FUND ซื้อ 16.06.2021 11:48

FTSE 100: เติบโตบนพื้นหลังข้อมูลเชิงบวกจากสหราชอาณาจักร

ดัชนี FTSE 100 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ 7200.0 ท่ามกลางปฏิกิริยาของตลาดในเชิงบวกต่อข่าวทางเศรษฐกิจมหภาคจากสหราชอาณาจักร

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

15% ขาย
85% ซื้อ