โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
107.945
0.000
0.000
กำไร
-43.34 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-43.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
107.945
รับกำไร (Take profit)
0.000