13.04.2021 09:55:02
13.04.2021 15:01:29
فروخت
0.01
0.76044
0.75967
منافع
‪0.67 USD‬
AUDUSD
سودا
#158877078
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.04.2021 09:55:02
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
0.76044
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.77 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 15:01:29
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.75967
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.67 USD‬
13.04.2021 07:05:00
13.04.2021 08:22:08
خریدنے
0.01
1.56426
1.56506
منافع
‪0.40 USD‬
EURAUD
سودا
#158873159
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.04.2021 07:05:00
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.56426
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 08:22:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.56506
کمیشن کی فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪0.40 USD‬
13.04.2021 06:00:00
13.04.2021 06:45:43
فروخت
0.01
1.18985
1.18905
منافع
‪0.70 USD‬
EURUSD
سودا
#158872085
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.04.2021 06:00:00
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.18985
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 06:45:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.18905
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.70 USD‬
12.04.2021 00:07:31
13.04.2021 05:38:08
خریدنے
0.01
109.76
109.629
منافع
‪-1.29 USD‬
USDJPY
سودا
#158841848
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.04.2021 00:07:31
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.76
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-1.19 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 05:38:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.629
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪-1.29 USD‬
12.04.2021 12:26:35
13.04.2021 05:38:08
خریدنے
0.01
109.358
109.629
منافع
‪2.37 USD‬
USDJPY
سودا
#158855163
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.04.2021 12:26:35
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.358
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.47 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 05:38:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.629
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪2.37 USD‬
12.04.2021 04:54:26
13.04.2021 05:38:08
خریدنے
0.01
109.56
109.629
منافع
‪0.53 USD‬
USDJPY
سودا
#158844229
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.04.2021 04:54:26
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.56
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.63 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.04.2021 05:38:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.629
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.53 USD‬
09.04.2021 19:24:00
12.04.2021 08:43:13
خریدنے
0.01
0.92521
0.92652
منافع
‪1.31 USD‬
USDCHF
سودا
#158836466
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2021 19:24:00
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
0.92521
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.41 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2021 08:43:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.92652
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.31 USD‬
09.04.2021 17:37:32
09.04.2021 18:23:04
خریدنے
0.01
0.92506
0.92603
منافع
‪0.95 USD‬
USDCHF
سودا
#158833895
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2021 17:37:32
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
0.92506
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 18:23:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.92603
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.95 USD‬
09.04.2021 15:46:37
09.04.2021 17:23:50
فروخت
0.01
130.465
130.345
منافع
‪0.90 USD‬
EURJPY
سودا
#158829104
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2021 15:46:37
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
130.465
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 17:23:50
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
130.345
کمیشن کی فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪0.90 USD‬
09.04.2021 13:25:05
09.04.2021 15:43:28
خریدنے
0.01
0.92655
0.92737
منافع
‪0.78 USD‬
USDCHF
سودا
#158823752
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2021 13:25:05
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
0.92655
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.88 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 15:43:28
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.92737
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.78 USD‬
09.04.2021 12:17:19
09.04.2021 15:23:24
فروخت
0.01
1.18932
1.18788
منافع
‪1.34 USD‬
EURUSD
سودا
#158822425
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2021 12:17:19
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.18932
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 15:23:24
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.18788
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.34 USD‬
08.04.2021 07:39:56
09.04.2021 11:51:11
خریدنے
0.01
109.678
109.643
منافع
‪-0.42 USD‬
USDJPY
سودا
#158787267
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.04.2021 07:39:56
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.678
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.32 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 11:51:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.643
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪-0.42 USD‬
08.04.2021 03:05:01
09.04.2021 11:51:11
خریدنے
0.01
109.878
109.643
منافع
‪-2.24 USD‬
USDJPY
سودا
#158783859
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.04.2021 03:05:01
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.878
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-2.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 11:51:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.643
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪-2.24 USD‬
08.04.2021 11:06:13
09.04.2021 11:51:11
خریدنے
0.01
109.478
109.643
منافع
‪1.40 USD‬
USDJPY
سودا
#158792815
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.04.2021 11:06:13
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.478
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 11:51:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.643
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.40 USD‬
08.04.2021 18:19:31
09.04.2021 11:51:11
خریدنے
0.01
109.26
109.643
منافع
‪3.39 USD‬
USDJPY
سودا
#158806302
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.04.2021 18:19:31
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.26
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.49 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.04.2021 11:51:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.643
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪3.39 USD‬
08.04.2021 16:03:37
08.04.2021 18:19:03
خریدنے
0.01
109.081
109.262
منافع
‪1.56 USD‬
USDJPY
سودا
#158801184
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.04.2021 16:03:37
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
109.081
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.66 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.04.2021 18:19:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.262
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.56 USD‬
07.04.2021 16:30:12
07.04.2021 22:01:21
خریدنے
0.01
0.92829
0.92958
منافع
‪1.29 USD‬
USDCHF
سودا
#158771389
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 16:30:12
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
0.92829
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 22:01:21
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.92958
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.29 USD‬
07.04.2021 16:21:22
07.04.2021 21:49:11
فروخت
0.01
1.18846
1.187
منافع
‪1.36 USD‬
EURUSD
سودا
#158770996
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 16:21:22
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.18846
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 21:49:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.187
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪1.36 USD‬
07.04.2021 17:15:01
07.04.2021 17:27:47
خریدنے
0.01
1.18995
1.19077
منافع
‪0.72 USD‬
EURUSD
سودا
#158774072
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 17:15:01
ٹریڈ کی قسم
خریدنے
اندراج پوائنٹ
1.18995
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 17:27:47
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.19077
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
07.04.2021 17:10:01
07.04.2021 17:11:57
فروخت
0.01
109.766
109.684
منافع
‪0.65 USD‬
USDJPY
سودا
#158773759
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 17:10:01
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
109.766
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 17:11:57
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
109.684
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.65 USD‬
07.04.2021 15:45:00
07.04.2021 15:47:05
فروخت
0.01
1.37817
1.37739
منافع
‪0.68 USD‬
GBPUSD
سودا
#158769358
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.04.2021 15:45:00
ٹریڈ کی قسم
فروخت
اندراج پوائنٹ
1.37817
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.78 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.04.2021 15:47:05
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.37739
کمیشن کی فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.68 USD‬