د ډیمو حالت
YM
29236.5
قیمت
2.38%
Changing (1m)
SPX
3331.6
قیمت
3.35%
Changing (1m)
FDAX
13537.3
قیمت
1.40%
Changing (1m)
NQ
9259.3
قیمت
6.43%
Changing (1m)
NI225
23761.00
قیمت
0.04%
Changing (1m)
HK50
27886.5
قیمت
0.06%
Changing (1m)
ASX200
7105.8
قیمت
4.79%
Changing (1m)
SX5E
3775.8
قیمت
-0.42%
Changing (1m)
FTSE
7593.7
قیمت
-0.29%
Changing (1m)
IBEX35
9599.20
قیمت
-0.18%
Changing (1m)
CAC
6034.2
قیمت
0.06%
Changing (1m)