د ډیمو حالت
USCrude
40.37
قیمت
2.15%
Changing (1m)
UKBrent
42.33
قیمت
1.88%
Changing (1m)
UKBrent_n
42.611
قیمت
1.33%
Changing (1m)
USCrude_n
40.600
قیمت
2.08%
Changing (1m)