د ډیمو حالت
FDAX
12603.1
قیمت
-0.17%
Changing (1m)
HK50
26028.1
قیمت
3.55%
Changing (1m)
NQ
10763.4
قیمت
8.00%
Changing (1m)
CAC
4945.2
قیمت
-3.63%
Changing (1m)
FTSE
6089.2
قیمت
-3.85%
Changing (1m)
YM
25799.5
قیمت
-5.43%
Changing (1m)
SX5E
3276.3
قیمت
-2.01%
Changing (1m)
ASX200
5942.8
قیمت
-2.57%
Changing (1m)
IBEX35
7247.40
قیمت
-7.14%
Changing (1m)
NI225
22510.00
قیمت
-1.67%
Changing (1m)
SPX
3161.1
قیمت
-1.46%
Changing (1m)