د ډیمو حالت
YM
27987.0
قیمت
3.50%
Changing (1m)
NQ
8312.0
قیمت
4.60%
Changing (1m)
FDAX
13239.4
قیمت
4.76%
Changing (1m)
ASX200
6783.1
قیمت
1.21%
Changing (1m)
SX5E
3706.7
قیمت
3.12%
Changing (1m)
CAC
5935.7
قیمت
4.20%
Changing (1m)
NI225
23285.00
قیمت
3.87%
Changing (1m)
SPX
3117.8
قیمت
4.08%
Changing (1m)
HK50
26356.9
قیمت
-0.14%
Changing (1m)
FTSE
7311.9
قیمت
1.55%
Changing (1m)
IBEX35
9238.50
قیمت
-1.17%
Changing (1m)