د ډیمو حالت
#BABA
206.05
قیمت
-14.77%
Changing (1m)
#MCD
229.85
قیمت
-0.30%
Changing (1m)
#AA
39.07
قیمت
18.65%
Changing (1m)
#CAT
240.16
قیمت
3.27%
Changing (1m)
#JPM
161.52
قیمت
5.69%
Changing (1m)
#BA
222.60
قیمت
-13.37%
Changing (1m)
#IBM
144.22
قیمت
10.06%
Changing (1m)
#PFE
40.11
قیمت
7.74%
Changing (1m)
#UTX
83.77
قیمت
6.58%
Changing (1m)
#AXP
154.05
قیمت
3.78%
Changing (1m)
#BAC
41.85
قیمت
6.11%
Changing (1m)
#DIS
178.35
قیمت
-5.85%
Changing (1m)
#GE
12.96
قیمت
-4.85%
Changing (1m)
#HD
325.42
قیمت
0.99%
Changing (1m)
#HPQ
32.38
قیمت
-3.00%
Changing (1m)
#JNJ
169.94
قیمت
7.33%
Changing (1m)
#LMT
387.60
قیمت
-0.31%
Changing (1m)
#MMM
203.33
قیمت
3.52%
Changing (1m)
#MO
50.14
قیمت
-2.18%
Changing (1m)
#NIKE
133.62
قیمت
-0.24%
Changing (1m)
#PG
137.79
قیمت
1.95%
Changing (1m)
#T
32.22
قیمت
9.67%
Changing (1m)
#V
223.87
قیمت
1.19%
Changing (1m)
#VZ
58.82
قیمت
2.42%
Changing (1m)
#WMT
138.26
قیمت
-0.24%
Changing (1m)
#XOM
59.33
قیمت
4.36%
Changing (1m)