โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.3
30.10.2019 07:59:10
9228.54
8774.02
8533.15
9930.00
กำไร
-164.77 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 07:59:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9228.54
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
8533.15
กำไร
-164.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
8774.02
รับกำไร (Take profit)
9930.00
ซื้อ
0.3
28.10.2019 08:33:17
9506.34
8774.02
8533.15
9930.00
กำไร
-252.04 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 08:33:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9506.34
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
8533.15
กำไร
-252.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
8774.02
รับกำไร (Take profit)
9930.00
ซื้อ
0.1
28.10.2019 06:19:00
9650.10
8774.02
8533.15
9930.00
กำไร
-98.41 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 06:19:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9650.10
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
8533.15
กำไร
-98.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
8774.02
รับกำไร (Take profit)
9930.00
ซื้อ
0.1
28.10.2019 04:08:25
9755.01
8774.02
8533.15
9930.00
กำไร
-108.90 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 04:08:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9755.01
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
8533.15
กำไร
-108.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
8774.02
รับกำไร (Take profit)
9930.00