د ډیمو حالت
FDAX
12592.0
قیمت
-0.60%
Changing (1m)
HK50
24810.9
قیمت
5.07%
Changing (1m)
NQ
11669.2
قیمت
4.44%
Changing (1m)
CAC
4864.1
قیمت
0.88%
Changing (1m)
FTSE
5804.3
قیمت
-1.20%
Changing (1m)
YM
28386.0
قیمت
3.80%
Changing (1m)
SX5E
3178.6
قیمت
-0.55%
Changing (1m)
ASX200
6179.6
قیمت
5.53%
Changing (1m)
IBEX35
6811.80
قیمت
1.32%
Changing (1m)
NI225
23596.00
قیمت
2.34%
Changing (1m)
SPX
3458.6
قیمت
4.39%
Changing (1m)