د ډیمو حالت
USCrude
61.11
قیمت
-0.70%
Changing (1m)
UKBrent
65.26
قیمت
1.83%
Changing (1m)
UKBrent_n
64.693
قیمت
1.34%
Changing (1m)
USCrude_n
61.166
قیمت
-0.64%
Changing (1m)