د ډیمو حالت
USCrude
40.76
قیمت
7.69%
Changing (1m)
UKBrent
43.23
قیمت
5.80%
Changing (1m)
UKBrent_n
43.312
قیمت
5.03%
Changing (1m)
USCrude_n
40.896
قیمت
6.60%
Changing (1m)