د ډیمو حالت
USCrude
52.17
قیمت
7.02%
Changing (1m)
UKBrent
54.91
قیمت
5.76%
Changing (1m)
UKBrent_n
54.913
قیمت
5.79%
Changing (1m)
USCrude_n
52.218
قیمت
6.75%
Changing (1m)