت
0.18
1.38103
1.38238
منافع
‪-0.24 USD‬
GBPUSD_S
سودا
#1504676886
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 17:57:14
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38103
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 18:09:57
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
1.38238
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.24 USD‬
16.04.2021 16:55:42
16.04.2021 16:56:03
فروخت
0.61
0.7734
0.77359
منافع
‪-0.12 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504670922
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:42
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.7734
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:56:03
ٹریڈ حجم
0.61
خروج
0.77359
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.12 USD‬
14.04.2021 17:41:24
16.04.2021 16:56:02
فروخت
0.38
0.71374
0.71472
منافع
‪-0.40 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504492515
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 17:41:24
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71374
سود
‪-0.03 USD‬
کل
‪-0.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:56:02
ٹریڈ حجم
0.38
خروج
0.71472
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.40 USD‬
15.04.2021 09:16:28
16.04.2021 16:56:01
فروخت
0.18
0.77196
0.77357
منافع
‪-0.30 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504537051
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 09:16:28
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77196
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪-0.29 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:56:01
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.77357
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.30 USD‬
14.04.2021 13:06:40
16.04.2021 16:55:58
فروخت
0.18
0.7107
0.7147
منافع
‪-0.74 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504465932
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 13:06:40
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.7107
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪-0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:58
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.7147
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.74 USD‬
14.04.2021 16:45:04
16.04.2021 16:55:55
فروخت
0.18
0.71261
0.71473
منافع
‪-0.40 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504484939
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 16:45:04
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71261
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪-0.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:55
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.71473
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.40 USD‬
14.04.2021 17:37:26
16.04.2021 16:55:55
فروخت
0.24
0.77111
0.77358
منافع
‪-0.62 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504491616
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 17:37:26
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77111
سود
‪-0.03 USD‬
کل
‪-0.59 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:55
ٹریڈ حجم
0.24
خروج
0.77358
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.62 USD‬
14.04.2021 13:04:05
16.04.2021 16:55:53
فروخت
0.28
0.76873
0.77357
منافع
‪-1.39 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504465416
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 13:04:05
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.76873
سود
‪-0.04 USD‬
کل
‪-1.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:53
ٹریڈ حجم
0.28
خروج
0.77357
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-1.39 USD‬
14.04.2021 16:41:20
16.04.2021 16:55:48
فروخت
0.43
0.77009
0.77355
منافع
‪-1.54 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504483662
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 16:41:20
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77009
سود
‪-0.06 USD‬
کل
‪-1.49 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:48
ٹریڈ حجم
0.43
خروج
0.77355
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-1.54 USD‬
15.04.2021 10:08:18
16.04.2021 16:55:38
فروخت
0.54
0.77322
0.77354
منافع
‪-0.19 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504540649
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 10:08:18
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77322
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪-0.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:38
ٹریڈ حجم
0.54
خروج
0.77354
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.19 USD‬
16.04.2021 08:06:18
16.04.2021 16:55:38
فروخت
0.34
0.77386
0.77354
منافع
‪0.11 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504625492
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 08:06:18
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77386
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.11 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:38
ٹریڈ حجم
0.34
خروج
0.77354
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.11 USD‬
16.04.2021 09:17:53
16.04.2021 16:55:37
فروخت
0.18
0.71647
0.7147
منافع
‪0.32 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504629683
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 09:17:53
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71647
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.32 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:37
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.7147
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.32 USD‬
16.04.2021 13:03:22
16.04.2021 16:55:36
فروخت
0.48
0.77464
0.77354
منافع
‪0.53 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504652327
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 13:03:22
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77464
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.53 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:36
ٹریڈ حجم
0.48
خروج
0.77354
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.53 USD‬
16.04.2021 14:01:20
16.04.2021 16:55:35
فروخت
0.57
0.7754
0.77353
منافع
‪1.07 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504658614
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 14:01:20
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.7754
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.07 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:35
ٹریڈ حجم
0.57
خروج
0.77353
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.07 USD‬
15.04.2021 14:19:49
16.04.2021 16:55:31
فروخت
0.45
0.71597
0.71472
منافع
‪0.55 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504564807
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:19:49
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71597
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:31
ٹریڈ حجم
0.45
خروج
0.71472
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.55 USD‬
16.04.2021 14:15:53
16.04.2021 16:55:28
فروخت
0.23
0.71707
0.71475
منافع
‪0.53 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504659472
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.04.2021 14:15:53
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71707
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.53 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 16:55:28
ٹریڈ حجم
0.23
خروج
0.71475
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.53 USD‬
14.04.2021 13:08:31
16.04.2021 10:00:23
فروخت
0.18
0.96434
0.96846
منافع
‪-0.61 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504466193
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 13:08:31
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96434
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪-0.59 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 10:00:23
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96846
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.61 USD‬
15.04.2021 14:22:04
16.04.2021 10:00:20
فروخت
0.18
0.96737
0.96846
منافع
‪-0.16 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504565270
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:22:04
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96737
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 10:00:20
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96846
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.16 USD‬
15.04.2021 16:18:50
16.04.2021 10:00:17
فروخت
0.18
0.96943
0.96849
منافع
‪0.13 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504578202
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 16:18:50
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96943
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 10:00:17
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96849
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.13 USD‬
15.04.2021 18:04:51
16.04.2021 06:22:28
فروخت
0.56
0.97148
0.97035
منافع
‪0.49 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504592259
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 18:04:51
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.97148
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 06:22:28
ٹریڈ حجم
0.56
خروج
0.97035
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.49 USD‬
14.04.2021 13:06:23
16.04.2021 04:31:36
فروخت
0.18
1.19553
1.19552
منافع
‪0.01 USD‬
EURUSD_S
سودا
#1504465724
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 13:06:23
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.19553
سود
‪0.01 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:31:36
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
1.19552
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
15.04.2021 22:02:52
16.04.2021 04:09:04
فروخت
0.18
0.97213
0.97157
منافع
‪0.08 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504603600
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 22:02:52
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.97213
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:09:04
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.97157
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.08 USD‬
15.04.2021 23:30:55
16.04.2021 04:09:00
فروخت
0.19
0.97274
0.9716
منافع
‪0.17 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504605380
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 23:30:55
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.97274
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:09:00
ٹریڈ حجم
0.19
خروج
0.9716
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.17 USD‬
15.04.2021 14:21:02
16.04.2021 04:08:58
فروخت
0.57
0.77437
0.77373
منافع
‪0.35 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504565041
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:21:02
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77437
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪0.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:08:58
ٹریڈ حجم
0.57
خروج
0.77373
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.35 USD‬
15.04.2021 17:19:41
16.04.2021 04:08:56
فروخت
0.38
0.71718
0.71613
منافع
‪0.39 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504587240
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 17:19:41
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71718
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:08:56
ٹریڈ حجم
0.38
خروج
0.71613
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.39 USD‬
15.04.2021 17:21:10
16.04.2021 04:08:54
فروخت
0.68
0.77539
0.77371
منافع
‪1.12 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504587742
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 17:21:10
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77539
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪1.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.04.2021 04:08:54
ٹریڈ حجم
0.68
خروج
0.77371
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.12 USD‬
15.04.2021 18:04:51
15.04.2021 18:04:52
فروخت
0.03
0.97147
0.97182
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504592244
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 18:04:51
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.97147
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 18:04:52
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.97182
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
15.04.2021 12:03:02
15.04.2021 14:16:40
فروخت
0.18
0.96811
0.96757
منافع
‪0.08 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504552650
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 12:03:02
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96811
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:16:40
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96757
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.08 USD‬
15.04.2021 10:08:18
15.04.2021 14:16:38
فروخت
0.48
0.71617
0.71591
منافع
‪0.12 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504540645
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 10:08:18
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71617
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:16:38
ٹریڈ حجم
0.48
خروج
0.71591
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.12 USD‬
14.04.2021 18:32:43
15.04.2021 14:15:54
فروخت
0.18
1.19732
1.19672
منافع
‪0.12 USD‬
EURUSD_S
سودا
#1504500339
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 18:32:43
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.19732
سود
‪0.01 USD‬
کل
‪0.11 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:15:54
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
1.19672
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.12 USD‬
15.04.2021 10:32:56
15.04.2021 14:15:50
فروخت
0.74
0.77473
0.77448
منافع
‪0.19 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504544818
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 10:32:56
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77473
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.19 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:15:50
ٹریڈ حجم
0.74
خروج
0.77448
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.19 USD‬
15.04.2021 10:35:26
15.04.2021 14:15:48
فروخت
0.26
0.71693
0.71603
منافع
‪0.23 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504545189
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 10:35:26
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71693
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:15:48
ٹریڈ حجم
0.26
خروج
0.71603
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.23 USD‬
15.04.2021 12:03:35
15.04.2021 14:15:45
فروخت
0.28
0.71762
0.71605
منافع
‪0.44 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504552901
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 12:03:35
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71762
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:15:45
ٹریڈ حجم
0.28
خروج
0.71605
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
15.04.2021 12:00:26
15.04.2021 14:15:41
فروخت
0.56
0.77549
0.77453
منافع
‪0.54 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504552255
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 12:00:26
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77549
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 14:15:41
ٹریڈ حجم
0.56
خروج
0.77453
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.54 USD‬
15.04.2021 06:57:38
15.04.2021 09:15:18
خریدنے
1.19
0.77134
0.77213
منافع
‪0.94 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504531459
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 06:57:38
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
0.77134
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.94 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 09:15:18
ٹریڈ حجم
1.19
خروج
0.77213
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.94 USD‬
14.04.2021 15:51:00
15.04.2021 07:17:27
فروخت
0.18
0.96619
0.96594
منافع
‪0.02 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504477018
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 15:51:00
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96619
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 07:17:27
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96594
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
14.04.2021 18:04:26
15.04.2021 07:08:48
فروخت
0.24
0.77191
0.77113
منافع
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504497231
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 18:04:26
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77191
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪0.19 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 07:08:48
ٹریڈ حجم
0.24
خروج
0.77113
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.16 USD‬
14.04.2021 23:09:25
15.04.2021 04:55:09
فروخت
0.12
0.71426
0.71412
منافع
‪0.01 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504513460
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 23:09:25
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71426
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:55:09
ٹریڈ حجم
0.12
خروج
0.71412
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
14.04.2021 18:04:46
15.04.2021 04:48:05
فروخت
0.18
0.96773
0.96714
منافع
‪0.07 USD‬
AUDCAD_S
سودا
#1504497443
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 18:04:46
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.96773
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:48:05
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.96714
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.07 USD‬
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:27
فروخت
0.23
0.71514
0.7143
منافع
‪0.19 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504522575
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:07:36
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71514
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.19 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:45:27
ٹریڈ حجم
0.23
خروج
0.7143
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.19 USD‬
15.04.2021 04:20:24
15.04.2021 04:45:26
فروخت
0.18
1.19856
1.19759
منافع
‪0.17 USD‬
EURUSD_S
سودا
#1504523447
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:20:24
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.19856
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:45:26
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
1.19759
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.17 USD‬
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:21
فروخت
0.64
0.77362
0.77255
منافع
‪0.68 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504522569
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:07:36
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77362
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.68 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:45:21
ٹریڈ حجم
0.64
خروج
0.77255
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.68 USD‬
15.04.2021 03:07:43
15.04.2021 04:04:21
فروخت
0.18
0.71479
0.71578
منافع
‪-0.18 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504519080
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 03:07:43
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71479
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.18 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:04:21
ٹریڈ حجم
0.18
خروج
0.71578
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.18 USD‬
15.04.2021 04:00:49
15.04.2021 04:04:11
فروخت
0.78
0.77393
0.77431
منافع
‪-0.30 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504521645
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:00:49
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77393
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2021 04:04:11
ٹریڈ حجم
0.78
خروج
0.77431
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.30 USD‬
14.04.2021 23:01:27
14.04.2021 23:24:22
فروخت
0.35
0.77285
0.77238
منافع
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504513117
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 23:01:27
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77285
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.04.2021 23:24:22
ٹریڈ حجم
0.35
خروج
0.77238
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.16 USD‬
14.04.2021 18:30:58
14.04.2021 22:53:27
فروخت
0.38
0.77293
0.77252
منافع
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504499741
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 18:30:58
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77293
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.04.2021 22:53:27
ٹریڈ حجم
0.38
خروج
0.77252
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.16 USD‬
14.04.2021 18:37:25
14.04.2021 22:53:25
فروخت
0.21
0.71476
0.71393
منافع
‪0.17 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504500979
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 18:37:25
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71476
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.04.2021 22:53:25
ٹریڈ حجم
0.21
خروج
0.71393
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.17 USD‬
14.04.2021 19:58:59
14.04.2021 22:53:23
فروخت
0.26
0.77343
0.7725
منافع
‪0.24 USD‬
AUDUSD_S
سودا
#1504507004
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 19:58:59
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.77343
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.04.2021 22:53:23
ٹریڈ حجم
0.26
خروج
0.7725
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
14.04.2021 17:41:23
14.04.2021 17:41:24
فروخت
0.02
0.71379
0.71388
منافع
‪0.00 USD‬
NZDUSD_S
سودا
#1504492497
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.04.2021 17:41:23
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.71379
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.04.2021 17:41:24
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.71388
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬