07.04.2021 09:31:05
07.04.2021 11:34:26
فروخت
1
1.37794
1.38256
منافع
‪-4.62 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503927974
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:31:05
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.37794
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.62 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:34:26
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38256
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.62 USD‬
07.04.2021 11:29:03
07.04.2021 11:34:25
فروخت
2
1.38057
1.38259
منافع
‪-4.04 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503942801
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:29:03
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38057
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:34:25
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.38259
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.04 USD‬
06.04.2021 11:21:53
07.04.2021 11:33:58
خریدنے
5
1.38571
1.3825
منافع
‪-16.05 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503822571
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:21:53
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38571
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-16.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:58
ٹریڈ حجم
5
خروج
1.3825
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-16.05 USD‬
06.04.2021 20:02:02
07.04.2021 11:33:56
خریدنے
13
1.38159
1.38249
منافع
‪11.70 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503884826
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 20:02:02
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38159
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪11.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:56
ٹریڈ حجم
13
خروج
1.38249
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪11.70 USD‬
07.04.2021 10:14:34
07.04.2021 11:33:54
خریدنے
21
1.37949
1.38251
منافع
‪63.42 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503934977
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 10:14:34
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.37949
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪63.42 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:54
ٹریڈ حجم
21
خروج
1.38251
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪63.42 USD‬
06.04.2021 19:18:16
07.04.2021 11:33:52
خریدنے
8
1.38368
1.38253
منافع
‪-9.20 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503880169
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:18:16
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38368
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:52
ٹریڈ حجم
8
خروج
1.38253
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-9.20 USD‬
06.04.2021 10:04:47
07.04.2021 11:33:51
خریدنے
3
1.38778
1.38254
منافع
‪-15.72 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503811209
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 10:04:47
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38778
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-15.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:51
ٹریڈ حجم
3
خروج
1.38254
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-15.72 USD‬
06.04.2021 09:43:27
07.04.2021 11:33:51
خریدنے
2
1.38986
1.38253
منافع
‪-14.66 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503807543
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:43:27
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38986
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-14.66 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:51
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.38253
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-14.66 USD‬
06.04.2021 08:49:37
07.04.2021 11:33:50
خریدنے
1
1.39189
1.3825
منافع
‪-9.39 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503804288
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:49:37
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.39189
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 11:33:50
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.3825
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-9.39 USD‬
07.04.2021 09:10:45
07.04.2021 10:13:25
خریدنے
21
1.37891
1.37897
منافع
‪1.26 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503922643
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:10:45
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.37891
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.26 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 10:13:25
ٹریڈ حجم
21
خروج
1.37897
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.26 USD‬
07.04.2021 09:10:36
07.04.2021 09:31:03
فروخت
1
1.37876
1.37805
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503922431
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:10:36
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.37876
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:31:03
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.37805
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
07.04.2021 09:08:56
07.04.2021 09:10:12
فروخت
1
1.38045
1.37971
منافع
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503921250
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:08:56
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38045
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:10:12
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.37971
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.74 USD‬
07.04.2021 08:46:42
07.04.2021 09:08:56
فروخت
1
1.38131
1.38061
منافع
‪0.70 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503918886
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 08:46:42
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38131
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 09:08:56
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38061
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.70 USD‬
07.04.2021 00:00:41
07.04.2021 08:46:41
فروخت
1
1.38219
1.38146
منافع
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503900087
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 00:00:41
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38219
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.73 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 08:46:41
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38146
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.73 USD‬
06.04.2021 20:02:19
07.04.2021 00:00:33
فروخت
1
1.38092
1.38232
منافع
‪-1.40 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503885151
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 20:02:19
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38092
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-1.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 00:00:33
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38232
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-1.40 USD‬
06.04.2021 22:55:55
07.04.2021 00:00:27
فروخت
2
1.38291
1.38215
منافع
‪1.52 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503897266
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 22:55:55
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38291
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.52 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 00:00:27
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.38215
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.52 USD‬
06.04.2021 20:01:56
06.04.2021 20:02:14
فروخت
1
1.38175
1.38104
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503884679
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 20:01:56
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38175
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 20:02:14
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38104
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
06.04.2021 19:40:33
06.04.2021 20:01:51
فروخت
1
1.38262
1.38189
منافع
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503881736
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:40:33
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38262
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.73 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 20:01:51
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38189
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.73 USD‬
06.04.2021 19:18:51
06.04.2021 19:40:32
فروخت
1
1.38347
1.38276
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503880233
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:18:51
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38347
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:40:32
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38276
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
06.04.2021 16:10:46
06.04.2021 19:18:50
فروخت
1
1.38286
1.3836
منافع
‪-0.74 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503857871
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 16:10:46
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38286
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:18:50
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.3836
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.74 USD‬
06.04.2021 16:34:42
06.04.2021 19:18:50
فروخت
2
1.38486
1.3836
منافع
‪2.52 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503861603
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 16:34:42
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38486
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.52 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 19:18:50
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.3836
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.52 USD‬
06.04.2021 12:29:40
06.04.2021 17:55:59
خریدنے
8
1.38372
1.3865
منافع
‪22.24 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503833035
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 12:29:40
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38372
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪22.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 17:55:59
ٹریڈ حجم
8
خروج
1.3865
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪22.24 USD‬
06.04.2021 12:41:49
06.04.2021 16:10:45
فروخت
1
1.38224
1.38299
منافع
‪-0.75 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503835952
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 12:41:49
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38224
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 16:10:45
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38299
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.75 USD‬
06.04.2021 15:20:01
06.04.2021 16:10:44
فروخت
2
1.38426
1.383
منافع
‪2.52 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503847385
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 15:20:01
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38426
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.52 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 16:10:44
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.383
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.52 USD‬
06.04.2021 12:30:00
06.04.2021 12:41:48
فروخت
1
1.38312
1.38239
منافع
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503833207
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 12:30:00
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38312
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.73 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 12:41:48
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38239
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.73 USD‬
06.04.2021 11:39:20
06.04.2021 12:29:57
فروخت
1
1.38398
1.38326
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503825956
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:39:20
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38398
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 12:29:57
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38326
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
06.04.2021 11:36:23
06.04.2021 11:39:18
فروخت
1
1.38493
1.38404
منافع
‪0.89 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503824961
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:36:23
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38493
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:39:18
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38404
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.89 USD‬
06.04.2021 11:18:33
06.04.2021 11:36:22
فروخت
1
1.38579
1.38508
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503821776
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:18:33
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38579
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:36:22
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38508
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
06.04.2021 11:09:24
06.04.2021 11:18:32
فروخت
1
1.38672
1.38598
منافع
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503820411
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:09:24
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38672
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:18:32
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38598
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.74 USD‬
06.04.2021 10:05:13
06.04.2021 11:09:24
فروخت
1
1.38754
1.38684
منافع
‪0.70 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503811591
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 10:05:13
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38754
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 11:09:24
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38684
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.70 USD‬
06.04.2021 09:54:34
06.04.2021 10:05:07
فروخت
1
1.3884
1.38767
منافع
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503809201
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:34
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.3884
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.73 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 10:05:07
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38767
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.73 USD‬
05.04.2021 09:02:24
06.04.2021 09:54:33
فروخت
1
1.38155
1.38855
منافع
‪-7.00 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503724875
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 09:02:24
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38155
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-7.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:33
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-7.00 USD‬
05.04.2021 11:12:12
06.04.2021 09:54:32
فروخت
3
1.38558
1.38855
منافع
‪-8.91 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503734937
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:12:12
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38558
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-8.91 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:32
ٹریڈ حجم
3
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-8.91 USD‬
05.04.2021 10:08:02
06.04.2021 09:54:32
فروخت
2
1.38356
1.38855
منافع
‪-9.98 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503729531
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 10:08:02
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38356
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.98 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:32
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-9.98 USD‬
05.04.2021 15:51:14
06.04.2021 09:54:32
فروخت
5
1.38758
1.38855
منافع
‪-4.85 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503754494
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 15:51:14
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38758
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.85 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:32
ٹریڈ حجم
5
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.85 USD‬
05.04.2021 16:50:28
06.04.2021 09:54:31
فروخت
8
1.38959
1.38855
منافع
‪8.32 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503761533
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 16:50:28
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.38959
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.32 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:31
ٹریڈ حجم
8
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.32 USD‬
06.04.2021 08:49:36
06.04.2021 09:54:31
فروخت
13
1.39174
1.38855
منافع
‪41.47 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503804243
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:49:36
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.39174
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪41.47 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 09:54:31
ٹریڈ حجم
13
خروج
1.38855
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪41.47 USD‬
06.04.2021 08:02:32
06.04.2021 08:49:37
خریدنے
1
1.39097
1.39176
منافع
‪0.79 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503802209
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:02:32
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.39097
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.79 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:49:37
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.39176
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.79 USD‬
06.04.2021 05:22:06
06.04.2021 08:02:31
خریدنے
2
1.38957
1.39085
منافع
‪2.56 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503795869
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 05:22:06
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38957
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:02:31
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.39085
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.56 USD‬
06.04.2021 01:54:00
06.04.2021 08:02:31
خریدنے
1
1.3916
1.39084
منافع
‪-0.76 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503789283
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 01:54:00
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.3916
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.76 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 08:02:31
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.39084
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.76 USD‬
06.04.2021 07:03:58
06.04.2021 07:58:18
خریدنے
2.01
1.97113
1.973
منافع
‪2.65 USD‬
GBPNZDf
سودا
#1503799929
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.04.2021 07:03:58
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.97113
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.65 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 07:58:18
ٹریڈ حجم
2.01
خروج
1.973
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.65 USD‬
05.04.2021 18:17:14
06.04.2021 01:53:26
خریدنے
1
1.39071
1.39146
منافع
‪0.75 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503775125
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 18:17:14
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.39071
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.04.2021 01:53:26
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.39146
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.75 USD‬
05.04.2021 16:51:44
05.04.2021 18:17:14
خریدنے
1
1.38981
1.39052
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503761685
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 16:51:44
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38981
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 18:17:14
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.39052
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
05.04.2021 16:45:40
05.04.2021 16:51:44
خریدنے
1
1.38898
1.38969
منافع
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503759858
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 16:45:40
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38898
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 16:51:44
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38969
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.71 USD‬
05.04.2021 15:52:19
05.04.2021 16:45:39
خریدنے
1
1.38806
1.38889
منافع
‪0.83 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503754666
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 15:52:19
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38806
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.83 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 16:45:39
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38889
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.83 USD‬
05.04.2021 14:24:11
05.04.2021 15:52:19
خریدنے
1
1.38718
1.38794
منافع
‪0.76 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503746740
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 14:24:11
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38718
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.76 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 15:52:19
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38794
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.76 USD‬
05.04.2021 11:18:33
05.04.2021 14:24:10
خریدنے
1
1.38631
1.38705
منافع
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503736102
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:18:33
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38631
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 14:24:10
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38705
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.74 USD‬
05.04.2021 11:07:54
05.04.2021 11:18:33
خریدنے
1
1.38546
1.38618
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503734401
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:07:54
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38546
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:18:33
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38618
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
05.04.2021 11:05:56
05.04.2021 11:07:52
خریدنے
1
1.3846
1.38534
منافع
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503733656
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:05:56
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.3846
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:07:52
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38534
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.74 USD‬
02.04.2021 06:25:18
05.04.2021 11:05:53
خریدنے
1
1.38503
1.38441
منافع
‪-0.62 USD‬
GBPUSDf
سودا
#1503662358
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.04.2021 06:25:18
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.38503
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.62 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.04.2021 11:05:53
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.38441
کمیشن کی فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.62 USD‬