د ډیمو حالت
FDAX
13940.1
قیمت
2.43%
Changing (1m)
HK50
29570.7
قیمت
11.78%
Changing (1m)
NQ
12929.9
قیمت
1.33%
Changing (1m)
CAC
5633.3
قیمت
3.55%
Changing (1m)
FTSE
6755.2
قیمت
4.74%
Changing (1m)
YM
30966.5
قیمت
1.85%
Changing (1m)
SX5E
3611.0
قیمت
3.56%
Changing (1m)
ASX200
6736.5
قیمت
1.02%
Changing (1m)
IBEX35
8247.20
قیمت
6.06%
Changing (1m)
NI225
28684.00
قیمت
6.39%
Changing (1m)
SPX
3794.4
قیمت
1.81%
Changing (1m)