د ډیمو حالت
#JPM
150.43
قیمت
-2.20%
Changing (1m)
#GE
12.50
قیمت
-4.94%
Changing (1m)
#BAC
37.47
قیمت
-9.12%
Changing (1m)
#MCD
242.65
قیمت
4.05%
Changing (1m)
#PFE
41.45
قیمت
5.63%
Changing (1m)
#AA
36.85
قیمت
1.49%
Changing (1m)
#PG
139.58
قیمت
4.61%
Changing (1m)
#WMT
142.20
قیمت
3.24%
Changing (1m)
#BABA
206.42
قیمت
-7.01%
Changing (1m)
#XOM
56.85
قیمت
-11.93%
Changing (1m)
#UTX
85.61
قیمت
-1.47%
Changing (1m)
#CAT
209.42
قیمت
-4.53%
Changing (1m)
#NIKE
166.15
قیمت
8.92%
Changing (1m)
#T
27.94
قیمت
-2.82%
Changing (1m)
#AXP
172.87
قیمت
1.86%
Changing (1m)
#DIS
175.93
قیمت
-0.95%
Changing (1m)
#LMT
379.81
قیمت
-0.05%
Changing (1m)
#V
248.86
قیمت
5.25%
Changing (1m)
#HD
332.59
قیمت
6.18%
Changing (1m)
#ABBV
117.96
قیمت
1.32%
Changing (1m)
#ABT
120.59
قیمت
2.87%
Changing (1m)
#BAC
37.47
قیمت
-84.95%
Changing (1m)
#CL
83.09
قیمت
0.75%
Changing (1m)
#CLX
184.53
قیمت
2.07%
Changing (1m)
#F
13.61
قیمت
-4.76%
Changing (1m)
#GD
191.67
قیمت
1.54%
Changing (1m)
#HPQ
28.00
قیمت
-5.60%
Changing (1m)
#IBM
141.15
قیمت
-2.84%
Changing (1m)
#JNJ
171.57
قیمت
4.66%
Changing (1m)
#KO
56.81
قیمت
3.23%
Changing (1m)
#MA
393.19
قیمت
1.05%
Changing (1m)
#MMM
200.21
قیمت
3.08%
Changing (1m)
#MO
47.27
قیمت
-0.40%
Changing (1m)
#NIO
43.80
قیمت
0.23%
Changing (1m)
#PANW
400.46
قیمت
3.88%
Changing (1m)
#PM
98.16
قیمت
0.23%
Changing (1m)
#SNOW
264.81
قیمت
1.32%
Changing (1m)
#SQ
263.70
قیمت
8.28%
Changing (1m)
#VZ
55.68
قیمت
-1.31%
Changing (1m)